Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świerzawa
Pl. Wolności 60
59-540 Świerzawa
powiat: złotoryjski
tel. 75 71 35 360, fax 75 71 35 390 wew.21
sekretariat@swierzawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świerzawa
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. 75 71 35 360, f
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na realizację zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadań pn.:
8. "Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa kol. Janochów"
9. "Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubiechowa kol. Janochów"
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na następujące zadania:
2.1. Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa, kol. Janochów,
2.2. Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubiechowa Kol. Janochów
2.3. Zakres zamówienia obejmuje:
2.3.1. Opracowanie koncepcji budowy chodnika po lewej stronie drogi na dług. ok. 320mb na mapie do celów projektowych na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji terenowej przy udziale przedstawiciela DSDiK oraz Zamawiającego w terminie do 30.11.2021r. Orientacyjna lokalizacja chodnika została przedstawiona w załączniku nr 7.
2.3.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika po lewej stronie drogi wojewódzkiej na dług. ok. 320mb obejmującej wszystkie branże wynikające z uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji w terminie do dnia 30.09.2022r.
2.3.3. Opracowanie koncepcji przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego wraz ze zmianą sposobu zasilania i sterowania oświetleniem drogowym przy drodze wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa kol. Janochów na dług. ok. 320m na mapie do celów projektowych, na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji terenowej przy udziale przedstawiciela DSDiK i Zamawiającego, w terminie do dnia 30.11.2021r. Istniejące oświetlenie drogowe jest własnością Gminy Świerzawa. Sterowanie oświetleniem drogowym oraz zasilanie odbywa się z licznika zamontowanego w prywatnym budynku. Należy przewidzieć przeniesienie licznika do niezależnej szafki oświetleniowej.
2.3.4. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego wraz ze zmianą sposobu zasilania i sterowania oświetleniem drogowym na podstawie uzyskanych uzgodnień, opinii i decyzji do dnia 30.09.2022r.
2.3.5. Zakres prac projektowych powinien uwzględniać usunięcie kolizji z istniejąca siecią telekomunikacyjną znajdującą się w pasie drogowym oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, jeżeli zajdzie taka konieczność.
2.3.6. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w m. Lubiechowa Kol. Janochów w przepadku zastosowania realizacji w/w zadania zgodnie z procedurą ZRID w terminie uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie aneksu sporządzonego do umowy za zgodą wszystkich stron.
2.3.7. Wystąpienie do Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Jeleniej Górze o warunki techniczne przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego w zakresie zasilania i sterowania oświetleniem drogowym oraz zawarcie umowy przyłączeniowej.
2.3.8. Sporządzenie mapy do celów projektowych dla zadań objętych opracowaniem dokumentacji projektowej. Mapa do celów projektowych- wskazanie położenia punktów granicznych.
2.3.9. Sporządzenie stałej lub czasowej organizacji ruchu jeżeli takie będą wymagane,
2.3.10. Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, (dokumentacja geologiczna inżynierska o ile będzie zachodziła taka potrzeba),
2.3.11. Do dokumentacji powinno być załączone zaświadczenie o braku sprzeciwu lub potwierdzenie ostateczności decyzji PnB lub ZRiD
2.3.12. Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej poszczególne zadania niezbędnej do dochowania obowiązków wynikających z ustawy prawo budowlane zawierające niezbędne wymagane prawem uzgodnienia, opinie, pozwolenie wodno prawne wraz z decyzją, kartę informacyjną przedsięwzięcia ( o ile będzie zachodziła taka potrzeba), zatwierdzenia oraz decyzje w tym uzyskanie decyzji ZRID konieczne do przyjęcia zgłoszenia jeżeli będzie taka wymagana/ pozwolenie na budowę),
2.3.13. Dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi:
2.3.13.1. Projekty budowlane dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 4 egzemplarzach - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( dz. U z 2020r. poz. 1609),
2.3.13.2. Projekty wykonawcze dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 4 egzemplarzach ze szczegółowym opisem zakresu robót oraz wskazaniem parametrów technicznych,
2.3.13.3. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie niezbędne branże uwzględniające pełny zakres robót koniecznych do realizacji obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami,
2.3.13.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych zadań oraz występujących w nich branż jeżeli takie będą występowały w wersji papierowej w 1 egzemplarzu,
2.3.13.5. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót - zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym w w wersji papierowej w 1 egzemplarzu. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla wszystkich projektowanych branż Dz. U z 2004r. nr 130, poz. 1389).
