Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie
ul. Piwonia 12
21-200 Parczew
powiat: parczewski
0833551954, 083355196
kp_parczew@straz.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Parczew
Wadium: ---
Nr telefonu: 0833551954, 08335519
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie zaprasza do złożenia oferty na: dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.
1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Szczegółowe wymagania zamówienia zawierają postanowienia wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, którą wybrany Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć z Zamawiającym.

Dokument nr: PL.236.26.1.2021

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 19.08.2021 r., do godz. 10.00 w jednej z niżej wymienionych form:
o osobiście do sekretariatu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, pokój nr 4,
o drogą listowną na adres: Komenda Powiatowa PSP w Parczewie, 21-200 Parczew, Ul. Piwonia 12
o poprzez elektroniczną platformę zamówień publicznych pod adresem: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
3. Zakładany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2021 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Do złożenia oferty zapraszamy Wykonawców którzy:
a) Wykonali co najmniej 5 instalacji o mocy minimum 20kWp w okresie ostatnich 5 lat wraz z możliwością udokumentowania wykonania poszczególnych instalacji PV.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane.
5. Wymagane dokumenty: Wykonawca zobowiązuje się złożyć wypełniony i podpisany formularz oferty, podpisaną klauzule RODO, podpisany wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
a) Wydruk z KRS/CEiDG,
b) Specyfikacje techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia,
c) Dokumentacje potwierdzającą ilość wykonanych instalacji PV o mocy minimum 20 kW.
6. Składanie ofert:
Przedłożona oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego
wykonania oraz wszystkie obowiązujące podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. Cenę należy podać w wartościach netto/brutto w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Okres ważności oferty: Do dnia 30.09.2021 r.
Cena złożonej oferty nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty. Oferty złożone po godzinie 10.00 w dniu 19.08.2021 r. nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę tylko jednej oferty. 7. Kryteria wyboru ofert:
1) Cena brutto za wykonanie zamówienia o znaczeniu 60%
Maksymalną ilość punktów według kryterium ceny otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostali oferenci oceniani będą wg następującego wzoru:
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium
Gdzie:
Cmin - cena najniższa spośród zaproponowanych cen ofertowych, Cwn - cena zaproponowana przez wykonawcę n
2) Poza cenowe kryteria wyboru oferty
Maksymalna ilość punktów w przypadku kryterium poza cenowym otrzyma Wykonawca, który zaproponuje warunki wymagane przez Zamawiającego bądź najbliżej zbliżone do jego wymagań w zakresie:
a) kryterium gwarancji obejmuje gwarancję na system montażowy oraz montaż fotowoltaiki o wadze 30%. Za punkt odniesienia przyjmuje się
najdłuższy termin gwarancji. Najdłuższy okres gwarancji oczekiwany przez zamawiającego wynosi 10 lat. Kryterium obliczane będzie wg wzoru:
Ilość punktów = GWn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
Gdzie:
Gmax - gwarancja najdłuższej oferty wskazana przez Wykonawcę, Gwn - gwarancja zaproponowana przez wykonawcę n
Jeżeli producent lub Wykonawca wymaga wykonania przeglądów serwisowych w celu utrzymania gwarancji Wykonawca winien uwzględnić przeglądy serwisowe w całym okresie gwarancyjnym w ofercie cenowej.
b) Kryterium doświadczenia o znaczeniu 10 pkt. Złożone oferty będą oceniane wg skali ilości wykonanych instalacji PV o mocy powyżej 20kWp:
o 6-7 wykonanych instalacji PV - 2 pkt
o 8-9 wykonanych instalacji PV - 4 pkt
o 10-11 wykonanych instalacji PV - 6 pkt
o 12-13 wykonanych instalacji PV - 8 pkt
o Pow. 13 wykonanych instalacji PV - 10 pkt
8. Sposób wyboru wykonawcy:
Spośród oferentów spełniających kryteria określone przez Zamawiającego Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wyników kryterium ceny, gwarancji oraz doświadczenia. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
9. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawcy mają prawo składać zapytania i wnioski dotyczące toczącego się postępowania. Wnioski i zapytania mogą być składane w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną na adres poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz poprzez elektroniczna platformę zamówień publicznych.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania uzupełnień i wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
6) Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę gdy:
a. oferta została złożona po wyznaczonym terminie, lub niewłaściwej formie,
b. jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny,
c. treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia,
d. zostanie złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
e. Wykonawca nie przedłożył w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów,
f. Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnienia oraz wyjaśnień dot. oferty.
7) Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku gdy:
a. najkorzystniejsza oferta cenowa przekracza możliwości finansowe zamawiającego;
b. nie wpłynie żadna oferta;
c. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
d. nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
e. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
10. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
11 .Wykonawca zaproszony do złożenia oferty zobowiązany jest zapewnić ochronę danych osobowych Zamawiającego zawartych w zapytaniu ofertowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Kontakt:
12.Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Imię i nazwisko: bryg. Zbigniew Hawryluk tel. 083-355-19-54 e-mail: kp_parczew@straz.lublin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.