Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie dachu, wykonanie obróbek blacharskich, montaż...

Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie dachu, wykonanie obróbek blacharskich, montaż podbitek oraz orynnowania na całym budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Białowieża
ul. Sportowa 1
17-230 Białowieża
powiat: hajnowski
tel.: 856812460, tel./fax: 85 681 24 87,
bok@ug.bialowieza.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białowieża
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 856812460, tel
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie dachu, wykonanie obróbek blacharskich, montaż podbitek oraz orynnowania na całym budynku w obiekcie Centrum Aktywności Lokalnej w
Białowieży, ulica Stoczek 8 w ramach projektu pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego
w Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży".
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlano-remontowe w Centrum Aktywności
Lokalnej w Białowieży obejmujące:
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i podbitkami,
- docieplenie dachu,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z zastosowaniem
membrany dachowej, kontrłat i łat drewnianych,
- wykonanie obróbek blacharskich, dachu, komina i okien szczytowych poddasza,
- montaż drewnianych podbitek,
2
- montaż orynnowania z tworzywa na całym budynku.
2. Kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zadania.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, opisano materiały lub urządzenia za
pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materiałów lub urządzeń Zamawiający stwierdza, że ich zastosowanie nie ma charakteru
obligatoryjnego i dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie podczas realizacji
zamówienia innych wprowadzonych do obrotu materiałów lub urządzeń, w tym także
materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem posiadania przez nie odpowiednich
dokumentów opisujących za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia, które dopuszczają dane materiały (wyroby) do użytkowania i pozwalają
jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście wprowadzone do obrotu lub do niego
dopuszczone.
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały (wyroby budowlane) spełniają wymagania określone (nie
gorsze niż) w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych.
5. Zamawiający wymaga udzielenia 3-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Składanie ofert:
1. Oferty należy wysłać ma adres e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
Do dnia 02.08.2021 r. do godz. 23:59:59

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 10.09.2021 r.

Wymagania:
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
udziału w postępowaniu Wykonawcy winni spełniać łącznie.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Przygotowanie oferty
a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem.
b. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
c. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu jedną ofertę wyłącznie na całość
przedmiotu zamówienia.
d. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego.
e. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
3
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez
pełnomocnika, to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego
pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego
pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
f. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o
których mowa w tekście niniejszego zapytania ofertowego.
g. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
h. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
i. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także
zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
j. Ofertę należy wysłać na e-mail: bok@ug.bialowieza.pl
Należ podać nazwę i adres oferenta
2. Oferta wspólna
a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz dla zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
b. Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać dokumentu regulującego współpracę
wykonawców składających wspólną ofertę.
c. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT
cena - 100%
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena ma charakter ryczałtowy, jest stała i niezmienna.
5. Za cenę oferty zamawiający przyjmuje łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT)
6. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.
2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres wskazany w pkt. 1.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4
XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO
WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie,
w szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej oraz w
przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
zamówienia, przez ofertę najkorzystniejszą.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Marek Zubrycki - tel.: 856812460, email: bok@ug.bialowieza.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.