Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowe opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostawę skanera RTG wraz z...

Przedmiot:

Kompleksowe opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostawę skanera RTG wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
ul. Roosevelta 1, 2
70-525 Szczecin
powiat: Szczecin
tel.: (91) 48 03 600 fax: (91) 48 03 656
joanna.pytlak@mf.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (91) 48 03 600
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowe opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostawę skanera RTG wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
w Łasztowni
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostawę skanera RTG wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Łasztowni.
1. Program funkcjonalno-użytkowe należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi poniższy zakres opracowań i uzgodnień:
a) badania geotechniczne gruntu dla ustalonej lokalizacji hali skanera, budynku obsługi i utwardzeń,
b) opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (w przypadku takiej potrzeby),
c) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych określającą między innymi:
- opis rozwiązań architektoniczno-budowlanych
- lokalizację: hali i budynku obsługi,
- infrastrukturę zewnętrzną (sieci i przyłącza, utwardzenie terenu, oświetlenie, monitoring),
- rzuty budynku hali i obsługi z rozmieszczeniem pomieszczeń, przekroje , elewacje,
- projekt stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem użytkowania budynków hali i obsługi RTG po zakończeniu inwestycji,
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 3201-ILN.261.45.2021
Strona 2 z 13
d) uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu oraz projektu stałej organizacji ruchu z Zamawiającym oraz Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
e) uzyskanie niezbędnych informacji, dokumentów, uzgodnień, decyzji, zgód, które będą wymagane do opracowania projektu budowlanego i uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
f) sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części budowlanej i urządzenia RTG,
g) oszacowanie wstępnych kosztów inwestycji (WKI).
3. Opracowanie PFU musi być wykonane z uwzględnieniem stosownych norm oraz przepisów prawa, w szczególności przepisów:
a. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1129),
b. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719),
c. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),
d. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), w szczególności w odniesieniu do sposobu i formy opisu przedmiotu zamówienia.
e. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz.376).
4. Zestawienie szacunkowych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opracowane wraz z PFU musi być wykonane z uwzględnieniem stosownych norm oraz przepisów prawa, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
5. Zestawienie szacunkowych kosztów prac projektowych i robót budowlanych powinno obejmować określenie:
a) kosztów dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy i dokumentacja kosztorysowa) oraz nadzoru autorskiego,
b) kosztów wykonania prac budowlano-instalacyjnych, w tym prac wykończeniowych,
c) kosztów urządzeń i wyposażenia,
d) rezerwy inwestycyjnej na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane.
6. Sporządzenie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) powinno być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. (Dz.U. Nr 238, poz.1579) w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
7. Zamawiający wymaga, by opracowany PFU był kompletny i umożliwiał Zamawiającemu przeprowadzenie na jego podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace projektowe i budowlane dla planowanej inwestycji.
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 3201-ILN.261.45.2021
Strona 3 z 13
8. PFU powinien spełniać wszelkie wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności art. 99 tej ustawy.
9. PFU nie może wskazywać marek, znaków towarowych, nazw producentów lub dostawców itp., chyba, że opisanie ich w inny sposób byłoby nadmiernie utrudnione. W takim przypadku należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie rozwiązań równoważnych, a zakres dopuszczalnej równoważności zostanie doprecyzowany, w szczególności poprzez wskazanie parametrów granicznych.
10. Zapisy PFU powinny wskazywać, że Wykonawca inwestycji zobowiązany będzie uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi, pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie. 11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego opracowany PFU w tym koncepcję zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów prac projektowych i robót budowlanych:
a) w formie drukowanej (2 egzemplarze), oraz
b) w formie elektronicznej, tj, plików w formacie:
- pdf - dla całego PFU,
- doc - dla opisów,
- dwg - dla rysunków,
- xls - dla zestawień, WKI
umieszczonych na nośniku elektronicznym (np. płyta CD /DVD, pendrive).
