Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku

Przedmiot:

Budowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: KANTATA sp. z o.o
Nasypowa 25A
85-342 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
695609508
jacek.regiec@kantata.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59617
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: 695609508
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku CBR - V etap "Zagospodarowanie terenu".
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.01.02.01-04-0003/18 - Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowoczesnych Technologii Kantata VR i przeprowadzenie nowatorskich prac B+R

Część 1
Budowa budynku CBR- V etap "Zagospodarowanie terenu".

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na realizacji prac budowlanych w zakresie budowy budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi niezbędnych do realizacji przez Zamawiającego prac badawczo -rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: ,,Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowoczesnych Technologii Kantata VR i przeprowadzenie nowatorskich prac B+R" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - V etap - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".
Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie:
o Projektu budowlanego pt. ,,Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowoczesnych Technologii Kantata VR wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną: gazową, wod.-kan., c.o., wentylacji, klimatyzacji i elektryczną oraz niezbędnym układem komunikacyjnym i zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą: drogę wewnętrzną, parking, zewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczną wraz z oświetleniem
terenu, na działkach o nr ew. 7/525, 7/521, 7/536 w obr. 0132 (przed podziałem działki o nr ew., 7/209, 7/229, 7/381 obr. 0132) przy Ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy". Każdorazowo gdy w projekcie budowlanym zostały użyte nazwy własne, normy lub certyfikaty dopuszcza się użycie rozwiązań równoważnych w pełnym zakresie, o ile parametry techniczne budynku przewidziane prawem i wymaganymi normami nie zostaną pogorszone.
o Decyzji - pozwolenie na budowę nr 1094/2020 z dnia 04.11.2020 roku.
Ww. Dokumentacja techniczna jest dostępna pod linkami:
https://www.ibard.com/d/f1ff9ed1962e29dda5cffbcb9e0931b5bac8377c
https://www.ibard.com/d/ab5e341057834d58342ed81bbeb4c330639a6e5e
https://www.ibard.com/d/405a424956dada25fb6d3c018a0be037e3acd195
https://www.ibard.com/d/06950bd22f0fee311919e4b13048eda07b9b872f
o Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania pt. ,,Specyfikacja przedmiotu zamówienia" (w zakresie pkt. 5. Zagospodarowanie terenu)
Wskazane w załączniku nr 1 ,,Specyfikacja przedmiotu zamówienia" moce i pojemności sprzętu są jedynie wartościami poglądowymi niezbędnymi do efektywnego przygotowania załącznika, dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań gwarantujących należyte wykonanie prac wskazanych w załączniku nr 1, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1.
Wymaga się minimalnego terminu gwarancji 24 miesięcy.
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów wymienionych w materiałach dotyczących przedmiotu zamówienia służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które mają spełniać te produkty. Wskazanie to ma na celu określenie klasy towaru będącego przedmiotem zamówienia, służy ustaleniu standardu i właściwości. Przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą każdorazowo wyrazy ,,lub równoważne". Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia produktu równoważnego (innego niż podanego przez Zamawiającego) pod warunkiem, że przedstawiony w ofercie produkt będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Produktem równoważnym nazywamy produkt, który jest kompatybilny z produktem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych lub lepszych niż określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć, że wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne do opisanych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 45111291-4

Dokument nr: 2021-15649-59617

Specyfikacja:
Dokumentacja techniczna jest dostępna pod linkami:
https://www.ibard.com/d/f1ff9ed1962e29dda5cffbcb9e0931b5bac8377c
https://www.ibard.com/d/ab5e341057834d58342ed81bbeb4c330639a6e5e
https://www.ibard.com/d/405a424956dada25fb6d3c018a0be037e3acd195
https://www.ibard.com/d/06950bd22f0fee311919e4b13048eda07b9b872f

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-12

Miejsce i sposób składania ofert:
a. osobiście lub kurierem w siedzibie firmy - KANTATA sp. z o.o. Ul. Nasypowa 25A, 85-342 Bydgoszcz
b. pocztą elektroniczną na adres: jacek.regiec@kantata.pl
c. Pocztą Polską na adres: KANTATA sp. z o.o. Ul. Nasypowa 25A, 85-342 Bydgoszcz
d. Przez portal internetowy Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)
Za datę dostarczenia uważa się:
a. w przypadku dostarczenia osobiście lub kurierem - datę wpływu do KANTATA sp. z o.o.
b. w przypadku poczty elektronicznej - datę otrzymania wiadomości e-mail przez KANTATA sp. o.o.
c. w przypadku Poczty Polskiej - datę wpływu do KANTATA sp. z o.o.
d. w przypadku portalu Baza Konkurencyjności - datę złożenia oferty w portalu.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Gmina
Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz
Termin realizacji zamówienia: 30.09.2022

