Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
powiat: Wrocław
oferty@zdium.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 złotych i nieprzekraczającej 130 000 złotych
Gmina Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław zaprasza do złożenia ofert na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa przejścia dla pieszych przez Ul. Piotra Skargi na skrzyżowaniu z Ul. Oławską we Wrocławiu".
1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w załączonym do zapytania ofertowego opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: TRP.4030.1. 65484.2021.PP

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert: do trzech dni roboczych po terminie składania ofert

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć poprzez*:
1) doręczenie osobiste lub wysłanie pocztą na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław lub
2) przesłanie oferty na adres e-mail: oferty@zdium.wroc.pl (ofertę należy przesłać w pliku w formacie PDF, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczony jest format ZIP, jako temat e-maila należy wskazać nazwę zadania: Piotra Skargi - budowa przejścia dla pieszych - sygnalizacja).
7. Termin złożenia oferty: 04.08.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia publicznego:
Zamówienie należy zrealizować w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wymagania:
3. Okres gwarancji:
- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną dokumentację projektową do chwili wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane na jej podstawie roboty budowlane.
? Odpowiedzialność za prace projektowe z tytułu rękojmia to okres 3 lat. Liczony od daty odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.
? Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad dokumentacji projektowej oraz wad robót powstałych w wyniku wad dokumentacji w ustalonym przez strony terminie, a w przypadku gdy nie usunie, poniesie koszty powstałej szkody.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
1. cena zł netto;
2. cena zł brutto;
3. dodatkowe kryteria wyboru*: brak
Wycenę należy złożyć w formie ryczałtu i powinna zawierać:
a. koszt opracowania dokumentacji projektowej,
b. koszt nadzoru autorskiego (cena za jedną wizytę mając na względzie fakt, że Zamawiający zamierza zrealizować projektowaną inwestycję do dnia 31.09.2023 r.)
5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Informacje dodatkowe:
1) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
2) oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
3) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
4) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
5) oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego;
6) ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
7) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
8) wykonawca jest związany ofertą przez 30** dni;
9) ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie;
10) inne: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert:
a) z rażąco niską ceną (tj. w sytuacji, gdy wartość oferty netto będzie niższa niż 70% średniej wartości złożonych ofert netto),
b) ofert Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali zamówienie lub zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej z naliczeniem kar umownych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uwagi:
Wrocław, dnia 23.07.2021 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, dalej ,,ZDiUM";
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się wysyłając maila na adres: iod@zdium.wroc.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych w ZDiUM oraz firmy realizujące dla ZDiUM usługi pocztowe;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w ZDiUM;
6) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu; w przypadku niepodania swoich danych osobowych Pani/Pana oferta nie będzie rozpatrywana;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ROD02),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
2) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia publicznego:
Przemysław Polek, tel. 71 376-08-70, e-mail: przemyslaw.polek@zdium.wroc.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.