2.4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
2.4.1. Zlecona do opracowania dokumentacja projektowo kosztorysowa podlega uzgodnieniu przez DSDiK w trakcie opracowania na każdym etapie realizacji tj.:
2.4.1.1. Na etapie wstępnych prac projektowych tj. proponowanych koncepcji,
2.4.1.2. Na etapie opracowania projektu budowlanego ( zwanego dalej PB) oraz sporządzenia zgłoszenia/ wniosku o pozwolenie na budowę/ wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD
2.4.1.3. Pełny zakres opracowanej dokumentacji w celu potwierdzenia poprawności przyjętych rozwiązań technicznych i kompletności uzgodnień - zatwierdzonego na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów DSDiK
2.4.1.4. Opracowana dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w wersji elektronicznej edytowanej w jednym z formatów GIS-shp lub CAD-DGN, DXF ( dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 - EPSG.2180, Polnad CS92).
2.4.2. Rozpoczęcie wszelkich prac projektowych powinno być poprzedzone
uzgodnieniami z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Zamawiającym w zakresie wytycznych projektowych. Wytyczne dla poszczególnych zadań powinny zostać dokonane poprzez sporządzenie notatki i wizję w terenie przy udziale przedstawicieli DSDiK oraz Zamawiającego. Celem ustalenia spotkania należy przesłać maila na adres zadania.powierzone@dsdik.wroc.pl oraz k.zadlo@swierzawa.pl z proponowanym terminem spotkania w terminie 7 dni roboczych od dnia przeslania maila. W treści należy wskazać nazwę zadania, miejsce, godzinę oraz cel wizji w terenie. W notatce winien się znaleźć dokładny zakres planowanego do realizacji zadania.
2.4.3. Prace projektowe powinny być realizowane zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz decyzjami administracyjnymi.
2.4.4. Dopełnienia wszystkich formalności administracyjnych w tym m.in.:
2.4.4.1. W przypadku takiej konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskania tego pozwolenia dla poszczególnych zadań,
2.4.4.2. W przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych zadań,
2.4.4.3. W przypadku takiej konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
(w przypadku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na Gminę/ należy uwzględnić przeniesienie praw na rzecz Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu dla zadania związanego z budową chodnika)
2.4.4.4. W przypadku takiej konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew ( w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, niezwłocznie przekazać kopię decyzji do DSDiK,)
2.4.4.5. W przypadku takiej konieczności uzyskanie zatwierdzenia projektów organizacji ruchu,
2.4.4.6. Zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,
2.4.4.7. W przypadku konieczności realizacji zadania poza pasem drogowym, jednakże po wcześniejszej akceptacji przez DSDiK we Wrocławiu rozwiązań powodujących konieczność realizacji zadania poza pasem drogowym, realizacji zadania na gruntach - działkach wydzielonych geodezyjnie w koniecznym dla realizacji zadania zakresie ( minimalnym dla prawidłowego zarządzania pasem drogowym), bezpośrednio przyległych do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nabytych bezpośrednio na podstawie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ( ZRID) po zapewnieniu pokrycia przez Gminę:
-60% kosztów odszkodowania za nieruchomości nie będące własnością Gminy
-100% kosztów odszkodowania za nieruchomości będące własnością Gminy.
Jeżeli w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej będzie niezbędne pozyskanie działek znajdujących się poza pasem drogowym, projektant wystąpi do DSDiK Wrocław o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na pokrycie wykupu działek wynikających z decyzji ZRID.
2.4.4.8. W przypadku konieczności stałego zajęcia obcych działek przeznaczonych do nabycia w ramach decyzji ZRID - pisemne zgłoszenie tego faktu Województwu Dolnośląskiemu w terminie umożliwiającym sporządzenie stosownych porozumień regulujących nakłady planowane do poniesienia na odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości.
2.4.5. Dokumentacja powinna zostać opracowana stosownie do zakresu w szczególności
w oparciu o:
2.4.5.1. Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2020r., poz.1363 )
2.4.5.2. Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 z późn. zm.);
2.4.5.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124, z późn zm.);
2.4.5.4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);
2.4.5.5. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz.1333, z późn. zm.);
2.4.5.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz.1609, z późn. zm.
2.4.5.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r., w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
2.4.5.8. Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U z 2021r. poz. 1129.),
2.4.6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych opinii i pozwoleń, w tym m.in.: uzgodnienia branżowe, warunki techniczne, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa Prawo Budowlane, i innych przepisów związanych z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i jego oddaniem do użytku.

