Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Przedmiot:

BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: ERGOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CZEREMCHOWA 12/36
20-807 Lublin
powiat: Lublin
880660030
tymekbuczek@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61264
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: 880660030
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.04.02.00-06-0450/20 - PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWIE ERGOSFERA

Opis
Zgodnie z dokumentacją techniczną zakres prac obejmuje: BUDOWĘ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o mocy 39,93 kWp
Instalacja musi spełniać wymagania określone poniżej.
PARAMETRY MODUŁÓW PV:
1. Moc instalacji: 39,93 kW
2. Typ modułu: monokrystaliczny
3. Opis modułów:
-fabrycznie nowe moduły o mocy co najmniej 330W
-ilość paneli dostosowana do mocy: 39,93 kW
-maksymalna moc instalacji nie może przekroczyć 40 kW
-min 5 bussbar w ogniwie
-sprawność modułu: min. 19%
-gniazdo przyłączeniowe: klasa minimum IP67
-dodatnia tolerancja mocy: od 0 do +5W
-waga maksymalna: 20 kg
? współczynnik temperaturowy mocy paneli nie gorszy niż -0,40 %/deg
? moduł pokryty hartowanym szkłem solarnym o grubości minimum 3,2mm
? wartość maksymalnego obciążenia, na powierzchnię modułu: minimum 5400Pa
- gwarancja producenta na produkt/materiały min. 12 lat
? gwarancja na uzysk mocy: 15 lat gwarancji na min. 87% sprawności minimalnej
? gwarancja na uzysk mocy: 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności nominalnej
-optymalizacja pracy modułów dotyczy całej mikroinstalacji na poziomie pojedynczego modułu
Moduł PV powinien posiadać certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61215 i IEC 61730 (PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normy równoważnej).
PARAMETRY INWERTERA:
1. Inwertery o następujących parametrach:
? łączna moc min.: 30 kW
? ilość: dostosowana do mocy paneli
? maksymalna sprawność: min. 98%
- sprawność ważona europejska: min. 98%
- typowa emisja hałasu: < 65dBA
- pobór energii w trybie nocnym: < 4W
- stopień ochrony: min IP65
? moc znamionowa min. 30 kW
- możliwość komunikacji przez media przewodowe lub bezprzewodowe
-gwarancja producenta w latach co najmniej 5 lat
-wymagane kompatybilne optymalizatory mocy; optymalizacja pracy modułów dotyczy całej mikroinstalacji na poziomie pojedynczego modułu
? inwertery muszą posiadać następujące certyfikaty/deklaracje
Potwierdzenie posiadania przez produkt certyfikatów zgodności z (łącznie):
EN 50549, IEC 62103, IEC 62109 Deklaracja zgodności UE zgodnie z Dyrektywą niskonapięciową rady w 2014/35/UE, EN 61000 Deklaracja zgodności UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z Dyrektywą rady w 2014/30/UE, EN 50581 Deklaracja zgodności UE zgodnie z dyrektywą RoHS ,EN 50438.
PARAMETRY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ:
Konstrukcja mocująca moduły na dachu istniejącego budynku przystosowana do aktualnego pokrycia dachu. Elementy konstrukcji odporne na korozję.
PARAMETRY OKABLOWANIA DC:
-przekrój min. 1x6mm2
-giętkość żyły min. 5 klasa
-izolacja i powłoka zewnętrzna: bezhalogenowa, nierozprzestrzeniająca płomienia, niewydzielająca dymu
-żywotność min. 25 lat
-połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami muszą być wykonane kablami fabrycznymi za pomocą dedykowanych im złączek w standardzie MC4.
ZABEZPIECZENIA INSTALACJI:
-ochronniki DC typu T1+T2 dla każdego łańcucha modułów
-rozłącznik izolacyjny DC z wyzwalaczem dla każdego łańcucha modułów
-ochronnik AC typu T1+T2
-rozłącznik izolacyjny AC z wyzwalaczem
III. MONTAŻ INSTALACJI PV:
-gwarancja wykonania udzielana przez Wykonawcę (gwarancja montażowa): min. 3 lata
IV. SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
- Licznik energii elektrycznej monitorujący produkcję energii instalacji fotowoltaicznej oraz konsumpcję energii w obiekcie
DOSTAWA i montaż oprogramowania z urządzeniem w technologii TIK, która będzie posiadać:
-Zapisywanie i przetwarzanie podstawowych parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej
-Rejestrowanie zużycia energii elektrycznej obiektu
-Informowanie operatora pracy systemu o odchyleniach w parametrach pracy
-Wykonywanie wizualizacji w postaci wykresów danych instalacji fotowoltaicznej oraz informowanie o błędach
-System powinien posiadać funkcję alarmowania operatora o wystąpieniu błędów
- Oprogramowanie powinno umożliwiać sporządzanie statystyk w zakresie: godzinowej, dziennej, miesięcznej oraz rocznej produkcji energii, zużycia energii elektrycznej na obiekcie, monitorowanie wartości napięć i prądów na wejścia (DC) i wyjścia (AC)
System zarządzania energią zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2012
ISTOTNE ASPEKTY DOSTAWY
1. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania w odpowiednio przeznaczonych do tego miejscach wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnego materiału, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla uczestników ruchu drogowego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich materiałów, mediów, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich zastosowanie. Transport materiałów na miejsce, koszty związane z dostępem do mediów oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego, spełniającego przepisy prawa budowlanego i BHP oznaczenia i zabezpieczenia miejsca robót.
5. Wykonawca w trakcie wykonywanych prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca robót.
6. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
7. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu użyteczności.
8. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym Zamawiający dokona odbioru prac. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót budowlanych i ich zgodności z założeniami, sztuką budowlaną oraz przepisami prawa budowlanego.
9. Za termin całkowitego wykonania robót uważa się podpisanie bez zastrzeżeń zgłaszanych przez strony - Końcowego Protokołu Odbioru.
10. Wykonawca zapewni obecność instalatora przy odbiorze prac przez PGE jeżeli będzie to konieczne.
11. Wykonawca udzieli gwarancji na całość.
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 09331200-0, 45261215-4, 45310000-3