Dokumenty w wersji elektronicznej muszą być kompletne, tożsame z wersją papierową. W przypadku rozbieżności w PFU dostarczonej w wersji drukowanej, a wersją dostarczoną na nośniku elektronicznym, pierwszeństwo ma wersja drukowana. Koncepcja zagospodarowania terenu musi obejmować finalny opis i wszystkie rysunki w skali 1:100 wydrukowane w technice czarno - białej oraz elewacje w wersji kolorystycznej.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanego PFU. Przeniesienie praw następuje z dniem przekazania PFU Zamawiającemu oraz podpisania protokołu odbioru potwierdzającego, że PFU jest zgodny z warunkami zamówienia.
b) udział w opracowaniu dokumentacji przetargowej (odpowiednio dla danego projektu) zgodnie z ustawą PZP z dnia 11.09.2019 r. roku dla wyłonienia wykonawców robót budowlanych w formule ,,projektuj i buduj" we wszystkich branżach zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym we współpracy z komisją przetargową Zamawiającego;
c) wsparcie Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SWZ zgłoszonych przez potencjalnych wykonawców w na roboty budowlane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zgodnie ustawa Pzp, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych., w zakresie w jakim pytania te dotyczyć będą treści PFU;
Opis inwestycji: Inwestycja obejmuje rozbiórkę obecnej hali, rozbiórkę i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zużytego skanera RTG oraz dostawę i montaż nowego skanera RTG wraz z budową nowej infrastruktury towarzyszącej na terenie morskiego przejścia granicznego w Szczecinie w miejscu obecnie stojącego zużytego skanera RTG. Realizacja inwestycji planowana jest na działce nr 20, obr. Śródmieście 84 w Szczecinie tj na obszarze obejmującym teren należący
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 3201-ILN.261.45.2021
Strona 4 z 13
do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Bazy Kontenerowej DB Port Szczecin przy nabrzeżu fińskim morskiego przejścia granicznego w Szczecinie.
Warunki lokalizacji inwestycji, uzgodnienia i warunki techniczne.
Realizacja inwestycji odbywać się będzie na terenie morskiego przejścia granicznego w Szczecinie na działce nr 20 obr 1084 Śródmieście 84. Działka jest własnością Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie pismem IP-1401/38/24-788/2021 z dnia 13.05.2021 r uzgodniła z właścicielem gruntu tj. Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. lokalizację nowego skanera wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.
Uzyskano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miasta Szczecin - pismo znak WUiAB - VI.6727.142.2019.BM z dnia 23.09.2019 r.
Uzyskano warunki techniczne budowy sieci i przyłączenia obiektów RTG w media - pismo ZMPSiŚ SA z dnia 10.06.2021 r. znak UE-162/51/2021.
Zakres inwestycji będzie obejmował:
? rozbiórkę obecnej wiaty
? demontaż i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zużytego skanera RTG ? budowę hali skanera RTG wraz z instalacjami wewnętrznymi, ? budowę budynku obsługi skanera RTG wraz z instalacjami wewnętrznymi, ? przyłącze energetyczne do sieci wewnętrznej DB Port Szczecin, ? przyłącze do sieci teletechnicznej użytkowanej w morskim przejściu granicznym, ? przyłącze wodne i kanalizacyjne do sieci wewnętrznej w morskim przejściu granicznym, ? połączenie z kanalizacją deszczową
? utwardzenia i dojazdy do budynku hali
? wyposażenie budynku obsługi,
? oznakowanie poziome i pionowe związane z organizacją ruchu po zakończeniu inwestycji.
Opis wstępnych rozwiązań projektowych
Zestawienie obiektów objętych programem rozbudowy oraz opis przyjętych rozwiązań projektowych.
Lokalizacja związana będzie z robotami ziemnymi na terenie nieutwardzonym celem wykonania fundamentów pod obiekty. Technologia wykonania poszczególnych elementów budowlanych (np.: ścian zewnętrznych, ich grubość i wysokość, poziom posadzki) winna być na etapie opracowania projektu budowlanego dostosowana do wymagań określonych przez producenta wybranego urządzenia skanującego. Budynek na rzucie prostokąta. Dojazd do niego będą wyznaczały odpowiednie pasy i oznakowania w projekcie organizacji ruchu.
