Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie więźby dachowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie więźby dachowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Razem raźniej" w Skwierzynie
Przemysłowa 42a
66-440 Skwierzyna
powiat: międzyrzecki
510036187
pow@powiat-miedzyrzecki.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Skwierzyna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 510036187
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku POW ,,Razem Raźniej" w Skwierzynie przy Ul. Przemysłowej 42A, 66-440 Skwierzyna.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku POW ,,Razem raźniej" w Skwierzynie przy Ul. Przemysłowej 42A na działce o nr 84, obręb 0001 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna.

TYP OBIEKTU
- budynek POW ,,Razem Raźniej"
- budynek wolnostojący
- budynek 3-kondygnacyjny
- metoda wykonawstwa - tradycyjna
- budynek niepodpiwniczony
- dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papą termozgrzewalną
- ilość kondygnacji nadziemnych - 3
- kategoria obiektu budowalnego - XI
-powierzchnię zabudowy obliczono zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie

POWIERZCHNIA OBIEKTU
- powierzchnia zabudowy - 434,63 m2
- powierzchnia użytkowa - 1039,2 m2
- powierzchnia całkowita - 406,20 m2
- kubatura - 4230,58 m3
- długość budynku - 20,79 m
- szerokość budynku - 20,45 m
- wysokość budynku - 11,76m

Budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej - murowany. Dach dwuspadowy.

Zakres wskazanej inwestycji obejmuje:
- Zabezpieczenie budynku na czas robót przed czynnikami atmosferycznymi przy uwzględnieniu wykonywania robót etapami po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (minimum 4 etap);
- Demontaż pokrycia papowego wraz z deskowaniem i urządzeniami na połaci dachu;
- Pomiar, sprawdzenie i poziomowanie krokwi, i płatwi;
-Wzmocnienie krokwi, płatwi i uzupełnienie o brakujące elementy konstrukcyjne wraz z wyrównaniem konstrukcji więźby pod ułożenie płyt OSB Firestop zg. z przedmiarem;
- Ułożenie płyt OSB Firestop wraz z montażem mechanicznym zgodnie z wytycznymi w instrukcji montażu producenta;
- Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną 2-warstwy o parametrach zg. z przedmiarem robót z mocowaniem papy podkładowej mechanicznie z użyciem gwoździ z podkładkami ;
- Wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego na osnowie SBS gr min. 5,2 mm krycia zg. z przedmiarem robót;
- Wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien, wyłazów, świetlików, klap zg. z przedmiarem robót;
- Montaż instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów uziemienia:
- Wywóz odpadów i utylizacja;
a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego.
b/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami i ,,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" pod nadzorem uprawnionych osób.
c/ wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska.
d/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru.

CPV: 45260000-7, 45261320-3, 45261400-8, 45261410-1, 45312311-0

Dokument nr: 2021/BZP 00127452, POW.271.4.2021.IM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://asystent.postepowania.pl/org/starostwo/org/pow/postepowania/179
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://asystent.postepowania.pl/org/starostwo/org/pow/postepowania
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W ramach dostępu do usług Asystenta postępowania wykonawca ma dostęp do narzędzi składania oferty, wycofania oferty, składania pytań do treści dokumentacji postępowania, złożenia dokumentów w postępowaniu w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, ewentualnego prowadzenia negocjacji.
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB. Ofertę oraz inne oświadczenia wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i samodzielnie (poza Asystentem postępowania) opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na portal.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczona liczbę znaków do wpisania w niniejsze pole Zamawiający informuję, iż dane na ten temat zawarte są w pkt 23 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczona liczbę znaków do wpisania w niniejsze pole Zamawiający informuję, iż dane na ten temat zawarte są w pkt 23 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 10:00
Miejsce składania ofert: https://asystent.postepowania.pl/org/starostwo/org/pow/postepowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: POW.271.4.2021.IM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku POW ,,Razem raźniej" w Skwierzynie przy ul. Przemysłowej 42A na działce o nr 84, obręb 0001 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna.

TYP OBIEKTU
- budynek POW ,,Razem Raźniej"
- budynek wolnostojący
- budynek 3-kondygnacyjny
- metoda wykonawstwa - tradycyjna
- budynek niepodpiwniczony
- dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty papą termozgrzewalną
- ilość kondygnacji nadziemnych - 3
- kategoria obiektu budowalnego - XI
-powierzchnię zabudowy obliczono zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie

POWIERZCHNIA OBIEKTU
- powierzchnia zabudowy - 434,63 m2
- powierzchnia użytkowa - 1039,2 m2
- powierzchnia całkowita - 406,20 m2
- kubatura - 4230,58 m3
- długość budynku - 20,79 m
- szerokość budynku - 20,45 m
- wysokość budynku - 11,76m

Budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej - murowany. Dach dwuspadowy.

Zakres wskazanej inwestycji obejmuje:
- Zabezpieczenie budynku na czas robót przed czynnikami atmosferycznymi przy uwzględnieniu wykonywania robót etapami po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (minimum 4 etap);
- Demontaż pokrycia papowego wraz z deskowaniem i urządzeniami na połaci dachu;
- Pomiar, sprawdzenie i poziomowanie krokwi, i płatwi;
-Wzmocnienie krokwi, płatwi i uzupełnienie o brakujące elementy konstrukcyjne wraz z wyrównaniem konstrukcji więźby pod ułożenie płyt OSB Firestop zg. z przedmiarem;
- Ułożenie płyt OSB Firestop wraz z montażem mechanicznym zgodnie z wytycznymi w instrukcji montażu producenta;
- Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną 2-warstwy o parametrach zg. z przedmiarem robót z mocowaniem papy podkładowej mechanicznie z użyciem gwoździ z podkładkami ;
- Wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego na osnowie SBS gr min. 5,2 mm krycia zg. z przedmiarem robót;
- Wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien, wyłazów, świetlików, klap zg. z przedmiarem robót;
- Montaż instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów uziemienia:
- Wywóz odpadów i utylizacja;
a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego.
b/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami i ,,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" pod nadzorem uprawnionych osób.
c/ wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska.
d/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261400-8 - Pokrywanie

45261410-1 - Izolowanie dachu

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na poziomie poniżej opisanym warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej jedno zamówienie polegające na :budowie, rozbudowie lub przebudowę dachu w budynkach o powierzchni większej niż 400 m2 o wartości robót budowlanych wynoszącej, co najmniej 400 000 zł brutto z załączeniem dowodu określającego czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
2) dysponują lub będą dysponować następującym zespołem osób, który skierują do realizacji zamówienia, tj. Kierownik budowy - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4A do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4B do SWZ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4C do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.