Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup strzelnicy laserowej

Przedmiot:

Zakup strzelnicy laserowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Pubicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Krupnicza 3
31-123 Kraków
powiat: Kraków
503373639
bp@apeiron.edu.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61331
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 503373639
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup strzelnicy laserowej dla Uczestników projektu ,,Czas na nowe kompetencje"
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.01.00-00-Z102/18 - Czas na nowe kompetencje

Część 1
Zakup strzelnicy laserowej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 zestawów urządzenia dydaktyczno-badawczego ,,Wirtualna strzelnica" dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego ,,Apeiron" w Krakowie - Uczestników projektu ,,Czas na nowe kompetencje" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Urządzenie dydaktyczno-badawcze ,,Wirtualna strzelnica" składać się ma z:
a) oprogramowania komputerowego kompatybilnego z trenażerami laserowymi oraz:
- różnych wariantów terenowych do treningu strzeleckiego (strzelnica z co najmniej 5 tarczami, las, galeria handlowa, magazyn),
- możliwość prowadzenia równoczesnego treningu strzeleckiego w tym strzelania sytuacyjnego przez co najmniej 2 strzelców w tym samym czasie na jednym trenażerze,
- podliczającego punktację,
- możliwością regulacji czasu strzelania,
- modyfikacji odległości tarczy,
- symulacji specjalnej w postaci ,,sytuacji zakładniczej" oraz ,,aktywnego strzelca".
b) ekranu projekcyjnego,
c) kamery z czujnikami rejestrującymi trafienia czujnikiem laserowym,
d) projektor multimedialny wraz z uchwytem do rzutnika,
e) stacji roboczej dedykowanej do systemu trenażerów laserowych,
f) systemu nagłośnienia,
g) dwie repliki broni treningowej laserowej krótkiej typu GLOCK (wykonane z elementów metalowych oraz tworzywa sztucznego) z laserem czerwonym o wymiarach i wadze oddających wymiary broni bojowej,
h) dwie repliki broni treningowej laserowej krótkiej typu BERETTA (wykonane z elementów metalowych oraz tworzywa sztucznego) z laserem czerwonym o wymiarach i wadze oddających wymiary broni bojowej,
i) laserowa replika broni długiej AK 47 o wymiarach i wadze zbliżonej do wagi i wymiarów broni bojowej(wykonanych z elementów metalowych i tworzywa sztucznego) wyposażonego w laser bezbarwny,
j) laserowa replika broni długiej G36 o wymiarach i wadze zbliżonej do wagi i wymiarów broni bojowej(wykonanych z elementów metalowych i tworzywa sztucznego) wyposażonego w laser bezbarwny oraz mechanizm odrzutu,
k) magazynki,
l) realizujący zlecenie zobowiązany jest do przeszkolenia operatorów wirtualnej strzelnicy, udzielenia wskazówek w przystosowaniu i wyposażenia pomieszczenia wirtualnej strzelnicy,
m) udzielenia gwarancji na co najmniej na okres 24 msc. na wszystkie elementy składowe wchodzące w skład zestawu ,,Wirtualna Strzelnica".
Okres gwarancji
-

CPV: 35210000-9

Dokument nr: 2021-3778-61331, 17/3.5/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Śródmieście
Miejscowość
Kraków
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-08-16
Koniec realizacji
2021-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zakup strzelnicy laserowej dla Uczestników projektu ,,Czas na nowe kompetencje"

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie
Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują potencjałem organizacyjno - technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie zalegają z opłacaniem składek wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia", na podstawie dołączonych do oferty kopii zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a). Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b). Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c). Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d). Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferta zostanie odrzucona.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-27
Data ostatniej zmiany
2021-07-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium I: Cena (C) - waga 100%
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C =(Cn : Cb ) x 100
Gdzie: Cn - cena oferty najtańszej; Cb - cena oferty badanej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Moskwa
tel.: 503373639
e-mail: bp@apeiron.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.