Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont garażu

Przedmiot:

Remont garażu

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Repki
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
powiat: sokołowski
Telefon: 25 787 50 23, tel. 25 787 50 23 wew.718
gminarepki@list.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Repki
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 25 787 50 2
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Repki uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na ,, Remont garażu w budynku strażnicy OSP w Galkach" ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie ,,Remont garażu w budynku strażnicy OSP w Gałkach"
2. Zakres prac przewidzianych do wykonania :
a) Remont ścian wewnętrznych wkład którego wchodzi:
- gruntowanie powierzchni preparatami UNI - GRUNT
- Przyklejenie warstwy siatki na całej powierzchni wraz z zaciągnięciem klejem i wykonaniem gładzi gipsowej - 40,00 m2 (sufit)
- Wykonanie lamperii z farby olejnej (dwukrotne malowanie wraz z jednokrotnym szpachlowaniem) na wysokości 1,50 m ( 22 mb) - 33,00m
- Malowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi- 140,00 m2
b) Wymiana drzwi garażowych na segmentowe ocieplone wyposażone z dodatkowe drzwi wejściowe (pow. ok 11 m w kolorze czerwonym)
2.
3. Szczegółowe rozwiązania przyjmowane przez Wykonawcę należy przedstawiać i uzgadniać z Zamawiającym.
4. Zamawiający zastrzega siebie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021

Dokument nr: 21 /2021

Składanie ofert:
a) Oferta powinna być złożona w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Repki, Ul. Parkowa 7, 08-307 Repki,(sekretariat) do dnia 03 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
II. Tryb postępowania
Udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł zgodnie z ustawa 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 2019)
V. Wymagania i warunki zamawiającego:
a) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zamówienie na okres - 36 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego zadania).
b) Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać oględzin i sprawdzić wskazany zakres prac do wykonania.
c) Przed rozpoczęciem robót wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegóły realizacji zamówienia.
VI. Oferta powinna zawierać:
a) Czytelnie wypełniony formularz oferty wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
VII. Kryterium wyboru ofert.
Kryterium wyboru oferty będzie cena - 100%
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto niepodlegająca odrzuceniu.
b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Pieczątka Wykonawcy
,,Remont garażu w budynku strażnicy OSP w Galkach"
Nie otwierać przed 03 sierpnia 2021 r. do godz: 10.00
IX. Wybór wykonawcy:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, tel.: 25 787 50 23, e - mail: gminarepki@List.pl
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Administrator może powierzyć Państwa dane osobowe innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym umowy powierzenia danych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, tj. przez 10 lat.
6) Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz ich uzupełnienia.
7) Na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kontakt:
XI. Kontakt:
Andrzej Skorupka tel. 25 787 50 23 wew.718

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.