Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
4998z ostatnich 7 dni
20073z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów do obudowy hali produkcyjnej

Przedmiot:

Dostawa materiałów do obudowy hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: P.U.H. AMPRO Paweł Rochowski
Sucharskiego 49
97-500 Radomsko
powiat: radomszczański
606205263
s.wacek@ampro.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61263
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: ---
Nr telefonu: 606205263
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.03.01-10-1267/20 - Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego AMPRO sposobem na rozwiązanie negatywnych skutków epidemii COVID-19

Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawa kompletnych materiałów do obudowy hali produkcyjnej.
Opis hali:
Konstrukcja stalowa o dachu dwuspadowym i spadku 4%, rozpiętość ram w świetle ścian 20,0 m., wysokości kalenicy 8,0 m., poziom wierzchu kęsa belki podsufitowej 6,0 m.
Ramy główne o sztywnych połączeniach w kalenicy i narożach i przegubowo połączone
z fundamentami stopowymi. Stateczność w kierunku poprzecznym zapewnione przez stężenia prętowe ścienne i dachowe. Zabezpieczenie przed zwichrzeniem dźwigarów
i słupów zapewniają stężenia przeciwskrętne mocowane do tężników ściennych
i dachowych. Konstrukcja hali dostosowana jest do zainstalowania suwnicy natorowej
o udźwigu 10.000 kg.
Do wymiarowania konstrukcji przyjęto następujące wartości obciążeń (charakterystyczne):
? Ciężar własny konstrukcji - generowany automatycznie
? Obciążenie od obudowy dachu: - 0,550kN/m2
(membrana PCV, wełna dachowa 20cm, blacha trapezowa TR150 gr. 1 ,0mm)
? Obciążenie technologiczne od instalacji: - 0,15 kN/m2
? Obciążenie technologiczne od instalacji fotowoltaicznej: - 0,25 kN/m2
? Obciążenie od śniegu: - 0,72 kN/m2
? Obciążeniu od wiatru:
wiatr wiejący w kierunku X: połać nawietrzna - 0,40 kN/m2 - ssanie
(prostopadłe do osi podłużnej hali) połać zawietrzna - 0,11 kN/m2 - ssanie
wiatr wiejący w kierunku Y: obie połacie - 0,40 kN/m2 - ssanie
(równolegle do osi podłużnej hali)
Do wymiarowania konstrukcji przyjęto 1 suwnice natorową udźwigu 10 T w oparciu o założenia:
? rozstaw torów suwnicy - Lkr = 19,00 m,
? rozstaw kół suwnicy - ekr = 2,50 m,
? reakcja pionowa (na jedno koło) - Rmax = 63,53 kN
- Rmin = 12,87 kN,
? siła od hamowania suwnicy (równoległa do torów) - L = 1,58 kN,
? siła od wózka (prostopadła do torów) - HMmax = 6,59 kN,
- HMmin = 1,37 kN,
? siła od ukosowania (prostopadłą do torów) - HSmax = 17,38 kN,
- HSmin = 3,56 kN,
? siła od uderzenia w odbój (obciążenie wyjątkowe) - Pu = 29,68 kN
Główną konstrukcję nośną hali stanowią ramy portalowe o rozpiętości 20,0 m (pasy zewnętrzne słupów) rozmieszczone w rozstawie 6,0 m. Ramy posiadają sztywne węzły w kalenicy i w okapie, oraz przegubowe połączenia z fundamentami. Ramy składają się ze słupów i rygli.
Ramę szczytową z uwagi na możliwość rozbudowy hali w obie strony, projektuje się jak ramy główne z dodatkowymi słupami wahaczowymi pod montaż obudowy. Słupy pośrednie o przekroju IPE240 ze stali S355J2 (18G2A).
Konstrukcja hali została przewidziana pod montaż suwnicy natorowej o udźwigu lot. Belki podsuwnicowe zaprojektowano jako jednoprzęsłowe, podparte przegubowo. Przekrój belki HEA320 z poszerzonym pasem górnym przez przyspawanie pary kątowników LR60x6. Belki oparte na wspornikach wystawionych ze słupów ram głównych. Na etapie wykonywania belek należy potwierdzić założenia obciążeniowe i gabaryty z dostawcą suwnicy.
Obudowę dachu hali stanowi blacha trapezowa TRI 50 gr. 1,0 mm w układzie jednoprzesłowym, na której wykonana zostanie paroizolacja z folii PE gr. 0,2 mm, izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 20 cm oraz warstwa wierzchnia z membrany PCV.
Obudowę ścian stanowią płyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 120 mm w układzie poziomym.
Wykaz materiałów do obudowy hali produkcyjnej stanowi załącznik nr 2.
Rzuty i przekroje hali produkcyjnej stanowią załącznik nr 3.
Okres gwarancji
minimum 36 miesięcy

CPV: 44000000-0

Dokument nr: 2021-19758-61263, 4_2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
radomszczański
Gmina
Radomsko
Miejscowość
Radomsko

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający przedstawi projekt umowy realizacji zamówienia.
2. Zmiana umowy, jest możliwa o ile nie prowadzi ona do zasadniczej zmiany charakteru
i przedmiotu zamówienia oraz umowy a wartość zmiany nie przekracza 30% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zmiana umowy może dotyczyć Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli dotychczasowego Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, który powstał
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
4. Ponadto zmianę umowy dopuszcza się w następujących przypadkach:
a) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
b) wystąpienia siły wyższej,
c) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego, które wynikło po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów usług zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i realizowanego projektu.
5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca wobec, którego nie otwarto likwidacji lub nie została ogłoszona upadłość.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego
w ofercie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca wykonał (potwierdzone zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia.
W celu weryfikacji spełnienia warunku do oferty należy załączyć kopie referencji lub innych dokumentów potwierdzających zrealizowanie zamówień.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-26
Data ostatniej zmiany
2021-07-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium: CENA BRUTTO (C) - 100 punktów
Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
C = (Cmin / Cob) x 100 punktów
gdzie:
C - ilość punktów w ramach kryterium cena,
Cmin - oferta z najniższą ceną,
Cob - cena oferty badanej,
Szczegółowy opis oceny kryterium określa zapytanie ofertowe.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Szymon Wacek
tel.: 606205263
e-mail: s.wacek@ampro.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.