Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Przedmiot:

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sandomierzu
Maciejowskiego 17
27-600 Sandomierz
powiat: sandomierski
+48790290900
wiktor.kwiecien@ssmsandomierz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61327
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sandomierz
Wadium: ---
Nr telefonu: +48790290900
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSW.03.03.00-26-0036/17 - Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Ul. Mickiewicza 51, 57, 59 w Sandomierzu i stanowiących zasoby Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Opis
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji trzech budynków wielorodzinnych położonych przy Ul. Mickiewicza 51, 57, 59 w Sandomierzu i stanowiących zasoby Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy następujące zadania:
a) Zadanie Nr 1 - termomodernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy Ul. Mickiewicza 51,
b) Zadanie Nr 2 - termomodernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy Ul. Mickiewicza 57,
c) Zadanie Nr 3 - termomodernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy Ul. Mickiewicza 59.
2. Zakres prac termomodernizacyjnych we wszystkich trzech zadaniach obejmuje roboty budowlane oraz roboty instalacyjne elektryczne polegające w szczególności na:
- Roboty ziemne - wykopy izolacja przeciwwodna ścian zewnętrznych piwnic poniżej poziomu terenu;
- Wykonanie opaski wokół budynku i dojść do klatek schodowych;
- Remont płyt balkonowych wraz z wykonaniem izolacji płyt, obróbki blacharskie, warstwy spadkowe, posadzki antypoślizgowe, gres mrozoodporny;
- Roboty malarskie;
- Kominy docieplenie;
- Wzmocnienie połączenia warstwy fakturowej z nośną ścian z zastosowaniem kotew systemowych;
- Rozbiórka istniejącej izolacji ścian zewnętrznych ze styropianu wraz z wyprawą tynkarską na dwóch budynkach;
- Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwaną granulatem z wełny mineralnej;
- Ocieplenie stropu nad piwnicą od spodu płytami z wełny mineralnej z wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego;
- Wymiana okien klatek schodowych i okien piwnic;
- Wykonanie robót dociepleniowych ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych;
- Wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich;
- Wykonanie nowej instalacji odgromowej;
- Pokrycie papą termozgrzewalną - dachy wiatrołapów;
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu wraz z niezbędnym osprzętem,
- Wykonanie innych drobnych robót wyżej nie wykazanych a wynikających z przedmiaru i charakteru prac przewidzianych w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.
Okres gwarancji
Co najmniej 60 miesięcy

CPV: 09331200-0, 45000000-7, 45111300-1, 45261000-4, 45261410-1, 45262521-9, 45312310-3, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1

Dokument nr: 2021-21519-61327, 02/ZO/2021 RPO WŚ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-11

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
sandomierski
Gmina
Sandomierz
Miejscowość
Sandomierz
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-05-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji trzech budynków wielorodzinnych położonych przy Ul. Mickiewicza 51, 57, 59 w Sandomierzu

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
Warunki zmiany umowy
1. Dopuszcza się nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy, w rozumieniu wyjaśnień do zapisu pkt. 6.5.2 ppkt. 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w Umowie ryczałtowego wynagrodzenia brutto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn konieczności jego przedłużenia, o ile będą one miały rzeczywisty wpływ na dotrzymanie tego termin, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny konieczności przesunięcia terminu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania placu budowy,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Umowy albo udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń, nie zawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, którego zaistnienia jak i skutków nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności).
5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie zapisów ust. 5, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczególności precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia inwestycji, propozycjami zmian, itp.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
8. Zamawiający zobowiązany jest rozpatrzeć złożony wniosek w terminie 7 dni od otrzymania lub innym wspólnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotować stosowne zmiany Umowy.
9. Jeżeli Zamawiający uzna, że wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazując Wykonawcy stosowne uzasadnienie.
10. Zmiana umowy, w szczególności termin zakończenia realizacji umowy, będzie możliwa tylko o ile Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, jeżeli taka zgoda będzie wymagana.
11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnej zmiany Umowy, następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności niezbędną do realizacji niniejszego zamówienia jeżeli wymagają tego przepisy prawa.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5-lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, związanych z przedmiotem zamówienia, zawierający co najmniej jedno zamówienie na łączną kwotę minimum 3 000 000 zł - obejmujące swoim zakresem prace termomodernizacyjne budynku wielorodzinnego/budynków wielorodzinnych, w którym/ w których łączna ilość mieszkań wynosi co najmniej 90 oraz referencje od inwestora potwierdzające prawidłowe wykonanie robót. Wykaz musi potwierdzać posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia Wykonawcy. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca winien mieć potencjał techniczny do realizacji niniejszego zamówienia. Potwierdzeniem posiadania właściwego potencjału technicznego jest podpisanie załącznika nr 1 do SIWZ zawierającego oświadczenie dotyczące posiadanego potencjału.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia co najmniej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
Ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy obowiązującej w dniu otwarcia ofert Wykonawca bezzwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni, dostarczy do siedziby Zamawiającego nową obowiązującą polisę o warunkach co najmniej takich samych jak poprzednia.
- Dokument/dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej do realizacji zamówienia wystawione przez bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub inną instytucję finansową o wysokości zdolności kredytowej na sumę nie niższą niż 2 000 000 zł.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i instalacyjnymi w tym w zakresie fotowoltaiki, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oświadczył i wykazał , że dysponuje co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy branży budowlanej/instalacji elektrycznej posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami - wraz z kopią uprawnień oraz aktualnym zaświadczeniem o opłaceniu składek w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferta winna być zgodna z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej publikacji.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Listę wymaganych oświadczeń i dokumentów wskazuje zapytanie ofertowe - specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowiące załącznik do niniejszej publikacji.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-27
Data ostatniej zmiany
2021-07-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
punkty w kryterium ,,cena"
najniższa cena oferty
Lpc = -------------------------------- x 85% x 100pkt = liczba punktów
cena badanej oferty
gdzie:
Lpc - liczba przyznanych punktów w kryterium ,,cena"
85% - waga procentowa dla kryterium ,,cena"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty w kryterium - okres gwarancyjny
okres gwarancyjny w ocenianej ofercie (m-cy)
Lpg = ---- x 15% x 100pkt = liczba punktów
okres gwarancyjny najdłuższy spośród nieodrzuconych ofert (m-cy)
Lpg - liczba punktów w kryterium okres gwarancyjny
15% - waga procentowa dla kryterium gwarancja

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Wiktor Kwiecień
tel.: +48790290900
e-mail: wiktor.kwiecien@ssmsandomierz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.