Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania Fortu

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
zamowienia@zbk.krakow.pl
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/35044/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania Fortu Nr 48a ,,Mistrzejowice" przy Ul. Ognistych Wici w Krakowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania Fortu Nr 48a ,,Mistrzejowice" przy Ul. Ognistych Wici w Krakowie, polegające na pracach w obrębie stropodachu i galerii strzeleckiej w zakresie:
- usuwania gleby,
- odbijania tynków,
- oczyszczania powierzchni murów,
- rozbiórki i wymiany zniszczonych elementów betonowych,
- rekonstrukcji gzymsów,
- hydroizolacji stropodachu,
- udrożnienia odpływów i naprawy koryta,
- wykonaniu formy i kopuły żelbetowej wraz z mocowaniem płyt granitowych,
- udrożnienia i zabezpieczenia geowłókniną zasypu drenarsko-detonacyjnego,
- wykonania balustrady drewnianej.

CPV: 45000000-7, 45111220-6, 45112000-5, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00127276, 77/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a. Stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d. Włączona obsługa JavaScript;
e. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXXIII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXXIII SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/35044/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:45
Miejsce składania ofert: https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 77/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3828806,72 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1269942,09 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania Fortu Nr 48a ,,Mistrzejowice" przy ul. Ognistych Wici w Krakowie, polegające na pracach w obrębie stropodachu i galerii strzeleckiej w zakresie:
- usuwania gleby,
- odbijania tynków,
- oczyszczania powierzchni murów,
- rozbiórki i wymiany zniszczonych elementów betonowych,
- rekonstrukcji gzymsów,
- hydroizolacji stropodachu,
- udrożnienia odpływów i naprawy koryta,
- wykonaniu formy i kopuły żelbetowej wraz z mocowaniem płyt granitowych,
- udrożnienia i zabezpieczenia geowłókniną zasypu drenarsko-detonacyjnego,
- wykonania balustrady drewnianej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień na zasadach określonych w umowie podstawowej, zgodnych z jego przedmiotem stanowiących nie więcej niż 20% wartości szacunkowej niniejszego zamówienia (po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą; ceny nie mogą przekroczyć średnich cen czynników produkcji SEKOCENBUD na poprzedni kwartał).
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji w miesiącach na cały przedmiot zamówienia, w tym na zamontowane materiały, wyroby i towary oraz wszystkie wbudowane i zamontowane elementy - 20% = 20 pkt
Uwaga! Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji.
Doświadczenie kierownika robót - 20% = 20 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji w miesiącach na cały przedmiot zamówienia, w tym na zamontowane materiały, wyroby i towary oraz wszystkie wbudowane i zamontowane elementy. Uwaga! Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji.
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane zdefiniowane w ustawie Prawo budowlane (za wyjątkiem robót instalacyjnych), wykonane na obiektach zabytkowych z wyłączenie, obiektów małej architektury, wpisanych do rejestru zabytków (indywidualną decyzją) o wartości minimalnej 100.000,00 zł brutto każda.
Na podstawie art. 117 ust. 1 Pzp, w celu wykazania zdolności do należytego wykonania zamówienia (wykazania powtarzalności) jeden podmiot (samodzielnie występujący Wykonawca, albo jeden z członków konsorcjum, albo jeden ze wspólników spółki cywilnej, albo jeden podmiot trzeci) powinien wykazać się posiadaniem wymaganego doświadczenia w całości.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
I - osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone ustawą - Prawo budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia, oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury - zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

II - osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich:
a/ która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o której mowa w art. 14a ust. 2 lub
b/ w dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa wyżej, pracami konserwatorskimi, pracami restauracyjnymi lub badaniami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osobą, która posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie
lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie
- oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytków zaliczanych do jednej z kategorii, o której mowa w art. 14a ust. 2,

Zgodnie z art. 37 h ust. 1 i 2 Ustawy wykształcenie i tytuły zawodowe oraz doświadczenie mogą być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wykształcenie i tytuły zawodowe oraz doświadczenie mogą być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru uwzględnia się udział w tych pracach lub robotach prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r.;
Dla w/w uprawnień budowlanych Zamawiający uzna odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub równoważnymi do nich, w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce.
W przypadku, gdy z przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wynikać będzie kwota wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją wg średniego kursu NBP z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowy środek dowodowy wymagany od Wykonawcy obejmuje:
a. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 5 do SWZ.

b. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - Załącznik nr 5A do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia.
3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa.
4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych
podwykonawców (jeżeli są już znani).
5. Kosztorys ofertowy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z Załącznikiem do SWZ "Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego"
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji w miesiącach na cały przedmiot zamówienia, w tym na zamontowane materiały, wyroby i towary oraz wszystkie wbudowane i zamontowane elementy - 20% = 20 pkt
Uwaga! Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji.
Doświadczenie kierownika robót - 20% = 20 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji w miesiącach na cały przedmiot zamówienia, w tym na zamontowane materiały, wyroby i towary oraz wszystkie wbudowane i zamontowane elementy. Uwaga! Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji.
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.