Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
438z dziś
4975z ostatnich 7 dni
19168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lutomiersk
Pl. Jana Pawła II nr 11
95-083 Lutomiersk
powiat: pabianicki
ug@lutomiersk.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Lutomiersk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku wraz z ich adaptacją na nowe funkcje (tj. pracownie tematyczne, pomieszczenia gospodarcze).
3.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony z uwagi na fakt, że zawiera ona zakresy robót związanych z różnymi branżami budowalnymi, które są ze sobą ściśle powiązane. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, spowodowałaby brak spójności prowadzenia prac. Ponadto, podział zamówienia na części mógłby spowodować zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, co byłoby dla Zamawiającego nieekonomiczne.
3.3. W zakres robót budowlanych wchodzą:
o prace tynkarskie, malarskie, wykończeniowe;
o wymiana stolarki drzwiowej;
o remont istniejących sanitariatów;
o modernizacja instalacji elektrycznej;
o modernizacja instalacji c.o. w zakresie wymiany grzejników;
o montaż wentylacji mechanicznej;
o dostosowanie pomieszczeń obiektu dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę pochylni dla niepełnosprawnych od strony wejścia głównego do modernizowanego budynku.
UWAGA!
Przygotowując wycenę należy pominąć pozycję nr 4 z kosztorysu nakładczego w części budowlanej, Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:
- Projekcie Umowy - załącznik nr 8a do SWZ,
- Projekcie Budowlanym - załącznik nr 9 do SWZ,
- Przedmiarach robót, które mają charakter wyłącznie pomocniczy - załącznik nr 10 do SWZ,
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 11 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111300-1, 45210000-2, 45233200-1, 45300000-0, 45342000-6, 45400000-1, 45453000-7, 71250000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00127228, RIiR.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.lutomiersk.info/p,87,zamowienie-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.lutomiersk.info/p,87,zamowienie-publiczne
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.2. Informacje ogólne:
12.2.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP Gminy Lutomiersk (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - 24i1qj4la4) oraz poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl
12.2.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
12.2.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
12.2.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
12.2.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
12.2.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
12.2.7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej ,,Rozporządzeniem" informuje Wykonawcę, że jest Administratorem jego danych osobowych.
2. Zamawiający informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lutomiersk.pl
3. Dane Wykonawcy przetwarzane są w celu realizacji umowy i w celu realizacji przez Zamawiającego zadań odnoszących się do współpracy z Wykonawcą, w tym dokonywania rozliczeń świadczeń publicznoprawnych, jak w szczególności podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca.
4. Dane osobowe Wykonawcy będą udostępniane tylko podmiotom, którym Zamawiający ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urzędowi Skarbowemu i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą:
(1) organy administracji publicznej (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe) - na mocy odpowiednich przepisów prawa;
(2) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Wykonawcy, świadczące usługi ochrony lub inne usługi związane z bieżącą działalnością Zamawiającego - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
(3) banki - w celu wypłaty wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy w przypadku ich wypłaty za zgodą Wykonawcy na rachunek bankowy,
(4) kontrahenci Pracodawcy - w celu umożliwienia kontrahentom (potencjalnym oraz obecnym) kontaktu lub w celu bieżącej realizacji zawartych przez Zamawiającego umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
7. Wykonawca ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego danych osobowych, przekazanych Zamawiającemu zgodnie z Umową.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 09:00
Miejsce składania ofert: 17.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej - nazwa - Urząd Gminy Lutomiersk/skryta ESP) i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
14.1. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium
w następującej wysokości: 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł i 00/100).
14.2. Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego.
14.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 14 SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIiR.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku wraz z ich adaptacją na nowe funkcje (tj. pracownie tematyczne, pomieszczenia gospodarcze).
3.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony z uwagi na fakt, że zawiera ona zakresy robót związanych z różnymi branżami budowalnymi, które są ze sobą ściśle powiązane. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, spowodowałaby brak spójności prowadzenia prac. Ponadto, podział zamówienia na części mógłby spowodować zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, co byłoby dla Zamawiającego nieekonomiczne.
