Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi "

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi "

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Tel.: +48 5261964
dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 5261964
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie - Uzdowo", z podziałem na zadania.

Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/56/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Uzdowo", z podziałem na zadania:

-- zadanie 1 DK 15 (obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego) - skrzyżowanie DW 541 (Grodziczno),

-- zadanie 2 skrzyżowanie DW 541 (Grodziczno) - skrzyżowanie DW 542 (Uzdowo 002).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo warmińsko-mazurskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Uzdowo", z podziałem na zadania:

-- zadanie 1 DK 15 (obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego) - skrzyżowanie DW 541 (Grodziczno),

-- zadanie 2 skrzyżowanie DW 541 (Grodziczno) - skrzyżowanie DW 542 (Uzdowo 002).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, w szczególności (dla każdego zadania odrębnie):
-aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
-dokumentacji geotechnicznej,
-inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej, szczegółowej inwentaryzacji zieleni,
-projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
-niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Zamawiający przewiduje do podziału 400 działek. Rozliczenie za wykonanie podziałów nieruchomości nastąpi za faktyczną ilość podzielonych działek,
-projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), szczegółowym przedmiarem robót, zatwierdzonymi projektami tymczasowej i stałej organizacji ruchu,
-kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego,
-audytu BRD wykonanego przez audytora zewnętrznego niezależnego od projektanta,
-elementów niezbędnych (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją,
-decyzji zezwalających na dokonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych,
-wyznaczenie granic stanowiących zewnętrzną krawędź projektowanego pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznaczne - widoczne oznakowanie ma posłużyć do przekazania placu budowy wraz ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych).

3.2. Pełna dokumentacja przetargowa wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znajduje się na platformie przetargowej, pod adresem:

https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem etapów wskazanych w SWZ.

Zamawiający przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z UE.

CPV: 71322000

Dokument nr: 380417-2021, ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/56/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, za pośrednictwem platformy przetargowej Zamawiającego: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo warmińsko-mazurskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2021

Kontakt:
Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7392974001
ul. Pstrowskiego 28b
Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
10-602
Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Ciesielska-Jasińska
E-mail: dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
Tel.: +48 5261964

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.