Dokument nr: INGK.Dr.7011.6.2.2021

Otwarcie ofert: 9.1. Otwarcie/ zestawienie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.08.2021r. o godz. 12:15 w Urzędzie Miejskim w Świerzawie, Pl. Wolności 60, 59 - 540 Świerzawa, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 5.

Składanie ofert:
8. Termin, miejsce i forma składania ofert
8.1. Termin złożenia oferty: 06.08.2021r., godz. 12:00
8.2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Świerzawie, pl. Wolności 60, 59 - 540 Świerzawa (sekretariat)
8.3. Forma składania ofert:
8.3.1. Oferty można składać:
8.3.1.1. w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego (osobiście, listownie, przesyłką kurierską)
8.3.1.2. w wersji elektronicznej podpisaną podpisem elektronicznym - na adres: sekretariat@swierzawa.pl
8.3.1.3. za pomocą platformy ePUAP podpisaną podpisem elektronicznym na adres skrytki: /89m4egf6ck/skrytka
8.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert - nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu do postępowania:
3.1. Wiedza i doświadczenie;
3.1.1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa podobne zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę chodnika na długości minimum 100mb, (dokumentacja projektowa na budowę chodnik może być powiązana z dokumentacją obejmującą budowę, remont lub przebudowę drogi),
3.1.2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa podobne zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę lub modernizację oświetlenia drogowego oraz sieci telekomunikacyjnej na długości minimum 100mb, (dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe i sieć telefoniczną może być powiązana z budową, remontem lub przebudową drogi ).
Ocena powyższego warunku dokonywana będzie na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2. zapytania.

3.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
3.2.1. Wykonawca winien wykazać, że stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane dysponuje co najmniej:
3.2.1.1. jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej, która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa;
3.2.1.2. jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie, która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa;
3.2.1.3. jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie, która legitymuje się aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa;
Ocena powyższych warunków dokonywana będzie na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.3 zapytania.

4. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:
4.1. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat - o treści wg załącznika nr 3 ;
4.2. dokumenty na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3.1.1 i 3.1.2. (referencje, poświadczenia itp.);
4.3. wykaz osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia z kwalifikacjami określonymi w pkt. 3.2.1.1 do 3.2.1.3 - o treści wg załącznika nr 4;
4.4. wypełniony i podpisany formularz cenowy - o treści załącznika nr 1 wzór oferty;
4.5. pełnomocnictwo do złożenia oferty (o ile umocowanie osoby nie wynika wprost z CEiDG lub KRS)
4.6. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg treści załącznika Nr 6.