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są w przypadku:
a. opóźnień zewnętrznych w dostawach, w tym spowodowanych pandemią COVID-19
b. zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia,
c. w sytuacji wystąpienia czynników niemożliwych do przewidzenia na moment wyboru dostawcy, zarówno po stronie zamawiającego, jak i oferenta.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wymagane jest, aby Oferent lub osoby go reprezentujące posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Złożenie oferty będzie traktowane jako oświadczenie Oferenta o spełnieniu tego warunku.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wymagane jest, aby Oferent oświadczył, iż posiada wiedzę i doświadczenie odpowiednie do realizacji ofertowanego zadania. Rozumie się przez to wykonanie przez Oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania obejmującego realizację prac o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty będzie traktowane jako oświadczenie Oferenta o spełnieniu tego warunku.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent powinien dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji zlecenia objętego niniejszym zapytaniem. Złożenie oferty będzie traktowane jako oświadczenie Oferenta o spełnieniu tego warunku.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wymagane jest, aby oferent dysponował odpowiednimi kadrami, zdolnymi do wykonania
zamówienia. Złożenie oferty będzie traktowane jako oświadczenie Oferenta o spełnieniu
tego warunku.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wymagane jest posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej odpowiedniej dla właściwej
realizacji zamówienia. Ponadto wymaga się, aby Oferent posiadał aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy sumie ubezpieczenia nie mniejszą niż wynagrodzenie całkowite netto wskazane w ofercie obowiązujące na czas realizacji zadania. Złożenie oferty będzie traktowane jako oświadczenie Oferenta o spełnieniu tego warunku.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
a. Oferta będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie złożona w terminie wskazanym w zapytaniu.
b. Oświadczenie o braku powiązań, stanowiące integralną część zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo - warunek potwierdzany oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
KRYTERIA OCENY:
1. C: Cena - waga 60%
2. G: Okres gwarancji na wykonane roboty -waga 40%
Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto za realizację zamówienia -waga 60%
Liczba przyznania punktów w kryterium (C) ,,cena" będzie wyliczana według poniższego wzoru:
C= (Najniższa oferowana cena netto/Cena netto oferty ocenianej)*100pkt
2. Okres gwarancji na wykonane roboty (z wyłączeniem standardowej gwarancji producentów materiałów budowlanych tj. np. okna, drzwi, armatura, dachówki) - waga 40%. Na potrzeby dokonania oceny oferty okres gwarancji należy podać w miesiącach. Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Sposób przyznawania punktów w kryterium dotyczącym okresu gwarancji:
G= (okres gwarancji badanej oferty/najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert)*100pkt

Punkty wyliczone w kryteriach zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium i dodane do siebie:
P = (C x 60%) + (G x 40%)
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy kilka ofert uzyska taką samą liczbę punktów, wygra oferta najbardziej korzystna cenowo.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bądź unieważnienia zapytania w całości bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej: bazakonkurencyjności.gov.pl.
4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpią z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady równości szans i niedyskryminacji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.
7. Zamawiający umożliwia zainteresowanym złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Strony zainteresowane przeprowadzenie wizji zobowiązane są do wcześniejszego umówienia z osobą wskazaną do kontaktu w przedmiotowym zapytaniu.
8. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
10. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie (w terminie określonym w Zapytaniu) oferty zawierającej:
- Cenę oraz okres gwarancji dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
- Opis spełnienia wszystkich wymagań wymienionych w Zapytaniu.
- Dokumenty / oświadczenia, zgodnie z wykazem ,,Lista wymaganych dokumentów oświadczeń".
- Dane umożliwiające ocenę oferty wg przyjętych kryteriów.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-27
Data ostatniej zmiany
2021-07-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto za realizację zamówienia -waga 60%
Liczba przyznania punktów w kryterium (C) ,,cena" będzie wyliczana według poniższego wzoru:
C= (Najniższa oferowana cena netto/Cena netto oferty ocenianej)*100pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji na wykonane roboty - waga 40%
Na potrzeby dokonania oceny oferty okres gwarancji należy podać w miesiącach. Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
G= (okres gwarancji badanej oferty/najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert)*100pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jacek Regiec
tel.: 695609508
e-mail: jacek.regiec@kantata.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.