a) Hala dla urządzenia RTG
Dane liczbowe hali dla urządzenia RTG: Powierzchnia zabudowy 481,00 m2 Powierzchnia użytkowa 443,96 m2 Kubatura całkowita 3 640,50 m3
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 3201-ILN.261.45.2021
Strona 5 z 13
Wstępne założenia projektowe. Fundamenty pod ściany zewnętrzne jako ławy monolityczne, zbrojone, zabezpieczone powłoką bitumiczną. Istnieje obawa, iż w celu posadowienia hali dla urządzenia RTG niezbędne będzie zagęszczenie gruntu lub wykonanie palowania terenu. Port Szczecin znajduje się na terenie podmokłym , gdzie większa część obiektów posadowiona jest na palach. Ściany zewnętrzne hali pełnią funkcję konstrukcji nośnej oraz będą stanowić osłonę dla promieniowania jonizującego, emitowanego przez urządzenie RTG. Ponieważ hala jest nieogrzewana, nie przewidziano izolacji termicznej ścian. Dach hali - współdzielony z halą rewizyjną, dwuspadowy symetryczny, konstrukcja stalowa Posadzka hali - beton zbrojony - maksymalna masa kontrolowanego pojazdu wraz z ładunkiem 42500 kg. W części środkowej przeznaczonej dla kontrolowanych pojazdów będzie wykonane na całej długości hali korytko odwodnienia liniowego z wykończeniem kratą, podłączone do systemu kanalizacji. Budynek hali wyposażony będzie w instalacje: wodociągową, kanalizację deszczową wentylację grawitacyjną, elektryczną: oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, zasilania wentylatorów, gniazd wtykowych, instalację odgromową i uziomu, instalację przeciwprzepięciową. instalację przeciwporażeniową, monitoringu wizyjnego oraz zasilania projektowanego
urządzenia RTG. Instalacje kierowania ruchem pojazdów, sterowania bram i szlabanów oraz instalacja sterowania pracą urządzenia będzie doprowadzona do stanowiska operatora umieszczonego w budynku obsługi. Nadzór nad ruchem realizowany będzie za pośrednictwem kamer.
b) Budynek obsługi skanera.
Dane liczbowe budynku: Powierzchnia zabudowy 64.92 m2 Powierzchnia użytkowa 50,60 m2 Kubatura całkowita 305,1 m3. Lokalizacja przy budynku hali.
Fundamenty pod ściany zewnętrzne monolityczne.
Ławy i ściany fundamentowe - zabezpieczone izolacją przeciwwodną. Ściany zewnętrzne murowane z cegły, grubości 24 cm. wysokości do spodu konstrukcji dachowej 4,0 m. Istnieje obawa, iż w celu posadowienia budynku obsługi skanera niezbędne będzie zagęszczenie gruntu lub wykonanie palowania terenu. Port Szczecin znajduje się na terenie podmokłym gdzie większa cześć obiektów posadowiona jest na palach.
Ocieplenie ścian fundamentowych odpowiednią izolacją termiczną.
Ściany wewnętrzne działowe grubości 12 cm.
Dach - dwuspadowy, symetryczny, Pokrycie dachu - blacha fałdowa.
W pomieszczeniach strop podwieszony na wysokości 3,30 m, w pustce powyżej instalacje wentylacji, klimatyzacji, elektryczne i teleinformatyczne.
Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne kl. III, zewnętrzne silikatowe.
W pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne, w wc i przedsionku na pełną wysokość pomieszczeń oraz w socjalnym wysokości 50 cm powyżej szafek, zlewu i umywalki.
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 3201-ILN.261.45.2021
Strona 6 z 13
Posadzka w budynku - płytki gresowe z wyjątkiem pomieszczeń operatorów i serwera, tam podłoga antyelektrostatyczna. Wykończenie układane na wylewce betonowej, pod nią izolacje cieplna i przeciwwodna oraz wylewka betonowa.
Stolarka aluminiowa o odpowiednim współczynniku cieplnym.
Wykończenie zewnętrzne - w kolorze uzgodnionym z Zarządem Portu Szczecin-Świnoujście oraz DB Port Szczecin.
Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizację sanitarną, deszczową, co i cw, wentylację grawitacyjną, klimatyzację, elektryczną: oświetlenia ogólnego, oświetlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego, zasilania wentylatorów, gniazd wtykowych, instalację odgromową i uziomu, instalację przeciwprzepięciową, instalację przeciwporażeniową, monitoringu wizyjnego oraz zasilania projektowanego urządzenia RTG.
Budynek wyposażony w meble biurowe i socjalne, sprzęt komputerowy, sprzęt do kontroli Budynek wyposażony w meble biurowe i socjalne, sprzęt komputerowy, sprzęt do kontroli.
c) Instalacje sanitarne wewnętrzne - hala dla urządzenia RTG i budynku obsługi
Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
Woda w budynku będzie dostarczana do wc, pomieszczenia socjalnego oraz do 2 zaworów czerpalnych w hali skanera oraz dwóch zaworów w hali rewizyjnej. Ciepła woda w budynku będzie wytwarzana w pojemnościowych lub przepływowych ogrzewaczach elektrycznych zlokalizowanych przy punktach poboru wody. Rodzaj ogrzewaczy wody dobrać w zależności od lokalizacji oraz użytkowania baterii czerpalnych. Jako wyposażenie sanitariatu przyjęto umywalkę fajansową z syfonem i baterią umywalkową stojącą jednouchwytową. miskę ustępową fajansową wiszącą na stelażu ze zbiornikiem spłukującym z przyciskiem. Odwodnienie liniowe wzdłuż całej hali skanera do odprowadzenia ścieków spływających z kontrolowanych samochodów. Odpływ ścieków z hali skanera do kanalizacji deszczowej.
