Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
366z dziś
4903z ostatnich 7 dni
19096z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Przedmiot:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: FOTO-FARMA Sp. z o.o
Gałowska 10
55-330 Lutynia
powiat: średzki (śląski)
883 993 423
stanislaw@wtsd.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61276
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lutynia
Wadium: 100.000,00 PLN
Nr telefonu: 883 993 423
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPPD.05.01.00-20-0270/17 - Budowa elektrowni fotowoltaicznej oraz promocja energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Milejczyce

Opis
Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1 MW
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 196 położonej w obrębie geodezyjnym Pokaniewo, gm. Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie oraz budowa przyłącza energetycznego SN-15kV do sieci PGE Dystrybucja na działkach nr geod. 196 i 245 położonych w obrębie geodezyjnym Pokaniewo, gm. Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.
W ramach zadania, w szczególności, wykonane zostaną następujące elementy:
1) Wykonanie kompletnej elektrowni fotowoltaicznej - dostawa i montażu urządzeń infrastruktury technicznej wykorzystujących promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej o mocy 0,96 MW (moduły fotowoltaiczne, inwertery prądu DC/AC montowane na niepołączonych trwale z gruntem stelażach, połączenia wewnętrzne),
2) Wykonanie przyłącza energetycznego obejmującego kontenerową stację transformatorową SN/nN i linię napowietrzno-kablową SN-15kV oraz przyłączenie do linii 15kV ze stacji 110/15kV Milejczyce kierunek Hornowo-Osmola.
3) Wykonanie ogrodzenia,
4) Wykonanie wjazdu i drogi dojazdowej,
5) Wykonanie ochrony terenu elektrowni fotowoltaicznej,
6) Wykonanie monitoringu pracy elektrowni fotowoltaicznej,
7) Wykonanie oświetlenia.

W celu udostępnienia projektu budowlanego elektrowni fotowoltaicznej prosimy o kotakt.
1. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, wiedzą i sztuką budowlaną, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, i odpowiedziami na pytania skierowane do Zamawiającego w trakcie postępowania oraz udzielić gwarancji na wymagany przez Zamawiającego okres czasu.
2. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, na własny koszt, dokumentacji zamiennej i - o ile zaistnieje taka potrzeba - uzyskania nowego pozwolenia na budowę.
3. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu wykonawczego w celu uszczegółowienia oferowanych rozwiązań, w niezbędnym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i posiadać wymagane certyfikaty oraz inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania.
5. Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN oraz EN lub innymi równoważnymi dokumentami, zaakceptowanymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, a także wymogami Krajowego Systemu Energetycznego (KSE).
6. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w powyższych dokumentach oraz będą zgodne pod względem:
1)założonej mocy elektrowni oraz planowanego poziomu produkcji energii,
2)charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3)charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4)parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, konstrukcje),
5)parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
7. Wykonawca, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego, w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy i systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Dokument potwierdzający równoważność oferowanych urządzeń, uwzględniając warunki lokalizacji budowanej instalacji, musi co najmniej zawierać niezbędne obliczenia oraz następujące dane i informacje:
1.Energię wyprodukowaną przez system PV (sieć AC) - [kWh];
2.Spec. uzysk roczny - [kWh / kWp];
3.Stosunek wydajności (PR) - [%];
4.Emisję CO2, której dało się uniknąć - [ kg/rok].
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów o lepszych parametrach, w tym o wyższej mocy, w stosunku do przyjętych w projekcie, a co za tym idzie dopuszczalna jest zmiana liczby modułów (w odniesieniu do wskazanych w dokumentacji projektowej) pod warunkiem zachowania mocy całej instalacji, z tolerancją mocy do jednego modułu. Dopuszczalna jest także zmiana liczby inwerterów, stosownie do oferowanej liczby modułów ich mocy oraz parametrów technicznych oferowanych inwerterów.
9. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda przeprowadzenia badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić takie badania. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane produkty, materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych w pełni obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
10. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować osiągnięcie - po dwóch pełnych latach działalności przedmiotu zamówienia - współczynnika ,,Gwarantowanej Wydajności PR" w wysokości nie mniejszej 83%.
10.1. Test wydajności wykonany zostanie po dwóch pełnych latach działalności przedmiotu zamówienia. W przypadku nieuzyskania przez elektrownię współczynnika Gwarantowanej Efektywności (PR) we wskazanej wysokości Zamawiający zatrzyma, jako formę odszkodowania, zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji na roboty budowlane.
11. Zamawiający wymaga następujących minimalnych okresów gwarancji:
Panele fotowoltaiczne - 12 lat
Powłoka antykorozyjna konstrukcji wsporczej - 20 lat
Inwertery solarne - 5 lat
Prace budowlane - 5 lat
Pozostałe materiały - zgodnie z gwarancją producenta.

