Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
+48746450882, faks +48746450882
przetargi@um.dzierzoniow.pl
https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/pn/dzierzoniow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48746450882, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyk.dok.proj. i spec.tech.wyk. i odb.rob.bud.dot. realiz.zad.inw.pn.: Zag.Rynku i ter.w obrębie
Staromiej.Cent.Dzierż.-ścieżka rowerowa, na dział.nr 217/1, 217/2, 272/3, 283/2 obręb Centrum w
Dzierż.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.
"Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego centrum Dzierżoniowa" -
ścieżka rowerowa, na działkach nr 217/1, 217/2, 272/3, 283/2 obręb Centrum w Dzierżoniowie
(obszar wskazany na załączniku nr 13 do SWZ). Przedmiot zamówienia będzie realizowany w
ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na podstawie projektu
koncepcji - droga rowerowa w obrębie centrum Staromiejskiego (załącznik nr 13 do SWZ);
a) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. z późniejszymi zmianami w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. z
2013r., poz.1129), w zakresie branż: drogowej, architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609);
c) zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn zm.), gdyż
opracowana przez Wykonawcę dokumentacja będzie stanowiła część opisu przedmiotu
zamówienia w zamówieniu publicznym na roboty budowlane;
d) zgodnie z wszystkimi pozostałymi przepisami szczegółowymi mającymi zastosowanie i wpływ
na kompletność i prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej, w tym z prawem
budowlanym oraz wykonanie:
e) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie określania metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) z podziałem na branże.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
a) uzyskanie zgody od właściwego organu na realizację robót, oraz wszelkich innych decyzji
wymaganych prawem wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym decyzję
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze względu na to, że obszar
zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Wykonawca zobowiązany jest do
uzupełnienia materiałów oraz udzielania stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu
po złożeniu wniosku o wydanie zgody/decyzji na realizację robót i w trakcie postępowania;
b) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (w tym opinii
i ekspertyz), wymaganych obowiązującym prawem warunkujących uzyskanie zgody na
realizację robót;
c) wykonanie niezbędnych badań geologicznych dla potrzeb wykonania projektu;
d) Uzyskanie z Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Architektury wypisu i wyrysu z Miejskiego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
e) Uzyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych;
f) Uzyskanie warunków przyłączenia od dostawców mediów;
g) W przypadku kolizji uzyskanie zgody na wycinkę drzew;
h) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robót i projektu stałej
organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na ich wprowadzenie.
4. Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmuje w szczególności:
a) zaprojektowanie przebiegu ścieżki rowerowej od Ul. Krasickiego do Ul. Miodowej po
zewnętrznej stronie murów obronnych (załącznik nr 1), terenami istniejących ciągów pieszych, o
nawierzchni z miału kamiennego, b) zaprojektowanie przebiegów ciągów pieszych z zachowaniem istniejących chodników o
nawierzchni z miału kamiennego lub kostki kamiennej,
c) zaprojektowanie w razie konieczności ciągów pieszo-rowerowych wskazanych w koncepcji,
d) zaprojektowanie dowiązania ścieżki rowerowej i chodników do istniejących ciągów,
e) zaprojektowanie altany parkowej (legenda - D),
f) zaprojektowanie stylizowanego oświetlenia parkowego z oprawami typu LED, na wzór
istniejącego w parku, przy ulicy Piastowska - Strzelnicza,
g) zaprojektowanie iluminacji baszt w murach obronnych (legenda - E),
h) zaprojektowanie iluminacji baszt w murach obronnych od strony Ul. Nowej (załącznik nr 14 do
SWZ),
i) inwentaryzacja istniejących i zaprojektowanie nowych nasadzeń,
j) zaprojektowanie zgodnie z katalogiem małej architektury Dzierżoniowa
(załącznik nr 15 do SWZ), małej architektury (ławki, kosze na śmieci, 2-3 stojaki na rowery),
k) zaprojektowanie 3 tablic edukacyjnych (wzór tablicy - załącznik nr 16 do SWZ) w miejscach
wskazanych w koncepcji (legenda - M),
l) zaprojektowanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania (załącznik nr 17 do
SWZ),
m) wykonawca zobowiązany jest otrzymać akceptację Zamawiającego dla uzyskanych
uzgodnień i opinii innych instytucji.
