Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i...

Przedmiot:

,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu, wraz ze wskazaniem sposobu/metody naprawy"

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17 B
35-103 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178537400, Faks: +48 178536421
rzeszow@wody.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 178537400,
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lubaczówka"

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.63.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71311000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lubaczówka" w zakresie szczególnym opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu na rz. Lubaczówka w km 65+553 w m. Lisie Jamy wraz ze wskazaniem sposobu/metody naprawy"

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71315200 Budowlane usługi doradcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Zarządu Zlewni w Przemyślu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

,,Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lubaczówka" w zakresie szczególnym opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu na rz. Lubaczówka w km 65+553 w m. Lisie Jamy wraz ze wskazaniem sposobu/metody naprawy"

Podstawowe parametry jazu:

Rok budowy: 1960

Wysokość piętrzenia H = 1,7 m

Światło 3 x 3,0 m

Próg o wysokości p = 0,2 m

Rzędna progu jazu - 209.50 m n.p.m.

Rzędna wody spiętrzonej maksymalnie - 211.20 m n.p.m.

Rzędna góry kładki -212.90 m n.p.m.

Zamknięcie jazu - zasuwy (3 szt.) drewniane dwudzielne

Podnoszenie i opuszczanie zasuw piętrzących za pomocą mechanizmów o napędzie ręcznym przy pomocy korby

Charakterystyka techniczna jazu:

Przyczółki, filary, próg - żelbetowe

Niecka wypadowa - żelbetowa

Ponur i poszur ubezpieczony narzutem z kamienia łamanego

Na filarach umieszczone mechanizmy wyciągowe podnoszące zasuwy drewniane

W ścianach filarów jazu umieszczone prowadnice metalowe zasuw oraz na szandory

Drewniane do piętrzenia awaryjnego, remontowego,

Na górze jazu kładka żelbetowa z barierkami wykonanymi z płaskowników stalowych

Zasuwy drewniane dwudzielne z bali drewnianych połączonych stalowymi płaskownikami i śrubami.

Zakres zamówienia i warunki realizacji

1) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu na rzece Lubaczówka w km 65+553:

a) opracowana ekspertyza powinna określać faktyczny stan budowli, podłoża i otoczenia, ewentualne występowanie zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyny ich występowania, warunki bezpiecznej eksploatacji, ocenę trwałości budowli, wnioski dotyczące sposobu usunięcia uszkodzeń i powstrzymania niekorzystnych zjawisk, prowadzenia niezbędnych obserwacji, badań, pomiarów i kontroli budowli;

b) Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa winna być wykonana zgodnie z wymogami ,,Wytycznymi Wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę", wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór, Warszawa-Katowice 2020 pod redakcją Edmunda Sieinskiego i Piotra Śliwińskiego z uwzględnieniem ewentualnej nowelizacji oraz na podstawie art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333).

c) podczas opracowania ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa należy dokonać wskazania:

Rodzaju i rozmiarów nieprawidłowości w stanie technicznym (w tym ewentualnych odchyleń od pionu konstrukcji murowych obiektu) popartego inwentaryzacją stanu technicznego, wraz z wykonaniem rysunków technicznych z określeniem lokalizacji występujących uszkodzeń oraz naniesieniem lokalizacji miejsc wykonanych badań

Stanu stabilności posadowienia konstrukcji obiektu popartego badaniami w miejscach posadowienia obiektów budowlanych wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej

Oceny przyczyn powstania nieprawidłowości w stanie technicznym ww. obiektu;

d) wykonanie przekrojów poprzecznych koryta poniżej obiektu na długości 150 mb i poniżej obiektu na długości cofki przy max piętrzeniu łącznie na długości ok. 3 500 mb wraz z narysowaniem profilu podłużnego cieku z naniesioną konstrukcją piętrzącą;

e) wykonaniem badań wytrzymałościowych elementów betonowych konstrukcji hydrotechnicznej metodą sklerometryczną;

f) wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji - analiza stateczności, analiza filtracji, określenie maksymalnego poziomu piętrzenia obiektu dla stanu istniejącego oraz analizę dla wariantu po wykonaniu robót remontowych.

g) dokonaniem analizy hydraulicznej z określeniem maksymalnej przepustowości obiektu;

h) określeniem stopnia przydatności obiektu do dalszego użytkowania ze wskazaniem zaleceń w celu przystosowania obiektu do dalszego użytkowania (remont lub przebudowa).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71311000, 71310000, 71315200

Dokument nr: 380605-2021, RZ.ROZ.2810.63.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Zlewni w Przemyślu, Ul. Wybrzeże Ojca św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na platformie informację.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Zarządu Zlewni w Przemyślu

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Hanasiewicza 17 B
Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
35-103
Polska
Osoba do kontaktów: P. Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 - sprawy formalnoprawne; P. Rafał Anklewicz, tel. +48 166703808- sprawy formalnoprawne; sprawy merytoryczne: 1) Agnieszka Płoszaj; Dawid Ruba - ZZ w Przemyślu, tel. +48 166703808
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Tel.: +48 178537400
Faks: +48 178536421

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.