Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5032z ostatnich 7 dni
19013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja i przebudowa budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja i przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wągrowiec
Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
powiat: wągrowiecki
672680800, faks 672680803
wagrow@wokiss.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wągrowiec
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 672680800, faks 6726
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wągrowiec", w tym: Część I ,
w tym: Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 i Część II.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia:
Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
Działka o numerze ewidencyjnym 5516
Obręb ewidencyjny Miasto Wągrowiec
Na terenie działki znajduje się budynek Urzędu Gminy (część starsza i nowsza), komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek gospodarczy. Przyległy teren jest utwardzony i służy on w zasadniczej mierze, jako miejsca postojowe. Działka posiada istniejący, utwardzony wjazd (z drogi wojewódzkiej).
Zakres robót
1) Część I, Zadanie Nr 1 ,,Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy Wągrowiec wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej".
Zakres termomodernizacji obejmuje w szczególności: termomodernizacja obiektu dotyczy trzech ścian budynku, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych - budynek starszy - od frontu pianką fenolową, pozostała część styropianem, (za wyjątkiem ściany szczytowej od strony wschodniej), ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu - fundamentowych, ocieplenie dachu części starszej i nowszej), wymianę okien na PCV (w piwnicy budynku - 3szt oraz toaletach - 2 szt. oraz drzwi Al od strony dziedzińca oraz wykonanie regulacji instalacji c.o. w szczególności montaż zaworów (głowic) termostatycznych. Zakres prac do wykonania nie obejmuje termomodernizacji ściany od strony wschodniej oraz montażu windy.
W zakres zadania wchodzi również wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (m.in. wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wyłazu dachowego, okładziny schodów zewnętrznych, montaż daszków itp.) robót wynikających z technologii robót (m.in. uzupełnienia tynków, montaż listew, gruntów wzmacniających, wykonanie wypraw elewacyjnych, robót malarskich zgodnie z ustaloną kolorystyką elewacji). W zakres zadania wchodzi także wykonanie robót tymczasowych - a koniecznych do uwzględnienia w cenie robót podstawowych (montaż rusztowań, szalunków, zabezpieczeń, oznakowanie terenu podczas prowadzenia robót, kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego oraz wykonanie planu organizacji ruchu itp.)
W przedmiarach robót wyodrębniono część prac, których wartość stanowią koszty niekwalifikowane.
Gabaryty budynku planowanego do termomodernizacji wg PT:
- powierzchnia zabudowy - 327,20 m2
- wysokość - 11,68 m
- długość - 24,50 m szerokość 13,10 m.

W zakres Zadania nr 1 wchodzi również: montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 13,44 kWp (48 kpl. modułów fotowoltaicznych 280 kWp monokrystalicznych, inwerter trójfazowy, konstrukcja wsporcza, kompletne okablowanie, instalacja odgromowa, pomiary instalacji oraz niezbędne prace towarzyszące, tymczasowe i wynikające z technologii zamontowanej instalacji).
Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji umożliwiającej zgłoszenie instalacji do użytkowania.
Część I - Zadanie Nr 2 ,,Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wągrowiec".
Zakres zamówienia obejmuje: przebudowę dwóch wejść do budynku - wejścia frontowego i tylnego, mającą na celu poprawę ich funkcjonalności, warunków cieplnych i estetyki. Prace, które należy wykonać to w szczególności: roboty rozbiórkowe, ścian, schodów, posadzek; wylanie nowych schodów, wykonanie nowych okładzin schodów i podestów w wiatrołapach, oraz w wejściu do piwnicy, naprawy tynków, okładzin, montaż nowych drzwi wewnętrznych Al - w korytarzach w celu utworzenia wiatrołapów, wymiana drzwi do piwnicy i dwóch pomieszczeń biurowych, zamontowanie wycieraczek i balustrad. Zakres obejmuje wykonanie robót malarskich w przebudowanych wejściach, a także na korytarzach wszystkich kondygnacji (3 szt).
W zakres Zadania nr 2 wchodzi także modernizacja sanitariatów na pierwszym piętrze (toalety damskiej i męskiej) polegający na wymianie okładzin ściennych, płytek podłogowych, wykonanie nowych lekkich przegród systemowych, wymiana armatury łazienkowej, wykonanie robót malarskich oraz innych prac mających na celu kompleksową modernizacje toalet.
Charakterystyczne parametry:
- wiatrołap od frontu - 8,81 m2
- wiatrołap od tyłu budynku - 5,26 m2 (po przebudowie)
- sanitariaty: 5,90 m2 i 5,63 m2

Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do SWZ (Załączniki nr 9, 10, 11).

Miejsce realizacji zamówienia:
Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
Działka o numerze ewidencyjnym 5516
Obręb ewidencyjny Miasto Wągrowiec
Na terenie działki znajduje się budynek Urzędu Gminy (część starsza i nowsza), komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek gospodarczy. Przyległy teren jest utwardzony i służy on w zasadniczej mierze, jako miejsca postojowe. Działka posiada istniejący, utwardzony wjazd (z drogi wojewódzkiej).
Część II ,,Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec".
Zakres zamówienia obejmuje budowę systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy przy Ul. Cysterskiej 22 w Wągrowcu. Zaprojektowano instalację klimatyzacji dla obiektu opartą na systemie VRF (o zmiennej objętości czynnika chłodniczego). Zakres prac obejmuje w szczególności dostawę i montaż jednostek zewnętrznych (2szt.) - agregaty skraplające VRF o łącznej mocy chłodzącej 67 kW oraz grzewczej 75 kW; dostawę i montaż jednostek wewnętrznych - 28 szt. (o mocy chłodzącej od 1,5 do 7,1 kW (grzanie od 1,7 do 8,0 kW), a także wykonanie wszystkich prac mających na celu uruchomienie instalacji (rurarz, osprzęt technologiczny, próby szczelności, pomiary, niezbędne roboty budowlane, oraz roboty elektryczne).
Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do SWZ (Załączniki nr 9, 10, 11).

CPV: 45443000-4, 45111300-1, 45261000-4, 45261215-4, 45261410-1, 45262500-6, 45262600-7, 45262700-8, 45310000-3, 45311200-2

Dokument nr: 2021/BZP 00127158, IGP.271.1.7.2021.FZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz składanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 (tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego), składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu domeny platformazakupowa.pl udostępnionej przez Usługodawcę - operatora platformazakupowowa.pl (zwanej dalej ,,platformazakupowa.pl", którym jest Open Nexus Sp z o.o.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, powinien założyć Konto Użytkownika na ,,platformazakupowa.pl", co umożliwi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności umożliwiających uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu - dostęp do formularzy do komunikacji oraz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty.
5) Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu nieodpłatnych usług dla Konta Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny ,,platformazakupowa.pl" opisane zostały w Regulaminie platforma zakupowa.pl dla Użytkowników
(Wykonawców) - zwanego dalej ,,Regulaminem"- dostępnego w zakładce
,,Regulamin".
6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania: akceptuje warunki korzystania z ,,platformazakupowa.pl" określone w ,,Regulaminie" oraz uznaje go za wiążący, stosuje i zapoznał się z Instrukcją.
7) W w/w dokumentach opisano wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji.
8) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w zakresie wskazanym w SWZ odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
9) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
10) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.; oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wągrowiec reprezentowana przez Wójta Gminy Wągrowiec (adres: Ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 800, e-mail: wagrow@wokiss.pl .
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych,
4) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp,
5) odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp. Pani/pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, dostawcy platformy zakupowej
Open NEXUS.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp,
7) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
8) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
9) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
12) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, 13) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze
żądania skierowanego do Administratora,
14) od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,
15) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
16) ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.