Dokument nr: 2021-26297-61264, KO1/07/2021/RPOWL-450/Ergosfera

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-11

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń - w takiej sytuacji Wykonawca winien zaproponować odpowiednio materiały lub urządzenia o parametrach nie niższych niż wycofane z produkcji, spełniające wymagania Zamawiającego;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
3) Pozostałe zmiany:
a) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, pogorszenie sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym;
b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełniony następujący warunek: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
Ponadto zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W celu wykazania spełnienia warunku, Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Niezależnie od powyższego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na potwierdzenie prowadzenia działalności: Aktualnego dokumentu rejestrowego w postaci: odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku spółek cywilnych umowę spółki, NIP5, oraz Aktualne odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
Dokument KRS lub CEiDG wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (oświadczenie w formularzu).
Wykonawca -musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. dwa (2) zamówienia dotyczące dostawy instalacji fotowoltaicznej, przy czym każda z dostaw musiała mieć wielkość nie mniejszą niż 39 kWp.
Na dowód spełniania powyższych warunków Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z Formularzem Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, min. dwie (2) referencje bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru dla każdego zrealizowanego zamówienia, o jakim mowa powyżej, potwierdzające jednoznacznie, że te zamówienia zostały wykonane.
Referencje powyższe (bądź inne dokumenty np. protokoły odbioru) muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonywane były dostawy.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia (oświadczenie).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia z uprawnieniami spełanijącymi warunek posiadania:
-Certyfikatu SEP w kategorii E dla wszystkich pracowników biorących udział w elektrycznych pracach montażowych i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej;
-Certyfikatu SEP w kategorii D dla wszystkich pracowników komórki organizacyjnej, sprawujących dozór nad instalacją;
-Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii z zakresem systemów fotowoltaicznych wydanych przez UDT do odbioru prac instalacyjnych.
Uwaga:
1. Zgodnie z wytycznymi BHP przy pracach elektrycznych muszą być co najmniej dwie osoby.
2. Zamawiający nie wymaga przedstawiania do zaświadczeń kopii dowodu osobistego posiadacza uprawnień.
Dokumenty wymagane: kopie uprawnień dla osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykazane osoby muszą potwierdzić udostepnienie dokumentów na potrzeby zamówienia przez wprowadzenie zapisu na kopii dokumentu: ,, Potwierdzam uczestnictwo w realizacji zamówienia w ramach postepowania KO1/07/2021/RPOWL-450/Ergosfera"
i potwierdzam zgodność dokumentu z oryginałem" i podpisanie czytelnym podpisem.
Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji wymianę osób na inne o dedykowanych uprawnieniach.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie).
Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego wraz informacją, że w stosunku do Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie:
- egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązania wnioskodawcy
- w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
Dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania.
2. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania.
3. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości 160 000,00 zł w celu pokrycia ewentualnych strat wynikających z błędnego montażu instalacji i uszkodzenia budynku podczas montażu. Zobowiązanie do utrzymania sumy polisy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zaświadczenie o niekaralności osób reprezentujących firmę i firmy zgodnie z formą prawną wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
1. Formularz ofertowy
2. Wadium
3. Aktualny dokument rejestrowy według wymagań
4. Referencje wg. wymagań.
5. Uprawnienia osób oddelegowanych do realizacji zamówienia.
6. Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego wg. wymagań.
7. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS wg. wymagań.
8. Polisa ubezpieczeniowa w zakresie działalności związanej z projektem wg. wymagań.
