Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
152z dziś
4608z ostatnich 7 dni
19496z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowania terenu dla działki

Przedmiot:

Zagospodarowania terenu dla działki

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Urszulin
ul. Kwiatowa 35
22-234 Urszulin
powiat: włodawski
tel. 82 57 13 024
sekretariat@urszulin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Urszulin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 82 57 13 024
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowania terenu dla działki
gminnej nr 396 zlokalizowanej w miejscowości Andrzejów, gm. Urszulin. Na projektowanym terenie znajduje się budynek świetlicy wiejskiej. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wprowadzenie do przestrzeni obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane, które zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją urządzeń obejmują m. in.:
- roboty przygotowawcze oraz prace pomiarowe przy robotach ziemnych,
- niwelacja terenu,
- ręczne roboty ziemne,
- dostawę i montaż urządzeń placu zabaw,
- dostawę i montaż ogrodzenia modułowego,
- prace przy wykonaniu boiska do siatkówki plażowej,
- prace przy wykonaniu boiska do piłki nożnej,
- dostawę i montaż dwóch bramek do piłki nożnej,
- dostawę i montaż piłkochwytów,
- wykonanie nasadzeń;
III. Dodatkowe wymagania Zamawiającego
1. Wykonawca oszacuje i wyceni zakres prac i ilość materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz sporządzi kosztorys ofertowy, który będzie stanowił załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
2. Wszystkie zastosowane materiały i montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i być dopuszczone do stosowania.
3. Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami (prawo budowlane) oraz technologią wykonywania takich prac.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 9.15.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r., do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Urszulin, Ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin, pokój nr 2 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia: Do dnia 30.09.2021r.

Wymagania:
V. Gwarancja.
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 36 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
VI. Rozliczenie
Rozliczenie kosztorysowe.
VII. Opis kryteriów
a. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji (G) 40

b. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
c. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C=..........x60pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.
W kryterium ,,Cena", oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
d. Kryterium ,,Długość okresu gwarancji" liczone w okresach miesięcznych: W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0] punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 24 a 36 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G0
G= ...........x40pkt
G max.
gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, vi max. " najdłuższy oferowany okres gwarancji, G0 - okres gwarancji podany w badanej ofercie.
e. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
0 = C + G
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Długość okresu".
VIII. Sposób obliczenia ceny
1. Przed wyliczeniem ceny oferty, należy zapoznać się z zapytaniem ofertowym i załącznikami do zapytania.
2. Wykonawca oblicza cenę oferty i wpisuje ją do Formularza oferty (do wykorzystania załącznik do niniejszego zapytania).
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia a w szczególności koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do zapytania.
4. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe, opłaty związane z organizacją (o ile dotyczy) itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT).
5. Cenę w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
IX. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Ofertę i kosztorys należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
a) Nazwa i adres Wykonawcy;
b) Gmina Urszulin
ul. Kwiatowa 35,22-234 Urszulin
OFERTA NA - ,,Budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Andrzejów"
c) Nie otwierać przed dniem 10.08.2021 r. do godz. 9:00
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta na - ,,Budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości
Andrzejów". Nie otwierać przed dniem 10.08.2021 r. do godz. 9:00
X. Gwarancja
Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy. (Zadeklarowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty).
XI. Informacje dodatkowe
W wyniku postępowania - zapytania ofertowego, Zmawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zmawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.