Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
76z dziś
4552z ostatnich 7 dni
18533z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją urządzeń i sprzętu na potrzeby...

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją urządzeń i sprzętu na potrzeby systemu dozoru wizyjnego w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
powiat: Białystok
tel.: 85 653-94-44
zamowienia@lech.net.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 85 653-94-44
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne ,,LECH" Sp. z o.o. Ul. Kombatantów 4, 15-110
Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą ,,DOSTAWA
wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją urządzeń i sprzętu na potrzeby systemu dozoru wizyjnego w
budynku Sortowni 1 ZUOK w Hryniewiczach".
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją urządzeń i sprzętu na
potrzeby systemu dozoru wizyjnego w budynku Sortowni 1 ZUOK w Hryniewiczach. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją urządzeń i sprzętu w systemie zgodnym z
programem PSS (Pro Surveillance System) o poniższych parametrach:
a) Kamera IP 4MPx z moto-zoom 3.0-12,5mm - 19 szt.,
b) Kamera IP Szybkoobrotowa IR 2MPx, obiektyw min. 3.0-11.0mm - 2 szt.,
c) Rejestrator IP 32 kanałowy o pojemności 8TB - 1 szt.,
d) Switch PoE 5+2 - 6 szt.,
e) Switch PoE 16+1 - 1 szt.,
f) Okablowanie.
Szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia określono we projekcie umowy - załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do projektu umowy)..

Dokument nr: NDZ.233.22.2021.AM

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć:
a) w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, Ul. Kombatantów 4, 15-110
Białystok) w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), którą należy opisać
następująco:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne ,,Lech" Sp. z o.o.;
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
Oferta w postępowaniu na
,,DOSTAWA wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją urządzeń i sprzętu na potrzeby systemu dozoru
wizyjnego w budynku Sortowni 1 ZUOK w Hryniewiczach., NDZ.233.22.2021.AM"
lub
b) przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@lech.net.pl w formie skanu/fotokopii Oferty. W temacie
emaila wpisać: ,,DOSTAWA wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją urządzeń i sprzętu na potrzeby
systemu dozoru wizyjnego w budynku Sortowni 1 ZUOK w Hryniewiczach NDZ.233.22.2021.AM".
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3) Zawartość Oferty:
a) Oferta, sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
5. TERMIN SKŁADANIA ofert
Ofertę należy złożyć / przesłać w nieprzekraczalnym terminie: do 4 sierpnia 2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
W terminie 90 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz.
1129) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie
z postanowieniami zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Przedsiębiorstwie Usługowo- Handlowo - Produkcyjnym ,,LECH" Spółka z o.o. z siedzibą w
Białymstoku o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego
zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
1.2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie Zamawiającego ZUOK w
Hryniewiczach, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji. Dokonanie wizji lokalnej możliwe jest od
poniedziałku do piątku, w godz.ch tj. od 7:00 do 15:00. Po złożeniu Zamawiającemu wniosku o
przeprowadzenie wizji lokalnej pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@lech.net.pl zostanie wyznaczona
data i godz. wizji oraz wyznaczony pracownik Zamawiającego, upoważniony do oprowadzenia
Wykonawcy.
3. Warunki gwarancji:
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane dostawy i prace oraz
zastosowane materiały, urządzenia, sprzęt i pozostałe elementy przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy
licząc od daty Odbioru Końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, sposobu przygotowania oferty
1) Informacje dotyczące warunków uczestnictwa (o ile występują) oraz dokumenty na ich potwierdzenie - nie
dotyczy.
2) Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" (zał.nr.2).
6. Termin i warunki płatności
Termin i warunki płatności zawiera projekt umowy (załącznik nr 1).
7. Sposób oceny ofert
a. Cena (waga 100 %)
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w
Ofercie.
9. Wyjaśnianie i zmiany w treści Zapytania ofertowego:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Wniosek o
wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego należy skierować na adres poczty elektronicznej:
zamowienia@lech.net.pl Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania;
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, bez ujawniania źródła
zapytania.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym lub jej treść nie
odpowiada treści Zapytania ofertowego.
11. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty, a w
przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków
podmiotowych, wezwie do ich uzupełnienia.
12. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną i zamieści informację na
stronie internetowej.
13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego);
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do podpisania
Umowy w formie pisemnej w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
3) Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym
postępowaniu zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w formie oryginału lub poświadczonej
notarialnie kopii dokumentów umocowujących osoby reprezentujące Wykonawcę do zawarcia Umowy,
jeżeli upoważnienie osób podpisujących umowę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy (z właściwego rejestru);
4) Zamawiający stosownie do art. 781 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny informuje, iż
dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu możliwość podpisania Umowy kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Uwagi:
8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne ,,LECH" Spółka
z o.o. ul. Kombatantów 4, 15 - 110 Białystok, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 zwany
dalej Administratorem;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt 1);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129) w tym w celu dokonania oceny i
wyboru oferty Wykonawcy (np. ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy), ułatwienia kontaktu z
wykonawcą, zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty. Przetwarzanie następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b
RODO (podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy, niezbędność do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit.
c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania dokumentacji);
4) Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko;
5) dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja
postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym w oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji
publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem
niniejszego postępowania; administrator działając w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie
prywatności osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
6) okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego jest następujący:
a) w odniesieniu do podmiotu, którego oferta została wybrana, Administrator jest uprawniony przechowywać
dokumentację przez okres realizacji umowy zawartej z wykonawcą, a następnie okres archiwizacji wynikający
z procedur obowiązujących w organizacji Administratora,
b) w odniesieniu do podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z procedurami obowiązującymi w organizacji Administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
7) podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem
oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
8) decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art.
22 RODO;
9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, uzupełnienia danych (co nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy), ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą
przesłanki zawarte w art. 18 RODO, usunięcia danych o ile zachodzą przesłanki zawarte w art. 17 RODO - jeśli
przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw. Zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania;
10) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.