Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lewin Kłodzki
ul. Nad Potokiem 4
57-343 LEWIN KŁODZKI
powiat: kłodzki
74 8698 428 do 30, 74/ 8698 428 (4)
urzad@lewin-klodzki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: LEWIN KŁODZKI
Wadium: ---
Nr telefonu: 74 8698 428 do 30, 7
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Lewin Kłodzki
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów mostowych w miejscowościach Lewin Kłodzki, Kocioł i Dańczów w gminie Lewin Kłodzki
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres opracowania obejmuje:
1.1. wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, po 4 egz. projektów wykonawczych - zamiennych, dla zadań:
1) ,,Przebudowa drogi w pasie drogowym polegająca na przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego - zadanie 1 - przepust w ciągu Ul. Wodnej w Lewinie Kłodzkim na potoku Wyżnik na działkach nr: 348/3, 365/3, 514/3"
2) ,,Przebudowa drogi w pasie drogowym polegająca na przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego - zadanie 2 - przepust w ciągu Ul. Wodnej w Lewinie Kłodzkim na potoku Wyżnik na działkach nr: 365/3, 514/3, 351"
3) ,,Przebudowa drogi w pasie drogowym polegająca na przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego - zadanie 3 - przepust w ciągu Ul. Wodnej w Lewinie Kłodzkim na potoku Wyżnik na działkach nr: 351, 365/3, 478/11"
4) ,,Przebudowa drogi w pasie drogowym polegająca na przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego - zadanie 4 - przepust w ciągu Ul. Wodnej w Lewinie Kłodzkim na potoku Wyżnik na działkach nr: 365/3, 5478/11, 350/3"
5) ,,Przebudowa drogi w pasie drogowym polegająca na przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego - zadanie 5 - przepust na potoku Dańczówka na drodze gminnej w miejscowości Dańczów na działkach nr: 95/2, 123/2, 139/1, 148"
1.2. wykonanie 4 egz. dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania:
1) ,,Przebudowa drogi w pasie drogowym polegająca na przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego - zadanie 6 - przepust na drodze gminnej w miejscowości Kocioł na działkach nr: 49/1, 61, 63"
1.3 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych po 2 egz. dla poszczególnych zadań (zadanie od 1 do 6),
1.4. sporządzenie 2 egz. kosztorysu wraz z 2 egz. przedmiaru robót dla poszczególnych zadań (zadanie od 1 do 6),
1.5. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia po 2 egz. dla poszczególnych zadań (zadanie od 1 do 6),
2. Wykonawca zobowiązany jest opracować osobno dla każdego obiektu mostowego kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z pozwoleniem na wykonani robót budowlanych bądź przyjęcie bez sprzeciwu robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku
3. Dokumenty należy również złożyć w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formie
zapisu pdf do publikacji i rozpowszechniania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
oraz realizacji zadań własnych.
4. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności:
- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno- użytkowym
- zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,
- zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko,
- zgodnie z Rozporządzeniem nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie,
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych
5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie objętym przedmiotem zamówienia.
6. Założenia do projektowania:
- przebudowa drogi,
- budowa nowej konstrukcji obiektu,
- budowa nowej nawierzchni na obiekcie,
- budowa elementów zabezpieczenia ruchu- poręczy stalowych
- umocnienie potoku na długości 2,0 m powyżej i 2,0 m poniżej projektowanego obiektu

CPV: 71-32-00-00

Dokument nr: ITB.271.5.2021

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):
Propozycję cenową (ofertową) - ZAŁĄCZNIK NR 1 należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2021 r. do godz. 13:00, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt I lit. 1), w siedzibie zamawiającego:
1) listownie na adres: Gmina Lewin Kłodzki, Ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki
2) faxem na numer 74/ 8698 273
3) w wersji elektronicznej na adres: urzad@lewin-klodzki.pl lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP Gminy Lewin Kłodzki: /lewinklodzki/skrytka

Miejsce i termin realizacji:
IV. Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.11.2021 r.

Wymagania:
I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) Ma być złożona w formie: pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną
2) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
3) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
4) Ma obejmować całość zamówienia.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania
w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub inżynieryjnej mostowej bez
ograniczeń, zgodne z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2020 poz. 1333 - dalej ustawa PB) i Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220) - jeśli dotyczy,
oraz spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach - tzn.
będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; dopuszcza się odpowiadające
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków udziału w postepowaniu przy udziale
współwykonawców (w ramach konsorcjum) lub podmiotów, na zasoby których powołuje się
Zamawiający, przy czym w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) lub korzystających z zasobu podmiotów trzecich, dany warunek, o
którym mowa w punkcie 1b zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców lub
podmiotów udostępniających zasoby spełni dany warunek w ramach warunku w całości
samodzielnie.
V. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za cały zakres - 100 %.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1) Kryterium - Cena oferty
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczenia ceny oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
×= C COBNKC100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
4. Cena określona w ofercie powinna zostać przedstawiona w kwocie brutto oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonaną usługę na okres 60 miesięcy.
VI. Projektant zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu, w terminie określonym poniżej, winien złożyć:
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - propozycja cenowa (ofertowa)
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - wzór umowy

Kontakt:
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:
Izabela Bednarek, tel. 74/ 8698 428 (4) e-mail budownictwo@lewin-klodzki.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.