Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku OSP

Przedmiot:

Przebudowa budynku OSP

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ANDRYCHÓW
Rynek 15
34-120 Andrychów
powiat: wadowicki
338429952
zamowienia.publiczne@andrychow.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Andrychów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 338429952
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa budynku OSP w Targanicach Dolnych - etap II"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa budynku OSP w Targanicach Dolnych - etap II"
5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
5.2.1. roboty przygotowawcze,
5.2.2. roboty rozbiórkowe,
5.2.3. roboty ogólnobudowlane poziomu piwnic, parteru i poddasza,
5.2.4. izolację fundamentów,
5.2.5. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji,
5.2.6. roboty wykończeniowe wewnątrz budynku,
5.2.7. wymianę pokrycia dachowego,
5.2.8. wykonanie instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o. i elektrycznej,
5.2.9. zapewnienie kierownika budowy,
5.2.10. wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta;
5.2.11. dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
5.2.12. uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m. in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń);
5.2.13. uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
5.2.14. uzyskanie dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego lub uzyskanie innego dokumentu PINB, na podstawie którego możliwe będzie użytkowanie inwestycji;
5.2.15. inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, organizację zaplecza, w tym dróg dojazdowych do terenu budowy, organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej, bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, przeprowadzenie wszelkich pomiarów kontrolnych, testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
5.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają niniejsza SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.
5.4. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
5.5. W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw patentów, znaków towarowych, materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą ,,lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w w/w dokumentach podano konkretne typy materiałów, wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważnie lub lepsze od złożonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary powołane w opisie przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w zakresie założeń dokumentacji projektowej, których skutki miałyby wpływ na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne oraz parametry technologiczne. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
5.6. Zamawiający nie wymaga ale zaleca odbycie wizji lokalnej.
5.7. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody niedokonania podziału: podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
5.8. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.). tj. prace fizyczna na terenie budowy obejmujące: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane poziomu piwnic, parteru i poddasza, izolację fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o. i elektrycznej.
5.9. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę osób wykonujących roboty określone w pkt. 5.8.

