Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Przedmiot:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wysokie
Nowa 1
23-145 Wysokie
powiat: lubelski
sekretariat@ugwysokie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Wysokie
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wysokie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wysokie
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu projektów technicznych z badaniami geotechnicznymi, dostawie, montażu oraz uruchomieniu 26 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalni ścieków dla budynku Gminy Wysokie oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Wysokie.
Zakres robót obejmuje budową biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
Oczyszczalnie muszą posiadać certyfikat na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013
Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb możliwości wykonania projektu
i realizacji kompleksu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wysokie oraz
wykonanie dokumentacji geotechnicznej.
2. DOSTAWA, montaż i uruchomienie 26 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy.
3. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą.
5. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
6. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 26 użytkowników.
7. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad
próbami eksploatacyjnymi.
8. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.

Część II: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór wraz z wymianą armatury wodociągowej oraz wymiana urządzeń technologicznych na ujęciu wody w miejscowości Wysokie
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu dwóch zadań:
1. Zadanie 1 - roboty polegające na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór o długości ok. 460 m, dostawie i wymianie armatury wodociągowej na istniejącym wodociągu gminnym na terenie gminy Wysokie oraz
2. Zadanie 2 - roboty polegające na zaprojektowaniu, dostawie, wymianie
i montażu urządzeń technologicznych na ujęciu wody w m. Wysokie, gmina Wysokie

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór o długości ok. 460 m na działkach nr: 244, 241, 239/2, 239/1, 237, 236/4 wraz
z niezbędną armaturą (hydranty p-poż, studnie wodomierzowe), z włączeniem do istniejącego wodociągu gminnego DN80 na działce nr 244.
2. Budowa sieci wodociągowej wg ww. dokumentacji projektowej.
3. DOSTAWA i wymiana armatury wodociągowej na istniejącym wodociągu gminnym:
zasuwy kołnierzowe DN100 - 60 szt.,
zasuwy kołnierzowe DN80 - 30 szt.,
hydranty p-poż nadziemne DN80 - 10 szt.,
zdrój uliczny DN20 - 1 szt.,
elementy łączące (nawiertki, nasuwki) - razem: 100 szt.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
5. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
6. Przeprowadzenie niezbędnych prób końcowych.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2:
7. Wykonanie dokumentacji projektowej mającej na celu wymianę i montaż urządzeń technologicznych na ujęciu wody w m. Wysokie, gmina Wysokie.
8. DOSTAWA i wymiana urządzeń technologicznych obejmuje:
wymianę i montaż pompy głębinowej o wydajności Q = 35 m3/h - 1 szt.,
wymianę i montaż pompy głębinowej o wydajności Q = 45 m3/h - 1 szt.,
wymianę i montaż rurociągów tłocznych z rur ze stali nierdzewnej - 100 m,
dostawę i montaż zestawu hydroforowego z szafą sterowniczą - 1 szt.,
wymianę i montaż rurociągów przyłączeniowych do zestawu hydroforowego wraz niezbędną armaturą - 1 kpl.,
wymianę i montaż zestawu dozowania chloru - 1 kpl.,
wymianę i montaż rozdzielnicy elektrycznej z okablowaniem - 1 kpl.,
dostawę i montaż agregatu prądotwórczego o mocy min. 55kW - 1 kpl.
9. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
10. Przeprowadzenie niezbędnych prób końcowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ

CPV: 45232421-9, 45111200-0, 45231300-8, 45232400-6, 45232410-9, 45232423-3, 45255600-5, 45311000-0, 45000000-7, 45252120-5

Dokument nr: 2021/BZP 00127565, ZP.271.2.2021.JK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11.17. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 11.8) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: sekretariat@ugwysokie.pl Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
11.18. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w rozdziale 11.17 lit a) SWZ dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki.
11.19. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych innych niż oferta za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w rozdziale 11.17 lit b) SWZ adres poczty elektronicznej.
11.20. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wysokie, Wysokie, Ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie
o inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Marcin Kryk, e-mail: krynio@ugwysokie.pl
o dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego /jak w tytule/ prowadzonym w trybie podstawowym;
o odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
o dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana
- przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
o obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych * ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
o Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.