Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa artykułów spożywczych, środków ochrony i czystości, wyposażenia podnoszącego...

Przedmiot:

Dostawa artykułów spożywczych, środków ochrony i czystości, wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica
powiat: parczewski
tel./fax. (082) 59-12-152, 59-12-145, tel. 82 591 21 52 wew. 126 .
sosnowica@sosnowica.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Sosnowica
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: tel./fax. (082) 59-1
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zadanie I - DOSTAWA paczek żywnościowych.
Zadanie II - DOSTAWA środków ochrony i czystości z podziałem na poszczególne części.
Zadanie III - DOSTAWA artykułów higienicznych.
Zadanie IV - DOSTAWA wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa z podziałem na
poszczególne części.
Zadanie IV - DOSTAWA i montaż domofonu cyfrowego w budynku Urzędu Gminy w
Sosnowicy.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
higienicznych , środków
ochrony i czystości, wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa na potrzeby Urzędu Gminy
Sosnowica w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Opakowania wszystkich produktów muszą
być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone, i nie mogą nosić żadnych znamion użytkowania. Każde
opakowanie musi zawierać następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności, wykaz
składników, warunki przechowywania.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia artykułów jak najlepszej jakości, w terminie
przydatności lub spożycia nie krótszym niż do końca stycznia 2022roku.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie
transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt, koszt transportu do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowicy, koszt załadunku i rozładunku artykułów.
Przez rozładunek rozumie się rozładunek z samochodu i wniesienie paczek do pomieszczenia
wskazanego w budynku, umożliwiając przeliczenie artykułów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.

Dokument nr: IG.271.07.2021.MB

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021 r., o godz. 12:15. w Sali konferencyjnej UG
Sosnowica

Składanie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2021 r. do
godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Sosnowica Ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica (Sekretariat
pok. Nr 9). Oferty można składać w godz.ch pracy Urzędu.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Akceptowalne formy składania ofert:
W formie pisemnej.
Zamawiający wyklucza możliwość złożenia faxem.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert mailem: sosnowica@sosnowica.pl

