Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie toalet

Przedmiot:

Dostosowanie toalet

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
powiat: parczewski
tel. 83 355-14-69 fax. 83 355-06-73
powiat@parczew.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Parczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 83 355-14-69 fa
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

na zadanie

Dostosowanie czterech toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Parczewie i Urzędu Miejskiego w Parczewie: "Dostępny urząd".

III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia polega na przebudowie 4 toalet ogólnodostępnych. Obecne wymiary toalet nie spełniają współczesnych wymagań w zakresie wielkości kabin i kierunku otwierania drzwi(sanitariaty A). W budynku brakuje toalety odstępnej dla osób niepełnosprawnych, o ograniczonych możliwościach ruchowych. Jest to bezpośredni powód podjęcia prac modernizacyjnych.
Ogólny zakres robót w sanitariatach A i B.
1) demontaż istniejących urządzeń sanitarnych,
2) demontaż okładzin na ścianach i podłogach,
3) demontaż drzwi i ościeżnic,
4) rozbiórka ścian działowych,
5) wymiana pionów kanalizacyjnych,
6) wymiana instalacji wodnej,
7) wymiana instalacji elektrycznej
8) wykonanie nowych ścian działowych i zabudów pionów,
9) wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,
10) montaż nowych elementów wyposażenia: ceramika sanitarna, pochwyty, lustra, podajniki na papier, podajniki na ręczniki, dozowniki mydła, dozowniki płynu do dezynfekcji, kosze na śmieci,
11) wymiana grzejników i malowanie pionów c.o.,
12) malowanie ścian i sufitów,
13) montaż drzwi,
14) montaż tabliczek informacyjnych,
3.2. Szczegółowy zakres robót i szacowane ilości określone zostały w zał. nr 1 do SZ.

Dokument nr: AZ-VII.272.7.2021

Składanie ofert:
VI. Opis sposobu przygotowania ofert.

6.1 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
6.2 Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 24 w Starostwie Powiatowym w Parczewie, Ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 9 sierpnia 2021r., do godz. 13:00.
6.3.Ofertę lub oferty należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:
o zaadresowana na adres zamawiającego,
o oznakowana: ,,OFERTA -Dostosowanie czterech toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Parczewie i Urzędu Miejskiego w Parczewie: "Dostępny urząd"AZ-VII.272.7.2021. Nie otwierać przed 09.08.2021r do godz. 13:00".
o opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

UWAGA:
6.4. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
6.
6.3.
6.4.1 Oświadczenie o wykonanych robotach budowlanych,
6.4.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6.4.3 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
6.4.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
6.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.4.2 i 6.4.3 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z późn. zm).

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wyznacza maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2021 roku.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000 złotych netto wprowadzonym Zarządzeniem Nr 12/2021 przez Starostę Parczewskiego z dnia 1 lutego 2021 r.
2.2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) i wynosi poniżej 130.000 złotych netto.

V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnienie poniższego warunku:
a. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż - 60 000,00 złotych brutto, obejmującą swoim zakresem wykonanie robót budowlanych co najmniej branży: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach 1 umowy (jednego zadania inwestycyjnego).

VII. Opis sposobu obliczenia ceny.

7.1. Wykonawca oblicza i podaje w formularzu ofertowym cenę zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SZ a także wszelkich ewentualnych dodatkowych kosztów stanowiących ryzyko Wykonawcy.
7.2. Wykonawca wyliczając ryczałtową cenę ofertową obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy i niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
7.3. Jeżeli cena podana w formularzu oferty liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie przyjmując za cenę wyjściową - cenę netto podaną słownie.
7.4. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
7.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7.8 Obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zarówno przy kwotach netto jak i brutto).

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

8.1 Zamawiający oceni złożone oferty wg następujących kryteriów oceny ofert.
Cena: waga kryterium: 100 %
8.2. Sposób obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Cena
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty za całość zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 100 pkt
gdzie:
C - przyznane punkty w kryterium Cena
Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co - cena oferty ocenianej (brutto).
8.3 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska w ostatecznej ocenie ofert największą liczbę punktów.

IX. Istotne dla stron postanowienia umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SZ.

X. Odrzucenie oferty
9
10

10. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada specyfikacji zamówienia,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) wykonawca nie spełnia warunków określonych w postępowaniu;
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
e) wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

XI. Unieważnienie postępowania

11. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:
a) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Powiatu Parczewskiego;
c) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej, z zastrzeżeniem;
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Uwagi:
XII. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Parczewski, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew;
o Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: inspektorodo@parczew.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Powiat Parczewski, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w trybie rozeznania cenowego: Dostosowanie czterech toalet w budynku Starostwa Powiatowego w Parczewie i Urzędu Miejskiego w Parczewie: ,,Dostępny urząd", AZ-VII.272.6.2021;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
o w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
2.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: AZ-VII.272.7.2021 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
2.4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia w sprawach proceduralnych Michała Nieścioruka w sprawach merytorycznych Marcina Dębek.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.