Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywania prac mechanicznych w trybie doraźnym i awaryjnym na urządzeniach

Przedmiot:

Wykonywania prac mechanicznych w trybie doraźnym i awaryjnym na urządzeniach

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG Termika SA
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225878439, Faks: +48 225878468
magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
https://termika.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 225878439,
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywania prac mechanicznych w trybie doraźnym i awaryjnym na urządzeniach zainstalowanych w PGNiG Termika SA w ramach umów ramowych

Numer referencyjny: 21DOZZ/PM/1
II.1.2)Główny kod CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wybranie wykonawców na wykonywanie przez wykonawców na rzecz zamawiającego prac w trybie doraźnym i awaryjnym na urządzeniach i instalacjach w PGNiG Termika SA w ramach umów ramowych. Świadczenie konkretnej usługi zlecane będzie w drodze każdorazowego wyboru najlepszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na skonkretyzowane zamówienie jednostkowe.

Zamawiający planuje zawrzeć 10 (dziesięć) umów ramowych w ramach każdej części zamówienia.

Wartość zamówień objętych każdą z umów ramowych nie może przekroczyć kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta zostanie podana przed otwarciem ofert.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na kotłach zainstalowanych w PGNiG Termika SA w ramach umów ramowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszelkich prac mechanicznych wykonywanych przy kotłach, ich osprzęcie i armaturze, a w szczególności: usuwanie nieszczelności układów ciśnieniowych, układów zasilania w paliwo, układów spaliny - powietrze oraz remonty i wymiana armatury.

Urządzenia objęte umową: kotły pyłowe parowe i wodne typu OP-430, OP-380, OP-230, WP-200, WP-120; kotły fluidalne typu OFz-450 i BFB-185; kotły gazowe wodne typu WG-130; kotły rusztowe parowe i wodne o mocy poniżej 50 MWt oraz kotły opalane olejem lekkim, na podstawie zamówień składanych w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 21DOZZ450 z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 7 do Instrukcji dla wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na urządzeniach pomocniczych kotłów zainstalowanych w PGNiG Termika SA w ramach umów ramowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wszelkiego rodzaju naprawy mechaniczne urządzeń i instalacji kotłowni, a w szczególności: wymiany części zamiennych i elementów szybkozużywających się takich jak łożyska, zgrzebła, łańcuchy, wirniki, paski klinowe, uszczelnienia itp. oraz wymiany lub naprawy rurociągów technologicznych wraz z remontem lub wymianą armatury.

Urządzenia objęte umową: urządzenia i instalacje pomocnicze kotłowni, a w szczególności: młyny, wentylatory, odżużlacze, obrotowe podgrzewacze powietrza, różnego rodzaju przenośniki, pompy oraz rurociągi i armatura pracująca z różnymi mediami, na podstawie zamówień składanych w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 21DOZZ451 z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 8 do Instrukcji dla wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na turbozespołach zainstalowanych w PGNiG Termika SA w ramach umów ramowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51133000 Usługi instalowania turbin
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wszelkie prace mechaniczne wykonywane przy turbinach, ich osprzęcie i armaturze, a w szczególności usuwanie usterek i remonty: rozrządu pary i armatury parowej; łożysk turbiny i generatora; układu gazowego generatora, obracarki i układu wirującego; pomp olejowych i układu olejowego turbozespołu; układu hydraulicznego regulacji turbiny.

Urządzenia objęte umową: turbiny parowe typu: WT25-4, WPT25-3, P-20-9-2, TC30, TK50/UK50, 13P110, 13UK125, VE80, SST-600, Lang 6.3, GT 1.12, na podstawie zamówień składanych w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 21DOZZ452 z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 9 do Instrukcji dla wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na urządzeniach pomocniczych maszynowni zainstalowanych w PGNiG Termika SA w ramach umów ramowych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45259300 Usługi remontów i konserwacji zakładów grzewczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wszystkie prace wykonywane na infrastrukturze przyturbinowej, instalacjach pomocniczych; układzie wody obiegowej i układzie sieci ciepłowniczej, a w szczególności: czyszczenie i uszczelnianie kondensatorów i wymienników podturbinowych; próby i rewizje dozorowe wymienników regeneracji wysokoprężnej i niskoprężnej; próby i rewizje dozorowe wymienników ciepłowniczych, odgazowywaczy, rozprężaczy i podgrzewaczy, czyszczenie i uszczelnianie smoczków parowych, chłodnic wodnych i olejowych; remont armatury i rurociągów.

Urządzenia objęte umową: infrastruktura okołoturbinowa; kolektory i układy technologiczne; układ wody chłodzącej, magistrale ciepłownicze i uzupełnienie sieci cieplnej, na podstawie zamówień składanych w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 21DOZZ453 z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 10 do Instrukcji dla wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie prac w trybie doraźnym i awaryjnym w zakresie mechanicznym na gospodarkach pomocniczych w PGNiG Termika SA w ramach umów ramowych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45259300 Usługi remontów i konserwacji zakładów grzewczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wszelkie prace mechaniczne wykonywane przy przenośnikach, zwałowarko-ładowarkach, wywrotnicach wagonowych, podajnikach, kruszarkach, wózkach wygarniających, szczapołapach, separatorach, próbopobierakach, elektrofiltrach, filtrach zbiornikach retencyjnych, zbiornikach reakcyjnych, wymiennikach jonitowych, zbiornikach wody i chemikaliów, osadnikach, rękawach załadowczych, instalacjach odpopielania, sprężonego powietrza, odpylania, zraszania, biomasy, grzewczych, odkurzania, odpylania, wentylacji i sprężonego powietrza, oraz pompach, osuszaczach, mieszadłach, sprężarkach i rurociągach, na wszystkich ich osprzęcie i armaturze, a w szczególności: naprawa, remont, usuwanie nieszczelności, wymiana armatury i zużytych elementów, udrażnianie, zabezpieczenie antykorozyjne.

Urządzenia objęte umową: urządzenia i instalacje obszaru: nawęglania, odpopielania, mokrego odsiarczania spalin wraz z kanałem spalin, magazynu gipsu, układu rozładunku i magazynowania kamienia wapiennego, stacji przygotowania wody, oczyszczalni ścieków, hydroforni wody ppoż. i pompowni oleju lekkiego, na podstawie zamówień składanych w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy ramowej 21DOZZ454 z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 11 do Instrukcji dla wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50530000, 50531100, 51133000, 45259300

Dokument nr: 381499-2021, 21DOZZ/PM/1

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma eB2B pod adresem (https://termika.eb2b.com.pl/) w postępowaniu 21DOZZ/PM/1.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://termika.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2021

Kontakt:
PGNiG Termika SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
03-216
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Woroniecka
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 225878439
Faks: +48 225878468

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.