5. Warunki wykluczenia wykonawców:
5.1. Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz opracowania dokumentacji projektowej polegającej w szczególności na:
5.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
5.1.2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
5.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta
pełnomocnika;
5.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
5.1.5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
5.2. Osoby upoważnione w imieniu Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych:
5.2.1. Paweł Kisowski - Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
5.2.2. Andrzej Chodyra - Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa.
5.3. Osoby upoważnione do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy:
5.3.1. Krzysztof Żądło - Inspektor ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej
5.4. Z postępowania zostanie wykluczony wykonawca:
5.4.1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.4.2. w stosunku do którego otwarto w stosunku do niego likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228);
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
6.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Lp.
Nazwa kryterium
Maksymalna liczba punktów, która może otrzymać oferta za dane kryterium/waga kryterium
1
Cena oferty brutto (C)
100,00
Maksymalna liczba punktów, którą oferta może otrzymać za wszystkie kryteria łącznie
100,00

6.2. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosić będzie 100 punktów, i wyliczana będzie w sposób określony poniżej.
6.2.1. Wyliczenie punktów dla kryterium ,,Cena oferty brutto (C)"
Cmin
C= ---------------* waga
Cof
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof - cena w ofercie badanej
Waga - 100 pkt.
6.2.2. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i wag otrzyma najwyższą punktację.
6.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
7. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:
7.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do niniejszego postępowania przed terminem otwarcia ofert.
7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego dnia otwarcia ofert.
11. Wadium
11.1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
12.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wyłonionego do wykonania niniejszego zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dla każdego zadania osobno.
12.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
12.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
12.3.1. pieniądzu;
12.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 28. Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy, że:
28.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
z siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy Świerzawa przy pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa, tel.: 75 713 53 88, adres e-mail: urzad@swierzawa.pl
28.2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panem Oskarem Manowieckim przy pomocy poczty elektronicznej na adres: iod@lesny.com.pl
28.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
28.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
28.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
28.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
28.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
28.9. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
28.10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Uwaga! Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.
12.3.3. gwarancjach bankowych;
12.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
12.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego nr 21 8658 1019 0000 0172 2000 0050 . Na przelewie należy umieścić informację: ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi woj. Nr 365 w miejscowości Lubiechowa Kol. Janochów" oraz przebudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lubiechowa Kol. Janochów".
12.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
12.6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy i musi z niego wynikać jakiego zadania dotyczy.
12.7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane prace projektowe
12.8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
12.9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
12.10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
12.11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i będzie zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji.

13. Zmiana lub odwołanie warunków postępowania:
13.1. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki postępowania. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.
14. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru:
14.1. Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
14.1.1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
14.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
14.1.3. cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę 130.000 zł netto
14.1.4. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
14.1.5. postępowanie obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
15. Warunki odwołania postępowania:
15.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie zarówno przed upływem terminu składania ofert jak i po ich otwarciu. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.
16. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
16.1. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
16.1.1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
16.1.2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,
16.1.3. oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
16.1.4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
17. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach postępowania.
18. Zasady uzupełniania i wyjaśniania dokumentów:
18.1. Zamawiający wzywa oferentów, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia i/lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
19. Forma składanych dokumentów:
19.1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
20. Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):
20.1. wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:
20.1.1. do upływu terminu składania ofert - zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu,
20.1.2. po upływie terminu składania ofert - prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
20.2. informację o wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.
21. Zasady zmiany lub wycofania oferty:
21.1. Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora postępowania stosowne pisemne oświadczenie, a w przypadku zmiany oferty - dołączając do niego wyciąg oferty, który ulega zmianie z dopiskiem ,,zmiana".
22. Wybór oferty:
22.1. w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
22.2. jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną;
22.3. jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach;
22.4. jeżeli w postępowaniu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
23. Oferty złożone po terminie:
23.1. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.
23.2. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.
24. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy - załącznik nr 2.
25. Zmiany do umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 2
26. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w niniejszym postępowaniu.
27. Dokumenty jakie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy:
27.1. dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień osób, o których mowa w pkt. 3.2.1- uprawnienia branżowe;
27.2. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitej na poszczególne zadania w formie określonej w pkt. 12 zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Uwagi:
28. Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy, że:
28.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
z siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy Świerzawa przy pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa, tel.: 75 713 53 88, adres e-mail: urzad@swierzawa.pl
28.2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panem Oskarem Manowieckim przy pomocy poczty elektronicznej na adres: iod@lesny.com.pl
28.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
28.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
28.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
28.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
28.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
28.9. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
28.10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Uwaga! Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.