9. Zaświadczenie o niekaralności wg. wymagań.
10. Karta produktowa umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanych urządzeń w języku polskim.
11. Certyfikaty dla paneli i inwertera.
12. Kosztorys własny sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej wraz z zestawieniem RMS.
13. Opracowanie zawierające symulację i wizualizację do prognozowania uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej dla inwestycji.
14. Harmonogram i etapy wykonania robót budowlanych
15. Oświadczenie, że akceptuje warunki wykazane w zapytaniu ofertowym, stanowiące integralną część formularza ofertowego.
16. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ jest integralne, zamknięte, elementy są zależne od siebie rozdrobnienie prac grozi utratą odpowiedzialności gwarancyjnej za całość instalacji.
4. Dopuszcza się możliwość realizacji części prac przez podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań zamówienia.
5. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
- W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada konsorcjum do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych konsorcjantom zadań zamówienia.
- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarciu umowy, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz przyjmującego pełnomocnictwo.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać wszystkie warunki udziału w postępowaniu w przygotowania oferty, zasobów oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
- W przypadku dokumentów dotyczących zdolności każdego wykonawcy w zakresie karalności, wykluczeń każdy wykonawca składa oddzielnie dla wszystkich wspólników i dla każdego uczestnika postępowania.
- Korespondencja z dostawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z Liderem.
6. Wykonawca korzystający z usług konsorcjantów lub podwykonawców ma obowiązek wykazać zakres podległych im prac musi wykazać potwierdzenie /oświadczenie, zobowiązanie czy podmiot trzeci w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Wykonawca ma prawo do zadawania zapytań w formie pisemnej, aż do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na wszystkie zapytania, które wpłyną nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia. W razie wpłynięcia wniosku o wyjaśnienie po ww. terminie, Zamawiający dopuszcza udzielenie wyjaśnień albo pozostawia pytanie bez rozpoznania.
8. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie.
9. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny zgodnie z formularzem ofertowym. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytania ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
11. Wykonawca powinien wykazać wartość powiększoną o stosowny do przedmiotu zamówienia podatek VAT jeżeli dotyczy.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
14. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem ,,Za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.
15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
16. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunku udziału w postępowaniu lub brak dokumentów uprawniających do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
17. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.
19. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
20. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
21. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający niezwłocznie zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia umowę na realizację przedmiotu Zamówienia.
22. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-26
Data ostatniej zmiany
2021-07-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1. Cena łączna netto: waga 50 pkt
Formuła: cena łączna netto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena łączna netto analizowanej oferty * WAGA
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2. Czas reakcji serwisowej: waga 20 pkt
Formuła: najkrótszy czas reakcji serwisu ze wszystkich ważnych ofert / czas reakcji serwisu analizowanej oferty * WAGA
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 3. Gwarancja i rękojmia na całość przedmiotu zamówienia /gwarancja montażowa/: waga 10 pkt
Formuła: okres gwarancji analizowanej oferty / okres gwarancji najdłuższy * WAGA
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 4. Gwarancja i rękojmia dla inwertera: waga 20 pkt
Formuła: okres gwarancji analizowanej oferty / okres gwarancji najdłuższy * WAGA

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tymoteusz Buczek
tel.: 880660030
e-mail: tymekbuczek@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.