5. Zakres rzeczowy zamówienia nie obejmuje zaprojektowania:
a) ścieżki rowerowej wraz z punktami widokowymi na odcinku od Ul. Pocztowej do Ul. Klasztornej
(załącznik nr 18 do SWZ),
b) wypożyczalni rowerów (legenda - L),
c) ścieżki rowerowej, renowacji murów i oświetlenia (legenda - R, P ,N), na odcinku od ul.
Krasickiego do Ul. Miodowej (załącznik nr 18 do SWZ).
Prace projektowe należy wykonać z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych.
Zamawiający informuje, iż obszar objęty zamówieniem jest objęty planem zagospodarowania
przestrzennego.
6. Należy sporządzić niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej w celu przekazania
ich odpowiednim instytucjom oraz dostarczyć Zamawiającemu: a) projekt budowlany w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektonicznobudowlany,
projekt techniczny - po 5 egzemplarzy;
b) projekt wykonawczy - 5 egzemplarzy;
c) przedmiar robót - 2 egzemplarze, z podziałem na branże;
d) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, z podziałem na branże;
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egzemplarze;
f) projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu - po 3 egzemplarze.
7. Załączniki formalno-prawne, w tym decyzje, opinie, uzgodnienia Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w oryginałach. Ponadto należy przekazać Zamawiającemu w/w dokumentację
w formie elektronicznej PDF, w jednym egzemplarzu (1 płyta CD), która będzie zgodna z formą
papierową w/w opracowań.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00127601, OR-P.271.64.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej
eZamawiajacy, tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;Włączona obsługa JavaScript;
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający
określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu. Zamawiający określił dopuszczalne formaty przesyłanych danych w SWZ tj. plików o
wielkości do 100 MB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .rtf .xls .jpg
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane na Platformie w
zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego" pod adresem internetowym https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, należy
przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli
dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać w ogólnie przyjętych formatach danych i
złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym albo podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: Administratorem Danych jest Gmina Miejska
Dzierżoniów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa Ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74
645 0800; Inspektor Ochrony Danych - Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Ul. Rynek 1, pok. 22
tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl; Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu
przeprowadzenia zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty w celu
zawarcia i realizacji umowy, Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie: 1. Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze 2. Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami
wykonawczymi do ustawy 3. Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. W przypadku wyboru
najkorzystniejszej oferty również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; Twoje dane osobowe będą
przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt lub przez okres trwałości
projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych wynikający z odrębnych przepisów prawa;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; Odbiorcy Twoich danych - Twoje dane osobowe w postaci nazwy/imienia i nazwiska oraz
adresu prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać udostępnione:- w Biuletynie Zamówień
Publicznych / w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,- na Platformie Zakupowej eZamawiający,-w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,-wykonawcom biorącym udział w
postępowaniu,-organom upoważnionym na mocy przepisów prawa,-wykonawcom świadczącym usługi
na rzecz Zamawiającego, min. firma Market Planet Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.-dostawca
platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych.Ponadto po zawarciu umowy w/w dane mogą
zostać udostępnione każdej osobie, która wystąpi z wnioskiem o ich udostępnienie w trybie dostępu do
informacji publicznej (jeśli nie będą zachodziły przesłanki wyłączające); Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych - Przysługują Ci, w sytuacjach określonych prawem, następujące
prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;Nie przysługuje Ci:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Klauzula
informacyjna stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR-P.271.64.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.
"Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego centrum Dzierżoniowa" -
ścieżka rowerowa, na działkach nr 217/1, 217/2, 272/3, 283/2 obręb Centrum w Dzierżoniowie
(obszar wskazany na załączniku nr 13 do SWZ). Przedmiot zamówienia będzie realizowany w
ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na podstawie projektu
koncepcji - droga rowerowa w obrębie centrum Staromiejskiego (załącznik nr 13 do SWZ);
a) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. z późniejszymi zmianami w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. z
2013r., poz.1129), w zakresie branż: drogowej, architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609);
c) zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn zm.), gdyż
opracowana przez Wykonawcę dokumentacja będzie stanowiła część opisu przedmiotu
zamówienia w zamówieniu publicznym na roboty budowlane;
d) zgodnie z wszystkimi pozostałymi przepisami szczegółowymi mającymi zastosowanie i wpływ
na kompletność i prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej, w tym z prawem
budowlanym oraz wykonanie:
e) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie określania metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) z podziałem na branże.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
a) uzyskanie zgody od właściwego organu na realizację robót, oraz wszelkich innych decyzji
wymaganych prawem wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym decyzję
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze względu na to, że obszar
zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Wykonawca zobowiązany jest do
uzupełnienia materiałów oraz udzielania stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu
po złożeniu wniosku o wydanie zgody/decyzji na realizację robót i w trakcie postępowania;
b) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (w tym opinii
i ekspertyz), wymaganych obowiązującym prawem warunkujących uzyskanie zgody na
realizację robót;
c) wykonanie niezbędnych badań geologicznych dla potrzeb wykonania projektu;
d) Uzyskanie z Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Architektury wypisu i wyrysu z Miejskiego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
e) Uzyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych;
f) Uzyskanie warunków przyłączenia od dostawców mediów;
g) W przypadku kolizji uzyskanie zgody na wycinkę drzew;
h) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robót i projektu stałej
organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na ich wprowadzenie.
4. Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmuje w szczególności:
a) zaprojektowanie przebiegu ścieżki rowerowej od ul. Krasickiego do ul. Miodowej po
zewnętrznej stronie murów obronnych (załącznik nr 1), terenami istniejących ciągów pieszych, o
nawierzchni z miału kamiennego, b) zaprojektowanie przebiegów ciągów pieszych z zachowaniem istniejących chodników o
nawierzchni z miału kamiennego lub kostki kamiennej,
c) zaprojektowanie w razie konieczności ciągów pieszo-rowerowych wskazanych w koncepcji,
d) zaprojektowanie dowiązania ścieżki rowerowej i chodników do istniejących ciągów,
e) zaprojektowanie altany parkowej (legenda - D),
f) zaprojektowanie stylizowanego oświetlenia parkowego z oprawami typu LED, na wzór
istniejącego w parku, przy ulicy Piastowska - Strzelnicza,
g) zaprojektowanie iluminacji baszt w murach obronnych (legenda - E),
h) zaprojektowanie iluminacji baszt w murach obronnych od strony ul. Nowej (załącznik nr 14 do
SWZ),
i) inwentaryzacja istniejących i zaprojektowanie nowych nasadzeń,
j) zaprojektowanie zgodnie z katalogiem małej architektury Dzierżoniowa
(załącznik nr 15 do SWZ), małej architektury (ławki, kosze na śmieci, 2-3 stojaki na rowery),
k) zaprojektowanie 3 tablic edukacyjnych (wzór tablicy - załącznik nr 16 do SWZ) w miejscach
wskazanych w koncepcji (legenda - M),
l) zaprojektowanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania (załącznik nr 17 do
SWZ),
m) wykonawca zobowiązany jest otrzymać akceptację Zamawiającego dla uzyskanych
uzgodnień i opinii innych instytucji.
5. Zakres rzeczowy zamówienia nie obejmuje zaprojektowania:
a) ścieżki rowerowej wraz z punktami widokowymi na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Klasztornej
(załącznik nr 18 do SWZ),
b) wypożyczalni rowerów (legenda - L),
c) ścieżki rowerowej, renowacji murów i oświetlenia (legenda - R, P ,N), na odcinku od ul.
