Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
817z dziś
5340z ostatnich 7 dni
18436z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
powiat: karkonoski
tel./fax. 75 75 15 124, 185, 285, -tel. 75 75 15 124 wew. 117, tel. 75 75 15 124 wew. 102
inwestycje@janowicewielkie.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Janowice Wielkie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 75 75 15 1
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Zamawiający:
Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej następującego zadania:
,,Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ciągu pieszego wraz z budową zatok parkingowych przy Ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie i realizacja modernizacji ciągów pieszych wraz z budową zatok parkingowych wzdłuż zabytkowej Ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich. Ulica stanowi zabytkową aleję, będącą pomnikiem przyrody pn. Aleja Jarzęba Szwedzkiego. Dodatkowo projektant będzie pełnił nadzór autorski w toku wykonywania robót. W zakres modernizacji wchodzi: -remont chodników wzdłuż ulicy- wymiana nawierzchni na kostkę nawiązującą do nawierzchni drogi (na mapie obszar oznaczony kolorem zielonym) -Montaż krawężników, Zamawiający w celu zachowania zabytkowego charakteru alei wymaga aby jak największą ilość krawężników odzyskać z rozbiórki i ponownie wykorzystać. -Budowa możliwie wielu nowych zatok parkingowych w ciągu działki drogowej wkomponowanych w przestrzeń pomiędzy drzewami w okolicy obiektów użyteczności publicznej tj. Ośrodek zdrowia oraz nowo budowane przedszkole po uzgodnieniu ze zleceniodawcą (na mapie obszar oznaczony kolorem zielonym) UWAGA!
Wzdłuż drogi, po obu jej stronach, rośnie chroniony w Polsce gatunek drzewa stanowiący pomnik przyrody. Projektant w trakcie planowania prac musi zwracać szczególną uwagę aby zapewnić szczególną ochronę drzewostanu.
Zamawiający zaleca, aby projektant odbył wizję lokalną w terenie projektowanego ciągu pieszego Wizja lokalna może odbyć się w obecności pracownika UG lub samodzielnie.
Dokumentacja w swym zakresie rzeczowym ma być właściwa do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia wraz z uzupełnień oznakowania drogowego. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ma być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt ma uzyskać niezbędne materiały do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (zamawiający zapewni aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych).
Dokumentacja ma zostać wykonana w trzech egzemplarzach i ma się w szczególności składać z:
a) dokumentacji projektowej,
b) przedmiaru robót,
c) kosztorysu inwestorskiego,
d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
e) fragmentu specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane (pt. opis przedmiotu zamówienia).
Szczególne rozwiązania będą omawiane w razie potrzeb w trakcie trwania prac projektowych.
Projektant uzyska wymagane pozwolenia i decyzje konieczne do rozpoczęcia prac budowlanych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze i w innych instytucjach o ile będzie to konieczne

Dokument nr: UG.2710.UK.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 03.08.2021 r., godz. 8.10.

Składanie ofert:
Oferty można składać:
1.Osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, I piętro) Oferta powinna być oznaczona ,,Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ciągu pieszego wraz z budową zatok parkingowych przy Ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich" wraz z nr referencyjnym zamawiającego UG.2710.UK.4.2021 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Janowice Wielkie Ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Oferta powinna być oznaczona ,,Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ciągu pieszego wraz z budową zatok parkingowych przy Ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich" wraz z nr referencyjnym zamawiającego UG.2710.UK.4.2021. 3. W formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail)-Warunkiem przyjęcia oferty mailowej jest wysłanie oferty na oba adresy e-mail: inwestycje@janowicewielkie.eu oraz sekretarz@janowicewielkie.eu. W Tytule maila proszę użyć nr referencyjny UG.2710.UK.4.2021.
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 03.08.2021 r. do godz. 8:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
30 Września 2021 r.-Przekazanie gotowej koncepcji projektowej, do zaakceptowania przez zamawiającego
30 Listopada 2021 r.-przekazanie kompletu dokumentacji objętej postępowaniem, o których mowa w przedmiocie zamówienia wraz z dowodem złożenia zgłoszenia robót budowlanych,
31 grudnia 2021 r.- uzyskanie i przekazanie zawiadomienia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)
IV Wymagania stawiane oferentom:
1. Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, aby udowodnić spełnienie niniejszego warunku Oferent musi się wykazać posiadaniem osoby posiadającej uprawnienia projektowe budowlane w specjalności drogowej, wydane na podstawie art. § 17. 1, art. § 17. 2 lub § 18. 1, 18.2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, ponadto osoba ta ma posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego; a także znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, aby udowodnić spełnienie niniejszego warunku Oferent musi złożyć oświadczenie zgodne z treścią wzoru formularza ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane zadania.
5. Oferent ponosi wszystkie koszty przygotowania oferty oraz przeprowadzenia wizji lokalnej.
VI Oferta powinna zawierać :
- Dane teleadresowe wykonawcy,
- Dane osób prawnie upoważnionej do reprezentowania wykonawcy,
- Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu,
- Ceny netto i brutto, za jaką wykonawca jest gotów wykonać zamówienie.
- Doświadczenie projektanta
- Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) wraz z należnym podatkiem VAT.
Termin składania ofert: do dnia 03.08.2021 r. do godz. 8:00.
VII Kryterium oceny ofert:
1.Kryterium cena brutto - max. 60%(pkt.).
Cena liczona jest według wzoru
Gdzie: Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; Ci - cena badanej oferty
2. Doświadczenie projektanta: Projektant wykonał w okresie 10 lat poprzedzających dzień ogłoszenia postępowania (27.07.2021) projekt, remontu lub rewitalizacji zabytkowych alei albo parku lub ulicy o wartości kosztorysowej co najmniej 500 tys. zł. Projekt obejmował m.in. ciągi piesze. Waga max 40% (pkt.)
W celu spełnienia tego wymogu należy przedstawić referencje, lub fragment projektu którego autorem jest oferent i z którego jasno wynika, że projekt remontu dotyczy zabytkowej części drogi lub alei, rewitalizacji części miasta lub zabytkowego parku (dotyczy jedynie w przypadku w którym w zakres projektu wchodzi ciąg pieszy)
Dokument potwierdzający spełnienie wymogu należy dostarczyć wraz z ofertą. W przypadku braku dowodu posiadania dodatkowego doświadczenia, lub gdy ze złożonych dokumentów nie będzie wynikało wprost, że oferent wykonał projekt remontu lub rewitalizacji zabytkowej części drogi, alei lub parku nie będzie możliwości uzupełnienia, a oferta zostanie uznana za złożoną poprawnie jednak bez dodatkowego punktowanego doświadczenia.
Punktacja: Doświadczenie w jednym projekcie - 20 pkt. Doświadczenie w dwóch lub więcej - 40 pkt.
Oferty zostaną ocenione według wzoru Punktacja części 1 + Punktacja części 2=punktacja oferty.

Kontakt:
VIII Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Hubert Tyndyk - Podinspektor ds. przetargów, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych i gosp. mieszkaniowej -tel. 75 75 15 124 wew. 117, e-mail: inwestycje@janowicewielkie.eu
Miłosz Kamiński - Sekretarz Gminy -tel. 75 75 15 124 wew. 102, e-mail: sekretarz@janowicewielkie.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.