Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia teleinformatycznego i środków do konserwacji sprzętu łączności

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia teleinformatycznego i środków do konserwacji sprzętu łączności

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Kawaleryjska 70
15-325 Białystok
powiat: Białystok
Fax: 261-398-813, tel.: 261 398 839, 261 398 837
25wog.kancelaria@ron.mil.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax: 261-398-813, te
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ZAPRASZA
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000 tys. zł netto na:
,,DOSTAWA wyposażenia teleinformatycznego i środków do konserwacji sprzętu
łączności dla jednostek będących na zaopatrzeniu 25. Wojskowego Oddziału
Gospodarczego w Białymstoku.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia teleinformatycznego i środków
do konserwacji sprzętu łączności dla jednostek będących na zaopatrzeniu 25. WOG
Białystok, według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Dostarczone rzeczy
powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużywane
i nieregenerowane oraz pochodzić z bieżącej produkcji, co powinno być
odzwierciedlone w dokumencie WZ, wystawionym przez Wykonawcę. Dopuszcza się,
że poszczególne elementy składowe (podzespoły) dostarczonych rzeczy mogą
pochodzić z poprzedniego roku produkcji. Wszystkie materiały - wyroby muszą być
str. 2/5
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym
prawem.
Cena jednostkowa brutto nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia.

Dokument nr: 11/ZO/2020

Składanie ofert:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii lub drogą pocztową
na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 04.08.2021 r. do godz. 09:00.
UWAGA: Kancelaria (bud. 43) znajduje się na terenie 25 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu,
po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na
otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej
zarejestrowania w Kancelarii.
str. 4/5

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni roboczych od daty zawarcia
umowy, w jednej dostawie.
2) Miejsce realizacji zamówienia: Ul. Kawaleryjska 70, budynek nr 13, 15-325
Białystok.

Wymagania:
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na Formularzu
ofertowym, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, opatrzona pieczątką
firmową i podpisem osoby upoważnionej.
2) OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
a) Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
b) Formularza cenowego - załącznik nr 4 do Ogłoszenia;
c) jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentu
rejestrowego (KRS/CEIDG), do oferty należy załączyć stosowne
pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej Zamawiający sam pozyska za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych.
3) Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału
lub kserokopii. Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi
być potwierdzona ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez osobę/y
reprezentującą/e firmę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane
muszą być czytelne.
str. 3/5
4) Termin związania ofertą: do dnia 03.09.2021r., przy czym pierwszym dniem
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
5) Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej, lub w inny sposób
zabezpieczonej, kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie
zewnętrznej opatrzonej adnotacją:
,,Oferta w sprawie zapytania ofertowego nr 11/ZO/2021
na: ,,Dostawa wyposażenia teleinformatycznego i środków do konserwacji
sprzętu łączności dla jednostek będących na zaopatrzeniu 25. Wojskowego
Oddziału Gospodarczego w Białymstoku.
nie otwierać do dnia 04.08.2021r. do godz. 09.30"
6) Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert może
zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego
zawiadomienia.
7) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1) W cenę oferty należy wliczyć:
- wartość usługi/ dostawy/ roboty budowlanej* określonej w oparciu o przedmiot
zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
- Cena podana przez wykonawcę za usługę/dostawę/robotę budowlaną* jest
obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia/trwania umowy* i nie
będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze
propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymaganiom
i o najniższej cenie / lub przy uwzględnieniu innych kryteriów.*
2) Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów, należy ograniczyć się do
dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie
przyjęte zasady zaokrągleń. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się
do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza się pomija, zaś
końcówki 0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza. Oferta musi być podana
w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
3) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby
do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu porównania takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ ZE ZNACZENIEM POSZCZEGÓLNYCH
KRYTERIÓW:
Cena - 100 %
8. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży
najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w ogłoszeniu.
2) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca, który złożył ofertę
str. 5/5
wspólną, przedłoży kopię umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie
konsorcjum/spółki cywilnej, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż
termin realizacji zamówienia.
3) Zamawiający nie dopuszcza zmian do przygotowanego wzoru umowy, które
są niekorzystne dla Zamawiającego, zmieniłyby treść lub warunki wymagania
i kryteria niniejszego postępowania.
4) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę
pisemnie (fax, e-mail).
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informację o wyborze na stronie internetowej: www.25wog.wp.mil.pl
10. PODWYKONAWSTWO
1) Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza powierzenie części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
2) Informacje na temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należy
zamieścić w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
? p. Ewa ŚLISKA- w sprawach formalnych, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 13:00, tel.: 261 398 839, 261 398 837;
? p. Maciej KRUCZKOW - w sprawach technicznych, od poniedziałku do piątku,
od godziny 07:30 do godziny 13:00, tel. : 261 398 847.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.