3.3. W zakres robót budowlanych wchodzą:
o prace tynkarskie, malarskie, wykończeniowe;
o wymiana stolarki drzwiowej;
o remont istniejących sanitariatów;
o modernizacja instalacji elektrycznej;
o modernizacja instalacji c.o. w zakresie wymiany grzejników;
o montaż wentylacji mechanicznej;
o dostosowanie pomieszczeń obiektu dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę pochylni dla niepełnosprawnych od strony wejścia głównego do modernizowanego budynku.
UWAGA!
Przygotowując wycenę należy pominąć pozycję nr 4 z kosztorysu nakładczego w części budowlanej, Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:
- Projekcie Umowy - załącznik nr 8a do SWZ,
- Projekcie Budowlanym - załącznik nr 9 do SWZ,
- Przedmiarach robót, które mają charakter wyłącznie pomocniczy - załącznik nr 10 do SWZ,
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 11 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena brutto oferty (C)- 60%
2. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) - 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
c1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 PLN,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
d.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowalne i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku w zakresie których była:
- wymiana stolarki drzwiowej,
- prace wykończeniowe,
- prace w zakresie instalacji elektrycznej, c.o. i wentylacji,
a wartość tych robót była nie niższa niż min. 300.000,- zł. netto każda robota,
z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Informacje należy podać w załączniku nr 6a do SIWZ.
UWAGA:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone
w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych z innymi wykonawcami, roboty budowlane o których mowa powyżej, dotyczą robót budowlanych,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

d.2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie kierowania robotami, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
d.2.1) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika budowy na co najmniej
2 budowach o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto każda (łącznie przez okres minimum
1 roku), których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku oraz która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub równoważnymi,
d.2.2.) co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, która posiada doświadczenie polegające na pełnieniu
w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika robót na co najmniej 2 budowach o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto każda (łącznie przez okres minimum 1 roku), których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku, na których pełnił funkcję kierownika robót
w branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji oraz który posiada uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji bez ograniczeń lub równoważnymi,
d.2.3) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, która posiada doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika robót na co najmniej 2 budowach o wartości minimum 300 000,00 zł netto każda (łącznie przez okres minimum 1 roku), których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku na których pełnił funkcję kierownika robót w branży elektrycznej oraz który posiada uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń lub równoważnymi,
- lub posiadają inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadają zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.),
- wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacje należy podać w załączniku nr 6b do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób określonych w pkt d.2.1) - d.2.3) SWZ.
8.2. W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli spełni go jeden z Wykonawców.
8.3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
8.4. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowywania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz.831 zpóź.zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
8.5. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy/robót na budowie
w trakcie realizacji robót budowlanych.
8.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
f) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ),
g) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli dane zawarte w Odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załączonym wraz z ofertą pozostają aktualne, zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia).

9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w pkt. 9.2.g) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zwarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszana ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.4. Dokument, o których mowa w pkt. 9.3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Wskazane w wykazie roboty budowlane winne spełniać warunki określone w pkt. 8.1 SWZ.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych z innymi wykonawcami wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu, z którego wynikać będzie, że osoba pełniąca funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 budowach o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda (łącznie przez okres minimum 1 roku), których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku oraz która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub równoważnymi. Informacje należy podać w załączniku nr 6b do SIWZ.
c) wykazu, z którego wynikać będzie, że osoba pełniąca funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, która posiada doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika robót na co najmniej 2 budowach o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda (łącznie przez okres minimum 1 roku), których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku, na których pełnił funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji oraz który posiada uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji bez ograniczeń lub równoważnymi. Informacje należy podać w załączniku nr 6b do SIWZ.
d) wykazu, z którego wynikać będzie, że osoba pełniąca funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, która posiada doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika robót na co najmniej 2 budowach
o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda (łącznie przez okres minimum 1 roku), których zakres obejmował prace budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku na których pełnił funkcję kierownika robót w branży elektrycznej oraz który posiada uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń lub równoważnymi. Informacje należy podać w załączniku nr 6b do SIWZ.
e) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 500.000 PLN.
Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 9 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
14.1. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium
w następującej wysokości: 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł i 00/100).
14.2. Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego.
14.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 14 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
22.1. Zamawiający wymaga złożenia (przed zawarciem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
22.2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu - płatne przelewem na konto podane poniżej,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 22 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy określa paragraf 12 projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena brutto oferty (C)- 60%
2. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) - 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.