Krasickiego do ul. Miodowej (załącznik nr 18 do SWZ).
Prace projektowe należy wykonać z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych.
Zamawiający informuje, iż obszar objęty zamówieniem jest objęty planem zagospodarowania
przestrzennego.
6. Należy sporządzić niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej w celu przekazania
ich odpowiednim instytucjom oraz dostarczyć Zamawiającemu: a) projekt budowlany w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektonicznobudowlany,
projekt techniczny - po 5 egzemplarzy;
b) projekt wykonawczy - 5 egzemplarzy;
c) przedmiar robót - 2 egzemplarze, z podziałem na branże;
d) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, z podziałem na branże;
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egzemplarze;
f) projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu - po 3 egzemplarze.
7. Załączniki formalno-prawne, w tym decyzje, opinie, uzgodnienia Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w oryginałach. Ponadto należy przekazać Zamawiającemu w/w dokumentację
w formie elektronicznej PDF, w jednym egzemplarzu (1 płyta CD), która będzie zgodna z formą
papierową w/w opracowań.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełnił
wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska
łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w branży drogowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący
wspólnie lub przy udziale innego podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych polega Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał projekty budowlane dotyczące budowy lub/i przebudowy chodników lub/i
ścieżek rowerowych lub/i ciągów pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem ulicznym lub/i
parkowym o długości minimum 500 m każda, wykazanie minimum 2 takich projektów
budowlanych i załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi
zostać spełniony przez każdego z Wykonawców samodzielnie.
b) w zakresie kwalifikacji zawodowych:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący
wspólnie, lub przy udziale podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych
polega Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Potencjał techniczny można łączyć w ramach jednej osoby.
Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia,
które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art.
12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn.
zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku
podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca. W przypadku polegania
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem,
ok
tórym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, określone w w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ (wzór stanowi
załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy
z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W
przypadku polegania na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw
wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp wraz z informacją o podjętych
środkach naprawczych.
(wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie
składa każdy wykonawca. W przypadku
gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać
w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób
i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) - (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ) należy
złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 9 pkt. 1 lit. b SWZ w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 8 do
SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat
(licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składnia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów ,
na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonana, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy - należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SWZ wraz z dowodami.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi
Wykonawcami w ramach konsorcjum, powyższy wykaz dotyczy usług faktycznie przez niego
wykonanych.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - należy złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Aktualne na dzień złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do
SWZ) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie
wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ -- każdy osobno spośród Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)
i podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. To samo dotyczy
oświadczenia Wykonawcy o tym, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 ,5 ustawy Pzp (załącznik nr 4 - o ile
dotyczy).
2. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania
umowy. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia oferty
musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana jest oferta (tj. w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 par 2 ustawy z
dnia14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ. 4. Zobowiązanie podmiotu
trzeciego - załącznik nr 6 do SWZ (o ile dotyczy). Zobowiązanie musi być złożone w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 5. W przypadku gdy
Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do
wykazania w załączniku nr 5 do SWZ informacji o części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich firm, o ile są już znane.
6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - W przypadku informacji objętych tajemnicą
przedsiębiorstwa Wykonawca powinien w momencie ich przekazania wyraźnie oznaczyć, które
inform
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; b) Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; c) Do oferty należy
załączyć
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; d) Wykonawcy składają jedną ofertę, do
której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ; e) Wykonawca winien przedłożyć
dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ dotyczące każdego
partnera konsorcjum osobno w zakresie tam wskazanym ; f) Oświadczenia i dokumenty
wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich;
g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie; h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność
solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; i) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtedy powinni dołączyć
do oferty oświadczenie (załącznik nr 7 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonują
poszczególni Wykonawcy, j) przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach
wskazanych w §13 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełnił
wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska
łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w branży drogowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.