Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont szpitala

Przedmiot:

Remont szpitala

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
powiat: Warszawa
(0-22) 569-02-47, (0-22) 569-02-47
maciek.harowicz@bielanski.med.pl
https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalbielanski/demand/notice/public/35041/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: (0-22) 569-02-47, (0
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: remont Szpitala Bielańskiego w Warszawie (PU-40/2021).
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do ZO.
3. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zakres zamówienia obejmuje 2 części:
1) Część 1: remont dachów dwóch budynków zaplecza Szpitala
2) Część 2: remont elewacji budynków Szpitala
Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.
4. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w ZO. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym ZO lub załącznikach do ZO norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania ,,lub równoważna". Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Dokument nr: PU-40/2021

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.08.2021 r. o godz.: 10:15.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
II Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści ZO oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
Zmiany i wyjaśnienia treści ZO oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem będą udostępniane na stronie internetowej: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalbielanski/demand/notice/public/35041/details
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2021 r. do godz.: 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
V Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
1) Remont dachów dwóch budynków zaplecza Szpitala - do 30.09.2021 r.
2) Remont elewacji budynków Szpitala - do 30.10.2021 r.

Wymagania:
III Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO.
2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) ustawy Pzp nie stosuje się do niniejszego postępowania, gdyż wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych.
3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego ,,Zapytania ofertowego" a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740).
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PU-40/2021.
5. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
VI Wymagane dokumenty
1. Wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - Formularz oferty, na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do ZO.
2. aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy (w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy - KRS lub CEIDG - należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).
VII Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę (formularz oferty) oraz dokumenty o których mowa w roz. VI, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jej prawidłowe złożenie na platformie dostępnej pod adresem:
https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
2. Zamawiający dopuszcza by Wykonawca, który nie korzysta z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego złożył dokumenty, o których mowa w ust. 1 w formie skanów podpisanych dokumentów i zamieścił je przy pomocy portalu Marketplanet OnePlace na platformie https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ZO. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
6. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Market Planet, po zalogowaniu się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
7. Ofertę na platformie zakupowej, należy złożyć w następujący sposób:
1) Wykonawca składa Ofertę poprzez:
a) dodanie w zakładce ,,OFERTY": Formularza Oferty (informacje zawarte załącznik nr 1 i 1a do ZO), dokumentów (załączników) określonych w niniejszym ZO, - podpisanych przez osoby umocowane. Czynności określone w niniejszym ustępie realizowane są poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
2) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
3) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowi ,,tajemnice przedsiębiorstwa" lub opcję ,,Jawny" - niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie ,,Złóż ofertę".
5) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy ,,Oferta złożona poprawie" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki ,,Oferty"
6) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
7) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie ,,usuń".
8) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki ,,oferty".
9) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce ,,OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie ,,wycofaj ofertę".
10) Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.

8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików zawierających skompresowane dane: .rar, .zip, .7z.
9. Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. Nr 1913 ze zm.).
10. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert (ranking ofert), następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona - spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.
11. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów o których mowa w roz. VI ust. 2 ZO lub złożone dokumenty będą niekompletne, niepodpisane w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wyłącznie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem ust. 12.
13. Formularz oferty wraz z formularzem specyfikacji cenowej nie podlega uzupełnieniu. Brak tych dokumentów w ofercie lub gdy złożone dokumenty nie będą podpisane w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - skutkować będzie odrzuceniem oferty.
14. Postanowień ust. 11 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia dokumentów VI ust. 2 ZO, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny w sytuacji gdy cena oferty budzi jego wątpliwości. Niezłożenie wyjaśnień w terminie, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona.
16. Złożenie oferty niespełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace dostępnej pod adresem: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
IX Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego oraz informacja o sposobie porozumienia się z wykonawcami oraz sposobie przekazywania dokumentów
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści ZO nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień ZO.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania na stronie:
https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści ZO.
X Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający otwiera oferty, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
XII Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:
Kryterium
Waga
Cena oferty
95%
Okres gwarancji
5%

1) Oferty będą oceniane w zakresie kryterium ,,cena oferty", wg następującego wzoru:
najniższa cena oferty brutto
liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty ocenianej brutto x 95
Oferta z najniższą ceną uzyska 95 punktów.
2) W kryterium ,,okres gwarancji" (wyrażony w miesiącach) ocena ofert zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji
Zamawiający przyzna punkty według następujących zasad:
o za zadeklarowanie okresu gwarancji - 24 miesiące - 0 pkt;
o za zadeklarowanie okresu gwarancji - 36 miesięcy - 2,5 pkt;
o za zadeklarowanie okresu gwarancji - 48 miesięcy - 5 pkt;
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w jednym z następujących wariantów tj. 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy (z zaznaczeniem pozycji  np. 24, 36 lub 48).
Najkorzystniejsza w odniesieniu do tego kryterium oferta tj. oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji - 48 miesięcy, uzyska maksymalną ilość punktów tj. 5.
Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie traktowany przez zamawiającego jako 24 miesięczny okres gwarancji.
2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
3. W przypadku gdy w postępowaniu przewiduje się możliwość składania oferty w częściach (pakietach), każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w przyjętych w postępowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. Zamawiaja?cy wybiera najkorzystniejsza? ofertę? w terminie zwia?zania oferta? okres?lonym w ZO.
9.
XIII Unieważnienie postępowania oraz zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny. O zaistnieniu takiego faktu uczestnicy postępowania zostaną niezwłocznie powiadomieni.
2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu z tytułu unieważnienia postępowania.
3. Na podstawie art. 703§ 1 i 2 Kodeksu cywilnego Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
XIV Przesłanki odrzucenia oferty
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści ZO;
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
3) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie wyjaśnił treści oferty, dokumentów lub oświadczeń albo ich nie uzupełnił.
4) Wykonawca nie złożył Formularza oferty.
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ZO i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych kryteriów, z zastrzeżeniem roz. XIII.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Projektowane postanowienia umowy określono w załączniku nr 3 do ZO.
5. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy.
XVI Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
2. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, wykonania niezbędnych rusztowań, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, doprowadzenia terenu do porządku, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, koszty ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego. Cenę należy podać w Załączniku nr 1 do ZO
- FORMULARZ OFERTY.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
8. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki oraz uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek (zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona).
9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.