Instalacja ogrzewcza
Ogrzewanie pomieszczeń w budynku za pomocą grzejników elektrycznych konwektorowych z termostatem elektronicznym.
Hala skanera nieogrzewana.
Instalacja wentylacji mechanicznej
W pomieszczeniu operatorów, poczekalni dla kierowców, pom. socjalnym przewidziano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła o działaniu ciągłym.
Wentylacja hali skanera RTG: nawiew grawitacyjny przez czerpnie ścienne (ze względu na dużą ilość powietrza rozważany nawiew mechaniczny). Wywiew za pomocą wentylacji mechanicznej wyciągowej z wyrzutem powietrza ponad dach.
Instalacja klimatyzacji
Przewiduje się instalację klimatyzacji w budynku obsługi w pomieszczeniu operatorów oraz serwerowni. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów komfortu w pomieszczeniach zastosować instalację klimatyzacyjną opartą o system VRF pracujący na zasadzie pompy ciepła.
d) Instalacje sanitarne zewnętrzne.
Przyłącze wodociągowe
Woda na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz do mycia posadzki w hali skanera dostarczana będzie z istniejącej sieci wodociągowej na terenie morskiego przejścia granicznego. Trasa
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 3201-ILN.261.45.2021
Strona 7 z 13
i parametry wodociągu zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w piśmie z dnia 10.06.2021 r. znak UE-162/51/2021.
Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie DPG. Instalację zewnętrzną zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w piśmie z dnia 10.06.2021 r. znak UE-162/51/2021.
Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu za pomocą rynien i rur spustowych będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie morskiego przejścia granicznego w Szczecinie. Odprowadzenie ścieków z odwodnienia liniowego w hali skanera do kanalizacji deszczowej. Instalacja zewnętrzna zgodnie z warunkami technicznymi , wydanymi przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w piśmie z dnia 10.06.2021 r. znak UE-162/51/2021.
e) Instalacje elektryczne.
Hala dla urządzenia RTG i budynek obsługi.
Zasilanie elektroenergetyczne
Budynek skanera RTG zasilony będzie ze złącza kablowo-pomiarowego przy budynku stacji transformatorowej DPG-1. Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w piśmie z dnia 10.06.2021 r. znak UE-162/51/2021 wiadomo, że obecne zabezpieczenie 80A pozwala na przydział mocy do 40kW. Jeżeli potrzebne jest dodatkowe przyłącze, czy potrzebna modernizacja obecnego układu zasilającego z uwagi na niewystarczającą obecnie przydzieloną moc przyłączeniową, to należy wskazać proponowane miejsce dla nowego drugiego zasilania RTG z podaniem zapotrzebowanej mocy, lub podanie zwiększonej potrzebnej mocy przyłączeniowej dla istniejącego już przyłącza.
Instalacje elektryczne wewnętrzne
Budynek wyposażony w następujące instalacje elektryczne:
- oświetlenie podstawowe;
- oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) LED z podtrzymaniem akumulatorowym t=1h w ciągach komunikacyjnych i przy wyjściach ewakuacyjnych;
- instalację gniazd wtyczkowych 230V AC ogólnych i DATA;
- zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz urządzeń technologicznych;
- instalację wyrównawczą i uziemiającą;
- instalację przeciwprzepięciową i przeciwpożarową;
- instalację odgromową.
Rozdzielnice elektryczne
Przewiduje się instalację oddzielnych rozdzielnic elektrycznych dla budynku obsługi oraz dla hali urządzenia RTG.
Oświetlenie podstawowe i awaryjne wewnętrzne
Budynek obsługi i halę skanera - oświetlenie w oparciu o oprawy LED o minimalnej trwałości 100 tys. godzin. Typ opraw w budynku obsługi dostosować do rodzaju sufitu (podwieszany lub strop właściwy) i charakteru pomieszczenia.
Instalacja gniazd wtykowych
Przewiduje się instalację gniazd wtykowych ogólnych, wydzielonej sieci elektrycznej (w pom. operatorów) oraz siłowych,
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 3201-ILN.261.45.2021
Strona 8 z 13
Uwaga: wszystkie instalacje odbioru mediów powinny być opomiarowane (dotyczy Instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz Instalacji elektrycznej).
f) Instalacje teletechniczne.