Miejsce i termin realizacji:
Adres realizacji zamówienia - Urząd Gminy w Sosnowicy ,ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica.
Miejsce dostawy jest zlokalizowane w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w
Gminie Sosnowica.
Termin realizacji zamówienia - 12 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
Zadania realizowane są ze środków finansowych Moduł IV programu ,,Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi" w ramach PFRON.
Podstawa prawna:
w trybie i na zasadach ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w
Urzędzie Gminy Sosnowica o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł .
Cenę
oferty należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym zał.nr 2. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy
zostanie podpisana umowa zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
Do oferty należy załączyć specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń zawierającą dane
techniczne wraz ze zdjęciami jak i informację o okresie i warunkach gwarancji i serwisie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla zadań IV-V.
Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt
Zamawiający nie dopuszcza możliwości:
udzielania zamówień uzupełniających.
III. Warunek udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy oraz sposób
dokonywania oceny spełniania danego warunku:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki
udziału w postępowaniu dotyczące
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to
wynika z odrębnych przepisów
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
4) zdolności technicznej lub zawodowej
5) nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia
W zakresie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie precyzuje żadnych
wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o
przedłożone oświadczenie wg formuły ,, spełnia-nie spełnia".
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu .
W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu określonych w zapytaniu
ofertowym zawarte w formularzu ofertowym.
III.A. Wymagania dotyczące wadium:
1) Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
IV. Kryterium oceny ofert:
Cena ofertowa - 100%
V. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego
kryterium oceny ofert:
Kryterium Cena ofertowa - znaczenie 100pkt.
KC ?
C N
? 100
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium cena ofertowa
C N - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C OB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert
VI. Zmiana zapytania ofertowego.
VI.1.
1. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert,
jeżeli:
1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom przed upływem
tego terminu;
2) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z
uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:
a) opisu zadania,
b) warunku udziału w postępowaniu lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego
warunku w tym postępowaniu,
c) kryterium oceny ofert.
VI.2. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:
Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego
publikowana jest w procedurze jak dla zapytania ofertowego.
VII. Sposób obliczenia ceny oferty.
Sposób sporządzenia oferty
Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
VII.1. Sposób obliczenia ceny oferty:
1.
Wykonawca określi - mając na względzie treść niniejszego zapytania - cenę oferty
brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch
miejsc po przecinku).
2.
Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
4. Wartość wynagrodzenia musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania dostaw
wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to koszty prowadzenia działalności
gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności,
związane z wykonywaniem usług, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami
Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów
dotyczących wykonywania usługi objętej zamówieniem.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Zestawienie Cenowe Elementów
Rozliczeniowych (ZCER) dla poszczególnego zadania ( dot. zad. I-IV).
VII.2. Sposób sporządzenia oferty
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Treść oferty musi być zgodna z treścią niniejszego zapytania.
Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez wykonawcę.
Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać
dołączone do oferty.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.
Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia
ofert.
Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
,, OFERTA na realizację dostaw art. spożywczych, środków czystości i ochrony, wyposażenia
podnoszącego poziom bezpieczeństwa. ".
Zawartość oferty:
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
Formularz ofertowy
Załączniki 1a/1b/11d
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.
VIII. Badanie i ocena ofert:
VIII.1.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i wykonawca nie mogą prowadzić negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
VIII.2. Zastrzeżenie Zamawiającego dotyczące poprawienia w ofercie oczywistych i
innych omyłek:
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
IX. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
ofertę na całość zamówienia lub na wybrane przez siebie części.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XI. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy:
Zawiera projekt umowy stanowiący integralną cześć niniejszego zapytania ofertowego.
XII. Zastrzeżenie możliwości zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
bez wyboru żadnej z ofert:
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenie postepowania bez wyboru żadnej z ofert.
XIII. Wybór Wykonawcy:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia,
złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu w oparciu o
ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający
udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej-BIP-ie i na tablicy ogłoszeń UG
Sosnowica, informację o wyniku postępowania.
XIV. Zawarcie umowy:
Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszym zapytaniu nastąpi podpisanie
umowy z wybranym wykonawcą.
W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym,
możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zawarcie umowy nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego z
zastrzeżeniem ust. 4.
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na odległość tj. umowy zawieranej bez
jednoczesnej obecności obu stron z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
W takiej sytuacji Zamawiający nadaje rzeczonej umowie numer, wskazuje zakres
ewentualnych uzupełnień i przekazuję ją Wykonawcy drogą elektroniczną.
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie w/w umowę, uzupełnić w zakresie określonym
przez Zamawiającego, wydrukować, podpisać i odesłać na adres Zamawiającego.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami , Zamawiający bez ujawnienia źródła
zapytania, zamieszcza na stronie internetowej, na której zapytanie zostało opublikowane.
XVI. Uwagi.
Terminu płatności: 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest
do wyszczególnienia poszczególnych pozycji na fakturze zgodnie z poszczególnymi nazwami.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru
końcowego.

Uwagi:
XVII. Informacje związane z ochroną danych osobowych.
1. Informacje dotyczące administratora danych Administratorem Państwa danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będzie Gmina Sosnowica. Mogą się Państwo z nami kontaktować listownie na
adres: ul. Spokojna 10, 21 - 230 Sosnowica.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych
mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
- listownie na ww. adres Administratora
- poprzez e-mail: iod@sosnowica.pl
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne Państwa dane będą przetwarzane
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w
postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018r. poz.1986
ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U 2016 r. poz. 1126 ze zm.)
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.).
4. Okres przechowywania danych Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami
prawa.
5. Komu przekazujemy Państwa dane?
1). Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2). Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 3 i
7Gmina Sosnowica
21-230 Sosnowica,
ul. Spokojna 10, tel./fax. (082) 59-12-152
4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018r.
poz. 1986 ze zm.) oraz jeśli to są dane szczególnej kategorii.
3). Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o
zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub
porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w
zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze
świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje
klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w
tym danych osobowych.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W związku z jawnością
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do
państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych W
odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (jeśli wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP)
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa, ( nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem
ochrony danych.
Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie
jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd,
że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz
wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz.
1126 ze zm.).
9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Państwa dane osobowe nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakt:
XV. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.
1) W niniejszym postępowaniu ,oświadczenia ,wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest
Magdalena Bielecka-Kuźma e-mail: informatyk@sosnowica.pl tel. 82 591 21 52 wew. 126 .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.