Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż Instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Zakup i montaż Instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: TEWA TEMPERATURE SENSORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przeskok 18
20-403 Lublin
powiat: Lublin
rafal.skomorucha@tewa-sensors.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61310
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.04.02.00-06-0060/20 - Produkcja energii odnawialnej w Produkcja energii odnawialnej w TEWA TEMPERATURE SENSORS SP. Z O. O.

Opis
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 50,00 kW - Lokalizacja, Ul. Przeskok 18; 20-403 Lublin
Główne parametry instalacji (Przedmiar robót):
o Panele fotowoltaiczne mocy min. 500 W - ilość modułów niezbędna do uzyskania mocy nie większej niż 50,00 kW
o Falownik o mocy 25 kW - 2 szt.;
o Konstrukcje wsporcze;
o Tablice rozdzielcze AC, DC.
Parametry modułów PV:
o Wymiary panelu max 2000 mm x 1150mm x35 mm
o Waga do 25kg
o wydajność nie mniejsza niż 22%
o Liniowa gwarancja stałej mocy musi wynosić min. 25 lat, przy czym w pierwszym roku zachowanie min. 98% mocy początkowej, a po 25 latach min. 83,50% mocy początkowej.
o Panele wykonanie w technologii PERC
Parametry inwertera:
o moc inwerterów: 2 x 25 kW;
o stopień ochrony: min. IP66;
o Kategoria przepięciowa (DC/AC) 1.
o Beztransformatorowa Topologia falownika
o Maks. Sprawność 98.2 %
o Europejska sprawność 98%
o Ochrona przed odwróconą polaryzacją
o Podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego
Parametry konstrukcji wsporczej:
o konstrukcja mocująca moduły do dachu istniejącego budynku o wysokiej wytrzymałości, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej;
o wymagany minimalny okres gwarancji konstrukcji wsporczej: 10 lat.
Udzielone gwarancje producenckie:
o Gwarancja na modułu PV - min. 15 lat
o Gwarancja na inwerter - min. 5 lat
Dodatkowe warunki udziału:
o Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji instalacji. Protokół z wizji lokalnej podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego jest obowiązkowym załącznikiem do oferty.
o Do oferty należy załączyć podpisane przez Oferenta karty katalogowe modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów.
o Prace musza być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
Dodatkowo:
o Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w Zapytaniu ofertowym pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Jeżeli w Kosztorysach inwestorskich znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub wskazania pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego producenta - należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Okres gwarancji
od 5 lat

CPV: 09331200-0

Dokument nr: 2021-10348-61310, 1

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-11

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
3. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że:
a) zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. Możliwość zmiany sposobu i terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach.
5. Maksymalny termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu w przypadku powstania okoliczności, których nie przewidział wykonawca ani zamawiający na etapie prowadzenia procedury ofertowej.
6. Zamawiający informuje, że warunkiem dokonania zmiany planowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia jest zmiana w harmonogramie realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie lub zmiany niezależne od Wykonawcy, których nie był w stanie przewidzieć na etapie sporządzania zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania doświadczenia, wiedzy fachowej, kwalifikacji oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, oraz, że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac.
b) posiadania odpowiedniego potencjału ekonomicznego i organizacyjnego oraz dysponowaniem wykwalifikowanego personelu z wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu umowy;
c) braku prowadzenia wobec Wykonawców postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub układowego oraz braku spełniania przesłanek i zaistnienia ryzyk, które mogą skutkować wszczęciem takich postępowań.
Załącznik nr 4
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał dostawę min. dwóch instalacji o mocy co najmniej 40 kW każda.
Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie, przy czym:
- dowodami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie są poświadczenia wystawione przez odbiorcę instalacji,
- w przypadku, gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające należyte wykonanie dostawy budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, na rzecz, którego były wykonywane dostawy, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Załącznik nr 3
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
c) Karta katalogowa paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów.
d) Wykaz wykonanych usług - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz dowodami należytego wykonania wykazywanych usług.
e) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7.2. W niniejszym postępowaniu wyklucza się ponadto:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
2) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w/w przesłanek wykluczenia bez podania przyczyn.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-27
Data ostatniej zmiany
2021-07-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto (waga kryterium 60%)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji (waga kryterium 20%) - wyrażone w pełnych dniach roboczych, nie dłużej niż 5 dni.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas reakcji serwisu (waga kryterium 20%) - wyrażony w godzinach. Czas reakcji serwisowej - rozumiany jako czas liczony od odebrania informacji o zaistniałej usterce do przyjazdu do klienta w celu usunięcia awarii: (waga kryterium 20%) - wyrażony w godzinach.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rafał Skomrucha
tel.:
e-mail: rafal.skomorucha@tewa-sensors.com

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.