Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13
78-400 Szczecinek
powiat: szczecinecki
tel. +48 94 371 41 58, fax: +48 94 374 02 54
urzad@um.szczecinek.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecinek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 94 371 41 5
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uwzględniając planowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Raciborki" w Szczecinku wskazaną w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 kwietnia 2021 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Raciborki" w Szczecinku https://www.szczecinek.pl/pl/paqe/zaqospodarowanie-przestrzenne) oraz przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej obiektu: ,,Budowa ulic na osiedlu Raciborki w Szczecinku - etap II" i usunięcie jej wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych, który będzie mógł samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, w zakresie i przy założeniach:
a) Projekt budowlany;
b) Projekt wykonawczy/techniczny;
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
d) Przedmiar robót;
e) Kosztorys inwestorski.
Łączna długość planowanego odcinka drogi wynosi ok. 990 m. Początek projektowanego odcinka drogi znajduje się na skrzyżowaniu Ul. Fabrycznej z Ul. Obrońców Westerplatte, natomiast koniec na skrzyżowaniu Ul. Obrońców Westerplatte z Ul. Szarych Szeregów. Drogę projektować należy z jezdnią o szerokości 5m o nawierzchni z masy bitumicznej wraz ze zjazdami oraz przyległym do jezdni z jednej strony chodnikiem. Odwodnienie drogi za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej. Zakres dokumentacji obejmuje również budowę oświetlenia drogowego lub/i przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. W zakresie prac projektowych jest m.in. usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia nie związanego z drogą, w tym przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej nN oraz SN, zaprojektowanie kanału technologicznego o którym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).
Zakres wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy jej uzyskanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku konieczności;
2) uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnej do wykonania projektu budowlanego;
3) opracowanie kompletu materiałów do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) opracowanie projektu budowlanego wraz z projektami wykonawczymi/technicznymi (specjalność: inżynieryjna drogowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych) - po 5 egz.;
5) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 2 egz.;
6) opracowanie przedmiaru robót wg KNR - 2 egz.;
7) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - 5 egz.;
8) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.;
9) opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2021 r. o godz. 11.00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.

Składanie ofert:
Sposób oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej na adres e-mail urzad@um.szczecinek.pl w terminie do dnia 29.07.2021 r., godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie: lipiec 2021 r.
2. Zakończenie: 27.12.2021 r.

Wymagania:
IV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
VI. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
X. Sposób obliczenia ceny.
Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty w formularzu ofertowym, jako cenę brutto za całe zadanie objęte zamówieniem, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia, bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy, (wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 k.c).
XI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium:
Cena oferty brutto - waga 100 % Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru:
Cena najniższa spośród ofert Cc = -------------------------.......x 10o pkt x 100 %
Cena badanej oferty
Oferty oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów.
XII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Nie podlegają wykluczeniu;
- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda budowy, przebudowy lub remontu drogi wraz z infrastrukturą techniczną, oraz załączeniem dowodów określających, że te usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.
XIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.

Uwagi:
XIV. Informacje dodatkowe.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, e-mail: iod@um.szczecinek.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po ww. okresie, dane będą przechowywane przez czas wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu się z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia: Ernest Kłosowski, inspektor Biuro Inwestycyjne, tel. (0-94) 37 141 62,
Osobą wyznaczoną przez zamawiającego do komunikowania się z wykonawcami jest: Ernest Kłosowski, tel. 0-94 37 141 62.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.