Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Mikroinstalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Budowa Mikroinstalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach
Bożka 13
55-220 Jelcz-Laskowice
powiat: oławski
(71) 318 23 39
kasaprs61@02.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488500
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelcz-Laskowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (71) 318 23 39
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 49,78 kWp
na obiekcie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
w Jelczu-Laskowicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
Budowa Mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 49,78 kWp
na obiekcie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
w Jelczu-Laskowicach
Obejmująca instalowanie kompletnego systemu urządzeń fotowoltaicznych, a w tym m.in.:
- montaż konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne,
- instalowanie instalacji fotowoltaicznej,
- montaż i konfigurację inwertera/ów fotowoltaicznych,
- instalowanie okablowania oraz wymaganych zabezpieczeń, w tym instalacji odgromowej;
- montaż i konfiguracja systemów monitorowania instalacji PV;
- prace i czynności nie wymienione ale konieczne do wykonania, uruchomienia i włączenia do sieci operatora instalacji.
2.Zamówienie obejmuje również wykonanie :
1) Analizy ryzyka wyładowań atmosferycznych zgodnie z PN
2) Projektu wykonawczego instalacji odgromowej
3) Projektu wykonawczego konstrukcji i obliczenia statyczne
4) Projekt wykonawczego instalacji elektrycznej w tym PWP
5) Automatykę i monitorowanie - system zarządzania energią (inteligentny licznik)
6) Aktualizację instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego IBP
7) Zgłoszenie ZM uruchomienia mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucyjnej tj. Tauron Dystrybucja
8) Zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej
9) Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej (w tym wydzielenie rozdzielni głównej pod względem przeciwpożarowym i oznakowanie obiektu)
10) Inne dokumenty obowiązujące wykonawcę wynikające z przepisów i aktów prawnych na dzień realizacji zadania

CPV: 71323100-9, 09331200-0, 09332000-5, 45261215-4, 45315600-4

Dokument nr: 2021/BZP 00127349, ZP 1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 08:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie
elektronicznejzapośrednictwemplatformazakupowa.pl pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice3.W celuskrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi napytania preferuje się, aby komunikacjamiędzyzamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkieoświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje, przekazywane były za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślijwiadomośćdo zamawiającego". Za datę
przekazania(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomieńorazinformacji przyjmuje się datę ich
przesłania zapośrednictwem platformazakupowa.pl poprzezkliknięcieprzycisku ,,Wyślij wiadomość
dozamawiającego" po których pojawi się komunikat, żewiadomośćzostała wysłana do
zamawiającego.
elektronicznej. :4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcominformacje za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi napytania,zmiany specyfikacji,
zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będziezamieszczał na platformie w
sekcji"Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymiprzepisami adresatem jest
konkretnyWykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwemplatformazakupowa.pldo
konkretnegowykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny maobowiązek sprawdzania
komunikatów iwiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.plprzesłanych przez
zamawiającego,gdyż systempowiadomień może ulec awarii lub powiadomieniemoże trafić do folderu
SPAM.6. Zamawiający,zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESARADY MINISTRÓW z
dnia 30grudnia 2020 r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywaniainformacji oraz
wymagańtechnicznych dla dokumentówelektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej
wpostępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego lub konkursie
zamieszczawymaganiadotyczącespecyfikacji połączenia, formatuprzesyłanych danych oraz
szyfrowania
ioznaczania
czasuprzekazania i odbioru danych zapośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:a) stałydostęp do
sieciInternet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub
MAC onastępującej konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowsza
wersja,jeden z systemówoperacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowszewersje,c)zainstalowana dowolnaprzeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalniewersja 100.,d) włączona obsługaJavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lubinnyobsługujący format plików .pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według standardu
przyjętegowkomunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)Oznaczenie czasu odbioru danych
przezplatformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnegoserwerasynchronizowanego z zegarem Głównego UrzęduMiar.7. Wykonawca, przystępując
doniniejszegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego:h)akceptuje warunki korzystania
zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym nastronie internetowej pod linkiem
wzakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,i) zapoznał istosuje się do
Instrukcjiskładaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 8. Zamawiający informuje, żeinstrukcje
korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składaniawniosków o
wyjaśnienie treściSWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych wniniejszym
postępowaniu przyużyciuplatformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dlaWykonawców"
na stronieinternetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o.Ul.Bożka 13 ,55-220 Jelcz-Laskowice
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kasaprs61@o2.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488500
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 08:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
Budowa Mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 49,78 kWp
na obiekcie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
w Jelczu-Laskowicach
Obejmująca instalowanie kompletnego systemu urządzeń fotowoltaicznych, a w tym m.in.:
- montaż konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne,
- instalowanie instalacji fotowoltaicznej,
- montaż i konfigurację inwertera/ów fotowoltaicznych,
- instalowanie okablowania oraz wymaganych zabezpieczeń, w tym instalacji odgromowej;
- montaż i konfiguracja systemów monitorowania instalacji PV;
- prace i czynności nie wymienione ale konieczne do wykonania, uruchomienia i włączenia do sieci operatora instalacji.
2.Zamówienie obejmuje również wykonanie :
1) Analizy ryzyka wyładowań atmosferycznych zgodnie z PN
2) Projektu wykonawczego instalacji odgromowej
3) Projektu wykonawczego konstrukcji i obliczenia statyczne
4) Projekt wykonawczego instalacji elektrycznej w tym PWP
5) Automatykę i monitorowanie - system zarządzania energią (inteligentny licznik)
6) Aktualizację instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego IBP
7) Zgłoszenie ZM uruchomienia mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucyjnej tj. Tauron Dystrybucja
8) Zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej
9) Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej (w tym wydzielenie rozdzielni głównej pod względem przeciwpożarowym i oznakowanie obiektu)
10) Inne dokumenty obowiązujące wykonawcę wynikające z przepisów i aktów prawnych na dzień realizacji zadania
4.2.6.) Główny kod CPV: 71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
,, cena ofertowa brutto" - C;
,,Gwarancja" - G
"Doświadczenie"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a) wykonał co najmniej 2 instalacje fotowoltaiczne z systemami zarządzania energią o łącznej mocy min 49-50kWp w ramach 2-ch zamówień.

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
- projektant do projektowania b.o w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. i elektroenergetyczych mający doświadcznie w opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych budowy instalacji fotowoltaicznych (Projekt Budowlany lub/i Projekt Wykonawczy) spełniającą łącznie wymagania:

o została opracowana w okresie ostatnich 5 lat,
o polegała na budowie lub rozbudowie instalacji fotowoltaicznej min. 49kWp
- kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Wyżej wymieniona osoba powinna być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
-Certyfikowany Instalator UDT - Instalator posiadający: o ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii lub o ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 6 do SWZ;
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule dostaw z montażem a nie robót budowlanych.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do SWZ
6) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, złożone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
b) certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
b) certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli
zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać
będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w
szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji przedmiotu
zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana
może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy:2) Zmiany w
sposobie realizacji przedmiotu umowy 3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji
siedziby Wykonawcy (adresu). 4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w życie
po dacie podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega
kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian). 5) Zmiany, polegające na
ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy wykonanie danychrobótbędziezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi
przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami
zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu
ofertowego.6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego.7) Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom. 8)
Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony
Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika robót. 9) W przypadku, kiedy w umowie znajdują
się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest
niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla
wyeliminowania tych błędów.10) Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1
niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania
zmianpostanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona
na
piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty
(decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.Szczegóły
zmian umowy zawarte są w załączniku nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
,, cena ofertowa brutto" - C;
,,Gwarancja" - G
"Doświadczenie"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.