Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
835z dziś
5358z ostatnich 7 dni
18453z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu drogowego wykonawczego, w celu zabezpieczenia pasa ruchu rowerowego

Przedmiot:

Opracowanie projektu drogowego wykonawczego, w celu zabezpieczenia pasa ruchu rowerowego

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71/376 0 7 63
oferty@zdium.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71/376 0 7 63
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektu drogowego wykonawczego, w celu zabezpieczenia pasa ruchu rowerowego na Ul. Sułowskiej we Wrocławiu.
1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu drogowego wykonawczego, w celu zabezpieczenia pasa rowerowego przed najeżdżaniem przez pojazdy czterokołowe, na Ul. Sułowskiej we Wrocławiu.

Dokument nr: EEDD.072.93.07.2021.DS

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert: 09.08.2021r. (bez udziału Wykonawców)

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć poprzez:
przesłanie oferty na adres e-mail: oferty@zdium.wroc.pl (ofertę należy przesłać w pliku w formacie PDF, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczony jest format ZIP, jako temat e-maila należy wskazać opis przedmiotu zamówienia publicznego oraz znak sprawy - EEDD.072.93.07.2021.DS).
7. Termin złożenia oferty: 06.08.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia publicznego: do 31.01.2022r.

Wymagania:
3. Okres gwarancji: -
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
1) cena zł brutto;
5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
10. Informacje dodatkowe:
1) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
2) oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
3) zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta zostanie wybrana;
4) ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
5) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
6) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
7) oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego;
8) ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
9) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
10) wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni;
11) ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie;
12) inne: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert z rażąco niską ceną, tj. w sytuacji, gdy wartość oferty netto będzie niższa niż 70% średniej wartości złożonych ofert netto.

Uwagi:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, dalej ,,ZDiUM";
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się wysyłając maila na adres: iod@zdium.wroc.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych w ZDiUM oraz firmy realizujące dla ZDiUM usługi pocztowe;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w ZDiUM;
6) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu; w przypadku niepodania swoich danych osobowych Pani/Pana oferta nie będzie rozpatrywana;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 R0D02),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia publicznego:
Dorota Sarańczak, tel. 71/376 0 7 63, e-mail: dorota.saranczak@zdium.wroc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.