CPV: 09331200-0

Dokument nr: 2021-12512-61276

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-11
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera osobiście lub drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2021 r., w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego:
Lutynia, Ul. Gałowska 10, 55-330 Miękinia, lub stanislaw@wtsd.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
siemiatycki
Gmina
Milejczyce
Miejscowość
Pokaniewo
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-08-12
Koniec realizacji
2021-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1 MW

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
o 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
o 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
o 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
o 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru;
o 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji;
o 1 osobą posiadającą certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.
2. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
Wykonawcy, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3b.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Warunek wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał:
a) co najmniej trzy roboty budowlane polegającą na kompleksowej realizacji zadania polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 200 kWp każda.
oraz
b) co najmniej trzy instalacje monitoringu wizyjnego obejmującego budynki lub budowle (instalacje) na obszarze nie mniejszym niż 0,5 ha każda.
UWAGA: tylko w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku ujętego w pkt. 1. lit. b) - ,,wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego" Wykonawca może polegać na zasobach innego podmiotu. W takim przypadku, do oferty Wykonawca musi załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, obejmujące przede wszystkim:
a) wskazanie podmiotu udostępniającego zasoby;
b) wskazanie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów oraz okresu, na jaki zasoby zostają udostępnione Wykonawcy;
c) zobowiązanie do wykonania przez podmiot udostępniający kluczowej części zamówienia obejmującej co najmniej: dostawę i kompletację urządzeń, montaż instalacji oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego;
d) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wraz z Wykonawcą z tytułu gwarancji i rękojmi udzielanej na wykonane roboty.
Przy czym nie jest możliwe ,,sumowanie" doświadczenia tzn. spełnienie warunku musi potwierdzić w całości jeden podmiot.
2. Ocena spełniania warunków wskazanych w pkt. 1. lit. a) oraz b) będzie dokonana na podstawie treści oświadczenia złożonego przez Wykonawcę poprzez wypełnienie formularza ,,Wykaz robót", zgodnie z załącznikiem nr 3a. Do powyższego wykazu robót należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
A. Wadium
1. Warunkiem objęcia oferty procedurą badania i oceny jest wniesienie wadium w wysokości: 100.000, 00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancji bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 74 1020 1332 0000 1302 1282 3474 tytułem: ,,Wadium".
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu liczy się termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa).
7. Gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa) musi wskazywać jako Beneficjenta gwarancji
- Zamawiającego oraz zawierać jednoznaczne zapisy potwierdzające, iż jest nieodwołalna i bezwarunkowa, w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. zapewniać, że płatność z gwarancji nastąpi na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie lub wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty dokumentu.
B. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
2.Zabezpieczenie musi być wniesione - pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - nie później niż w terminie 2 dni przed ustalonym terminem przekazania placu budowy.
3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 74 1020 1332 0000 1302 1282 3482..
4.Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, musi wskazywać jako Beneficjenta gwarancji - Zamawiającego oraz zawierać jednoznaczne zapisy potwierdzające, iż jest nieodwołalna i bezwarunkowa, w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. zapewniać, że płatność z gwarancji nastąpi na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
5.W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu dokumentu gwarancji.
6.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 50% jego wartości w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia należytego wykonania Zamówienia, rozumianego jako dokonanie odbioru końcowego.
Zabezpieczenie w wysokości 50%, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji na roboty budowlane zostanie zwrócone, na wniosek Wykonawcy, po upływie 5 lat od dnia odbioru końcowego robót, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie z treścią FORMULARZA OFERTOWEGO - wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego.
2) Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia zawierająca informacje o oferowanych produktach i materiałach, przewidzianych do zastosowania urządzeniach i elementach, wskazująca na ich parametry jakościowe oraz elementy zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji, umożliwiające ocenę możliwości wykonania zamówienia i rzetelne dokonanie oceny oferty, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej.
3) Dokumenty wykazujące, że zastosowanie oferowanych materiałów, elementów, urządzeń i systemów potwierdza ich równoważność, uwzględniając warunki lokalizacji budowanej instalacji. Powyższe dokumenty muszą zawierać niezbędne obliczenia, z uwzględnieniem liczby modułów PV, liczby inwerterów (falowników), danych klimatycznych i orientacji modułów.
4) Dokument zawierający warunki gwarancji producenta lub jego przedstawiciela i serwisu, w odniesieniu do oferowanych urządzeń - modułów, inwerterów i konstrukcji wsporczej (,,systemu montażowego").
5) Dokument potwierdzający wniesienia wadium.
6) Kopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument, potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł., potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2.
8) Oświadczenie lub zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości.
9) Oświadczenie lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
10) Oświadczenie, że w stosunku do firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani też nie ogłoszono upadłości firmy.
11) Wykaz robót - zgodnie z załącznikiem nr 3a.
12) Wykaz osób - zgodnie z załącznikiem nr 3b.
Wymaga się aby oferty były ważne minimum do 31.12.2021 r.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-27
Data ostatniej zmiany
2021-07-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena (K1) - 50 %
Parametry jakościowe (K2) - 50 %
Łącznie 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Stanisław Rzepa
tel.: 883 993 423
e-mail: stanislaw@wtsd.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.