CPV: 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45442100-8, 45443000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00127638, BZP.271.25.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
8.3. Z uwagi na brak przesłanek określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i 69 ustawy Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, tj. za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ zwanego dalej systemem.
8.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z systemu, w tym złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Systemu.
8.5. Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną na adres zamowienia.publiczne@andrychow.eu z zastrzeżeniem, że ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu. Przekazanie wszelkiej korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.6. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
8.7. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt. 8.6 niniejszego rozdziału SWZ.
8.8. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
8.9. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 - 16.00.
8.10. Zamawiający informuje, iż formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z ,,OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".
8.19. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko w systemie Josephine.
8.20. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
8.21. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godz. przed terminem składania ofert/wniosków.
8.22. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne określone
są w rozdziale 8 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Andrychowa Adres Zamawiającego: 34-120 Andrychów, Rynek 15 Tel. 33/ 842 99 00 Fax: 33/ 875 29 16 info@andrychow.eu http://www.andrychow.eu/ Dane kontakowe insepktora ochrony danych osobowych w Gminie Andrychów: e-mail: iod@andrychow.eu, tel. 33 842 99 21;
23.1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa budynku OSP w Targanicach Dolnych - etap II". Znak postępowania: BZP.271.25.2021, prowadzonym w trybie podstawowym;
23.1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
23.1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
23.1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
23.1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
23.1.7. posiada Pani/Pan:
23.1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
23.1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
23.1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
23.1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
23.1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
23.1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
23.1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
23.1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
23.1.9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 08:00
Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
10.1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
10.2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 pkt 1-4:
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 z dopiskiem wadium: BZP.271.25.2021 ,,Przebudowa budynku OSP w Targanicach Dolnych - etap II" tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
10.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji musi spełniać następujące wymogi:
10.4.1. być wystawione na Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów,
10.4.2. zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6,
10.4.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
10.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swojej treści musi wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.6. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe.
10.7. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10.8. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.25.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa budynku OSP w Targanicach Dolnych - etap II"
5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
5.2.1. roboty przygotowawcze,
5.2.2. roboty rozbiórkowe,
5.2.3. roboty ogólnobudowlane poziomu piwnic, parteru i poddasza,
5.2.4. izolację fundamentów,
5.2.5. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji,
5.2.6. roboty wykończeniowe wewnątrz budynku,
5.2.7. wymianę pokrycia dachowego,
5.2.8. wykonanie instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o. i elektrycznej,
5.2.9. zapewnienie kierownika budowy,
5.2.10. wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta;
5.2.11. dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
5.2.12. uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m. in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń);
5.2.13. uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
5.2.14. uzyskanie dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego lub uzyskanie innego dokumentu PINB, na podstawie którego możliwe będzie użytkowanie inwestycji;
5.2.15. inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, organizację zaplecza, w tym dróg dojazdowych do terenu budowy, organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej, bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, przeprowadzenie wszelkich pomiarów kontrolnych, testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
5.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają niniejsza SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.
5.4. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
5.5. W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw patentów, znaków towarowych, materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą ,,lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w w/w dokumentach podano konkretne typy materiałów, wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważnie lub lepsze od złożonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary powołane w opisie przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w zakresie założeń dokumentacji projektowej, których skutki miałyby wpływ na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne oraz parametry technologiczne. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
5.6. Zamawiający nie wymaga ale zaleca odbycie wizji lokalnej.
5.7. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody niedokonania podziału: podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
5.8. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.). tj. prace fizyczna na terenie budowy obejmujące: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane poziomu piwnic, parteru i poddasza, izolację fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o. i elektrycznej.
5.9. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę osób wykonujących roboty określone w pkt. 5.8.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.4. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w/g poszczególnych kryteriów.
19.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
19.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zgodnie z art. 248 ustawy Pzp wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
19.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych SWZ, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące;
16.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
16.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
16.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 900 000,00 zł.
16.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
16.1.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 4 do SWZ, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku kubaturowego o wartości co najmniej 900 000,00 zł brutto.
16.1.4.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 5 do SWZ, że dysponuje osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 17.2.1. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdziale 16 pkt. 16.1.3;
17.2.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdziale 16 pkt. 16.1.4.1 - wg wzoru stanowiącego załącznik 4 nr do SWZ;
17.2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdziale 16 pkt. 16.1.4.2 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
12.10. Oferta musi zawierać:
12.10.1. formularz ofertowy - według wzoru - załącznik nr 1 do SWZ;
12.10.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru - załącznik nr 2 do SWZ;
12.10.3. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie określonej w pkt. 12.5 i 12.6;
12.10.4. jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ;
12.10.5. jeżeli dotyczy - Oświadczenie z art. 125 ust. 5 Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby wg wzoru załącznika nr 8 do SWZ;
12.10.6. jeżeli dotyczy - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ;
12.10.7. kosztorys ofertowy uproszczony dla zakresu określonego w przedmiarze robót stanowiący - załącznik nr 3 do SWZ, sporządzony zgodnie z zapisami w dziale 18 pkt 18.7 SWZ.
12.11. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się, aby Wykonawca z tego folderu zrobił folder .zip.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
10.1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
10.2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 pkt 1-4:
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 z dopiskiem wadium: BZP.271.25.2021 ,,Przebudowa budynku OSP w Targanicach Dolnych - etap II" tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
10.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji musi spełniać następujące wymogi:
10.4.1. być wystawione na Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów,
10.4.2. zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6,
10.4.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
10.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swojej treści musi wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.6. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe.
10.7. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10.8. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
16.4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
16.4.1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
16.4.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
16.4.3. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy, poza przypadkami określonymi w artykule 455 ustawy prawo zamówień publicznych, zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
2.1. terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:
2.1.1. wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.
2.1.2. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
2.1.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
2.1.5. udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego,
2.1.6. zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót zamiennych,
2.1.7. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robot budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
2.1.8. udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy,
2.1.9. wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy,
2.1.10. podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
2.1.11. opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego ponad termin określony w § 2 ustęp 2, lecz zmiana terminu nie może być dłuższa niż czas trwania tego opóźnienia,
2.1.12. wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót,
2.1.13. wystąpienia okoliczności wskazanych w ustępie 2 punkt 2.2 i 2.3,
2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień,
2.2.2. niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
.... z uwagi na ograniczona liczbę znaków dalszy ciąg w załączniku do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.4. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w/g poszczególnych kryteriów.
19.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
19.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zgodnie z art. 248 ustawy Pzp wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
19.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.