Połączenia z kanalizacją teletechniczną
Projektuje się połączenie z istniejącym ciągiem kanalizacji teletechnicznej. Zmiana trasy kanalizacji kablowej jest możliwa wyłącznie z użyciem studni przelotowych projektowanych i budowanych na załamaniach prostoliniowych odcinków.
Połączenia zewnętrzne telekomunikacyjne
Projektuje się 4-włóknowe jednomodowe połączenie światłowodowe pomiędzy RTG a (pobliskim budynkiem podstacji elektrycznej/serwerownią zlokalizowaną w budynku głównym), umożliwiające włączenie sieci informatycznej RTG do sieci LAN budynku głównego. Połączenie będzie zakończone w RTG panelem światłowodowym w projektowanej szafie dystrybucyjnej 42U 19".
Lokalna sieć komputerowa w budynku skanera
Lokalna sieć komputerowa oparta będzie o okablowanie strukturalne wykonane w kategorii 6a kablem ekranowanym.
System Kontroli Dostępu (SKD)
Projektowany jest SKD regulujący dostęp do pomieszczeń w budynku skanera. Z poziomu stacji operatora umieszczonej w budynku będzie również możliwe sterowanie zdalne bramami wjazdowymi do budynku skanera. System będzie wyposażony w czytniki kart zbliżeniowych, sterowniki drzwi i bram i automatykę rejestrującą zdarzenia.
System Cyfrowej Telewizji Dozorowej (SCTD) i nagłośnienie
CCTV wyposażony w kamery zewnętrzne pozwalające obserwować skaner i jego bezpośrednie otoczenie wewnątrz budynku oraz na zewnątrz w trakcie jego pracy zarówno w dzień, jak i w nocy. System kamer będzie też pełnił funkcję dodatkowego - po za alarmem - zabezpieczenia pomieszczeń i będzie wyposażony w rejestrator cyfrowy i stację operatora. Dodatkowo należy zapewnić system nagłośnienia celem wydawania komend i poleceń głosowych dla osób przebywających w hali RTG i najbliższym jej otoczeniu.
System sygnalizacji pożaru (SSP).
SSP wyposażony w czujniki dymu, syreny alarmowe i centralę przekazującą informację o pożarze do właściwych służb (ustalić z z właścicielem gruntu tj. Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.).
g) Skaner - dostawa montaż w budynku hali
- dostawa i montaż nowego skanera w budynku hali,
- uruchomienie, testy, szkolenia z obsługi,
Rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe zależne od budowy oferowanego skanera, zgodne z polskim prawodawstwem w zakresie ochrony radiologicznej.
Specyfikacja funkcjonalno-techniczna urządzenia RTG do prześwietlania kontenerów, samochodów ciężarowych, towarów ponadgabarytowych, samochodów dostawczych oraz osobowych. Przeznaczenie
Urządzenie RTG ma służyć w szczególności do wykrywania przemytu papierosów, nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni palnej oraz do
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 3201-ILN.261.45.2021
Strona 9 z 13
wykrywania skrytek, dodatkowych elementów konstrukcyjnych pojazdów i kontenerów (np. podwójne ściany, przegrody, dodatkowe zbiorniki), w szczególności zaś do szybkiej (bez konieczności otwierania pojazdu) weryfikacji deklaracji przewozowych oraz posiadać funkcjonalność określającą poziom paliwa w pojeździe.
Wymagania odnośnie produkcji urządzenia RTG
Oferowane urządzenie RTG musi być fabrycznie nowe ( rok produkcji 2021).
Oferowane urządzenie RTG nie może być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do skonkretyzowanych w niniejszej specyfikacji potrzeb i wymagań Zamawiającego.
Przepustowość urządzenia RTG
Wydajność skanowania - to maksymalnie 50 pojazdów na godzinę, przy zapewnieniu niezawodności funkcjonowania urządzenia i wymaganej jakości obrazu.
Źródło promieniowania urządzenia RTG
Akcelerator musi umożliwiać emitowanie naprzemienne wiązki promieniowania niskiej i dużej energii oraz rozróżniania materiałów organicznych i nie organicznych. Formowanie wiązki prześwietlającej musi być zapewnione przez odpowiedni kolimator. Nie dopuszcza się stosowania naturalnych źródeł promieniowania radioaktywnego ani źródeł promieniowania neutronowego. Optymalna moc akceleratora 3/6 MeV.
