Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rutki
Ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
powiat: zambrowski
Tel.: 86 276 31 61 Faks: 86 276 31 60
zamowienia@gminarutki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Rutki-Kossaki
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 86 276 31 61 F
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia będzie usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
robotami realizowanymi w ramach zadania pn. ,,Remont drogi gminnej 106191B
- Ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach" - zwana dalej także Nadzorem.
2. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 ustawy
Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 poz. 1186, ze zm.).
3. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Wykonawca nadzoru
zapewnił, co najmniej 1 osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe i
uprawnienia budowlane pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego:
1) 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub posiadającej
uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych
przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej funkcję
inspektora nadzoru.
4. Zakres czynności związanych z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego, obejmuje:
1) reprezentowania Zamawiającego na etapie wykonawczym przez sprawowanie
kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
2) kontroli zgodności robót z dokumentacją projektową, przepisami , normami
aktualnie obowiązującymi;
3) współpracą z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych
usterek w dokumentacji projektowej;
4) bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo finansowym
robót;
5) podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, a w
przypadku zagrożenia terminu wcześniejszego informowania Zamawiającego o
tym fakcie;
6) przeprowadzania kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane
urządzenia pomiarowe i sprzęt Wykonawcy posiadają ważną legalizację i
odpowiadają wymogom norm;
7) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania
zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich
asortymentów robót;
8) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów
budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających
dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
9) sprawdzania i dokonywania odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu
lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i
urządzeń technicznych;
10) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających
odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń
technicznych;
11) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
12) kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót;
13) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w
nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny
właściwego wykonania robót;
14) uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów technicznych, częściowych i
końcowych inwestycji;
15) przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego - sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej.
16) sprawdzania faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia
robót;
17) sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;
18) dokonania odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji;
19) składania sprawozdań miesięcznych z postępu robót;
20) informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu postępu prac niezależnie
od sprawozdań inspektorów nadzoru;
21) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona
skuteczność nadzoru;
22) uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonanych robót, przy czym czynności te
wykonywane będą w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie
przysługuje w tym zakresie inne, dodatkowe wynagrodzenie.
6. Przepisy związane:
1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 poz. 1333, ze zm.);

CPV: 71247000-1

Dokument nr: ZW.271.23.2021

Otwarcie ofert: IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Rutki, Ul. 11
Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok. 112 w dniu 30.07.2021 r. o godz. 13:00.

Specyfikacja:
5. Dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia.
1) Szczegółowy zakres Inwestycji określa dokumentacja projektowa dostępny do
wglądu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Rutki, Ul. 11 Listopada 7, 18-
312 Rutki-Kossaki lub na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/zamwieniapubliczne/zaproszenie-dozlozenia-adjlfalj.html
2) Szczegółowy zakres obowiązków został określony we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rutki, Ul. 11 Listopada 7, 18-312 RutkiKossaki,
pok. 207.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin realizacji Zamówienia przez Wykonawcę nadzoru od dnia zawarcia umowy
do protokolarnego odbioru robót budowlanych.
3) Czas pełnienia nadzoru będzie tożsamy z czasem realizacji robót przez
Wykonawcę robót, łącznie z czasem przewidzianym na wprowadzenie na
teren robót i ich końcowym odbiorem.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez
zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien spełniać
następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej, to jest:
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Wykonawca nadzoru zapewnił,
co najmniej 1 osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia
budowlane pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako
inspektor nadzoru inwestorskiego:
1) 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub posiadającej
uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych
przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej funkcję
inspektora nadzoru branży drogowej;
2) Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku
udziału w postępowaniu należy przygotować według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
W celu złożenia prawidłowej oferty wykonawca powinien zapoznać się z całością
zapytania ofertowego, którego integralną część stanowią załączniki. Wykonawca,
składając ofertę przedłoży następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego.
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie udziału w postępowaniu -
według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -
według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku
udziału w postępowaniu, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.
5. Uprawnienia budowlane.
6. Aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego.
7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
8. Wzór umowy - załącznik nr 5.
9. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 6.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe:
1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym
zapytaniu.
2) Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji
lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, należy ją
sporządzić na maszynie do pisania, na komputerze lub nieścieralnym
atramentem.
2) Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż
określona w zaproszeniu zostaną odrzucone.
3) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane
przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy konieczne są dwie
lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny wykonawcy.
4) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie
oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność
z oryginałem.
5) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY (pieczęć)
,,ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
OFERTA NA - NADZÓR INWESTORSKI
,,Remont drogi gminnej 106191B - ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach".
6) Oferta musi być złożona w formie papierowej w jednym egzemplarzu z zgodnie
z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki
zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena
100%.

Kontakt:
Godziny urzędowania (pracy): 7:00 - 15:00
III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający
oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów, dla których
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron
przekazuje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
faksu i poczty elektronicznej (w formacie pdf.) uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona przez zamawiającego.
4. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź
składać na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 RutkiKossaki.
5. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać na
numer 862763160.
6. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na
adres: zamowienia@gminarutki.pl.
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Paweł
Dębnicki- tel. 862763169 lub Justyna Rykaczewska - tel. 862763170.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.