Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odnawialne źródła energii

Przedmiot:

Odnawialne źródła energii

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 63
23-310 Modliborzyce
powiat: janowski
Tel.: +48 158715079, Faks: +48 158717102
zamowienia@modliborzyce.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Modliborzyce
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 158715079,
Termin składania ofert: 2021-08-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce"

Numer referencyjny: INW.271.1.5.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:

-- instalacji kolektorów słonecznych próżniowych (78 zestawów),

-- kotłów na biomasę (w ilości 42),

-- instalacji fotowoltaicznych (w ilości 204),

na terenie Gminy Modliborzyce.

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (,,OPZ") stanowi:

Załączniku nr 8 do SWZ - część 1 zamówienia - Instalacje kolektorów słonecznych próżniowych i kotłów ma biomasę:

Załączniku nr 9 do SWZ - część 2 zamówienia - Instalacje fotowoltaiczne 3,10kWp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych oraz dostawa i montaż kotłów (pieców) na biomasę na terenie gminy Modliborzyce

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110 Instalowanie kotłów
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Modliborzyce

II.2.4)Opis zamówienia:

1. DOSTAWA i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych służące do wspomagania podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych. Rodzaj zestawu instalacji oraz pojemność zbiornika c.w.u. została dobrana na podstawie zgromadzonej dokumentacji uwzględniając liczbę mieszkańców i lokalizację kolektorów. Aktualny wykaz mieszkańców na których zamontowane mają zostać instalacje realizowanego zadania, Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Zakres prac instalacji kolektorów próżniowych obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie technologii robót, w tym:

a) montaż 78 instalacji kolektorów słonecznych próżniowych o minimalnej mocy zestawu:

1575W + zasobnik c.w.u. 200l (ilość zestawów 8)

2100W+ zasobnik c.w.u. 200l (ilość zestawów 49)

3150W+ zasobnik c.w.u. 300l (ilość zestawów 19)

4200W+ zasobnik c.w.u. 400l (ilość zestawów 2)

-- wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu.

b) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.

c) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody.

d) montaż reduktora ciśnienia (w ramach kosztów niekwalifikowanych).

e) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa).

f) podłączenie do instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym.

g) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u..

h) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie.

i) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem.

j) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN.

k) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego.

l) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji.

m) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym.

n) uruchomienie instalacji solarnej.

o) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

p) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu

Z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia.

q) sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi.

Oraz

DOSTAWA i montaż kotłów (pieców) na biomasę dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych służą do zasilania centralnego ogrzewania oraz do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Rodzaj oraz ilość kotłów została dobrana na podstawie zgromadzonej dokumentacji złożonych przez mieszkańców z terenu gminy Modliborzyce, biorących udział w realizowanym ww. zadaniu. Aktualny wykaz mieszkańców na których zamontowane mają zostać instalacje realizowanego zadania Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Zakres prac obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie technologii robót, obejmujące miedzy innymi:

a) montaż kotłów (pieców) na biomasę obejmująca: montaż kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. wykorzystujących biomasę o mocy nominalnej:

- pellet - 20 kW (w ilości 9)

- pellet - 25 kW (w ilości 4)

- zgazowujących drewno - 25 kW (w ilości 29)

b) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

c) instalacja układu sterującego,

d) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

e) napełnienie instalacji,

f) uruchomienie instalacji,

g) przeszkolenie Użytkowników,

h) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

i) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów.

j) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych

Niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem

k) zainstalowanie w kotłach modułów pozwalających na późniejsze objęcie ich system

Zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (,,OPZ") stanowi: załączniku Nr 8 do SWZ - część 1 zamówienia - Instalacje kolektorów słonecznych...

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do powierzchni brutto (PSOKS) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawności kotła na pellet (PSK) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19. Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0029/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności....rozdz.1 pkt 3 ppkt 2 SWZ

2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Modliborzyce

II.2.4)Opis zamówienia:

a) montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 204 zestawów instalacji fotowoltaicznych, każdy o mocy minimum 3,10kWp wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

- 202 zestawów montowanych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych,

- 2 zestawy montowane na gruncie u osoby fizycznej,

b) montaż konstrukcji nośnej na dachu lub gruncie,

c) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji,

d) montaż inwerterów DC/AC,

e) montaż projektowanych rozdzielnic elektrycznych,

f) montaż projektowanych instalacji elektrycznych nn - 0,4kV,

g) montaż połączeń wyrównawczych.

h) wykonanie pomiarów elektrycznych całego systemu,

i) próbny rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej,

j) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV,

k) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

l) zgłoszenie gotowości instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci dystrybucyjnej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (,,OPZ") stanowi: załączniku Nr 9 do SWZ - część 2 zamówienia - Instalacje fotowoltaiczne 3,10kWp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność modułu fotowoltaicznego (na podstawie powierzchni brutto modułu) (PSMF) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik temperatury dla Pmax (PWT) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

1. Projekt ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Modliborzyce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19. Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0029/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności....rozdz.1 pkt 3 ppkt2) SWZ

2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

CPV: 09331200, 09331100, 45300000, 45321000, 45330000, 45331100, 45331110, 45111200, 45310000

Dokument nr: 379703-2021, INW.271.1.5.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i miniPortal.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce ,,Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Więcej informacji w SWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://modliborzyce.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Modliborzyce

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2021

Kontakt:
Gmina Modliborzyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 0605063
ul. Piłsudskiego 63
Modliborzyce
Kod NUTS: PL814 Lubelski
23-310
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Krasowska-Głowala, Marzena Dolecka-Jocek
E-mail: zamowienia@modliborzyce.pl
Tel.: +48 158715079
Faks: +48 158717102

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.