Tryb pracy
Skaner musi zapewniać pracę w dwóch trybach: w trybie gantry oraz trybie portal.
12. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji (pfu) z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne zawarte w audytach, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym.
13. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
14. Podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych wykonawca nie może powoływać się na konkretne nazwy własne gotowych produktów lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, Wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.
15. Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dokument nr: 3201-ILN.261.45.2021, UNP: 3201-21-063536,

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 sierpnia 2021 roku go godz. 10:00
Składanie ofert:
a. pocztą elektroniczną w formie pliku *.pdf spakowanego w formacie *.zip (skan podpisanej przez uprawnioną osobę oferty) na adres: joanna.pytlak@mf.gov.pl
lub
b. osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierskiego w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Ul. Roosevelta 1-2, pokój nr 009 (kancelaria na parterze)

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy wg oferty Wykonawcy.

Wymagania:
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród nadesłanych ofert na poszczególne zadanie, kierując się kryterium: cena brutto - waga kryterium 100 %
Cena oferty brutto powinna być podana w złotych cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w tym warunki i obowiązki umowne określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2. Cena oferty stanowi kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Wykonawca może uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z określeniem tego wynagrodzenia podanym w art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 j.t.). Oznacza to, że Wykonawca przygotowując ofertę oprócz wyceny opracowań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy oraz wizji lokalnej, powinien przewidzieć również inne okoliczności, które mogą towarzyszyć wykonaniu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, które muszą być spełnione w celu prawidłowego wykonania tego zamówienia.
Podana cena nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy
VI. Warunki realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia, to jest:
1. dysponują wymienionymi poniżej osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne
c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk, jeżeli którakolwiek z przewidzianych osób posiada uprawnienia, które będą obejmowały wymagane specjalności i zakres czynności przewidzianych dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
d) posiadają doświadczenie w należytym opracowaniu i uzgodnieniu programu funkcjonalno- użytkowego lub koncepcji programowo przestrzennej bądź dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego) dotyczącej co najmniej jednej inwestycji związanej z wbudowanym na stałe urządzeniem rentgenowskim przeznaczonym do prześwietlania pojazdów samochodowych bądź wagonów kolejowych na przejściach granicznych
2. Ocena spełniania warunków posiadania zdolności technicznych lub zawodowych zostanie dokonana na podstawie:
a) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
b) wykazu należycie opracowanych w okresie ostatnich 3 lat od ukazania się zapytania ofertowego, programów funkcjonalno-użytkowych, koncepcji programowo- przestrzennych, projektów budowlanych (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg wzoru formularza - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
b) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia uprawnień określonych w pkt. V.1 oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Warunki ogólne.
1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające n/w wymogów będą odrzucone.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały oraz musi być podpisana przez Wykonawcę lub Pełnomocnika Wykonawcy.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
4. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do jej treści. Informację o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian Wykonawca powinien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian powinno być zapakowane tak jak oferta oraz dodatkowo oznaczone odpowiednio napisem: ,,Wycofanie'' lub ,,Zmiana".
VIII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Preferowanym środkiem komunikacji w tym zakresie jest poczta elektroniczna (adres skrzynki: joanna.pytlak@mf.gov.pl). Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców.
2. Oferta powinna zawierać:
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 3201-ILN.261.45.2021
Strona 12 z 13
a. wypełniony Formularz Ofertowy - wzór w Załączniku Nr 1
b. wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wzór w Załączniku Nr 3.
c. wykaz opracowanych programów funkcjonalno-użytkowych, koncepcji programowo- przestrzennych, projektów budowlanych- wzór w Załączniku Nr 4.
d. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
e. pełnomocnictwo osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy,
f. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami (US, ZUS).
3. W cenę propozycji należy wliczyć: wartość usługi oraz obowiązujący podatek od towarów i usług
4. Cena podana przez Zleceniobiorcę za świadczona usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
X. Termin związania z ofertą
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, nie dłużej niż 30 dni licząc od wyznaczonego terminu na złożenie ofert
XI. Formy rozliczenia
Rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dla każdego budynku oddzielnie.
Płatność nastąpi przelewem bankowym po wykonaniu zlecenia i podpisaniu protokołów odbioru
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur / rachunków.
Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
XII. Istotne postanowienia dotyczące zapytania ofertowego.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwołaniu zostaną zamieszczone na stornie. Zamawiającego tj. http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl w zakładce Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł.
2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 2.
3. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.
4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
5. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.