Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynkach

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spóldzielnia Mieszkaniowa POMOC w Kraśniku
Koszarowa 12A
23-200 Kraśnik
powiat: kraśnicki
81 884 36 57
sekretariat@smpomoc.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61296
Województwo: lubelskie
Miasto: Kraśnik
Wadium: ---
Nr telefonu: 81 884 36 57
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Termomodernizacja - efektywność energetyczna zasobów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "POMOC" w Kraśniku" - wykonanie modernizacji instalacji c.o. w siedmiu budynkach wielorodzinnych
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.05.03.00-06-0027/19 - Termomodernizacja - efektywność energetyczna zasobów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "POMOC" w Kraśniku

Część 1
wykonanie modernizacji instalacji c.o. w siedmiu budynkach

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji c.o. w siedmiu budynkach wielorodzinnych w ramach projektu pn.: ,,Termomodernizacja - efektywność energetyczna zasobów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "POMOC" w Kraśniku".

CPV: 45000000-7, 45300000-0

Dokument nr: 2021-1186-61296

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-11

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
Gmina
Kraśnik
Miejscowość
Kraśnik

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych
w umowie.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Strony dopuszczają następujące rodzaje i zakres oraz warunki istotnych zmian treści umowy:
1) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku
od towarów i usług VAT - odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę;
2) zmianę materiałów budowlanych, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, wskazanych w
dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź zmiana podyktowana będzie
usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie - na materiały
posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które
wskazano w dokumentacji projektowej lub ofercie, pod warunkiem nie zwiększania ceny. W
tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego,
3) zmianę technologii wykonywania elementów robót w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawcę lub Zamawiającego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt lub jaki jest stan istniejący, a Wykonawca nie będzie żądał
zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca lub
Zamawiający przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt wymaga zaakceptowania go przez projektanta, uzgodnienia i zatwierdzenia
go przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, oraz zgłoszenia zmian do odpowiednich
organów zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane przez tą stronę która wnioskowała o
zmianę,
4) zmianę terminu realizacji umowy, w przypadku:
a) działania siły wyższej, udokumentowanej w dzienniku budowy, uniemożliwiającej wykonanie
umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres jej działania oraz czas potrzebny do
usunięcia skutków tego działania,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub geologicznych,
uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych lub spełnienie wymogów
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - o okres ich trwania,
c) błędów w projekcie budowlanym lub dokumentacji do zgłoszenia robót, których usunięcie
będzie wymagało naniesienia przez Projektanta poprawek lub zmian w projekcie - o okres
nanoszenia przez Projektanta poprawek lub zmian w projekcie trwający ponad 7 dni,
5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu powierzonych robót
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego proponowanego Podwykonawcy z
jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) postanowień § 8 umowy poprzez wprowadzenie do nich
stosownych postanowień dotyczących udziału Podwykonawcy.
6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego
zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego, Wykonawcę lub Podwykonawcę, że Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca realizujący roboty objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je
nienależycie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innyPodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu robót po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu
§ 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących
Podwykonawcy,
8) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z planowanymi wynikającymi z umowy świadczeniami,
9) zmiana zakresu umowy i wysokości wynagrodzenia, w sytuacji powierzenia Wykonawcy do
wykonania robót dodatkowych,
4. Siła wyższa jest to zdarzenie lub okoliczność o charakterze zewnętrznym, którego Strony przy
zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani
któremu nie mogą przeciwdziałać, mające bezpośredni wpływ na wykonywanie przedmiotu
umowy, obejmujące w szczególności następujące zdarzenia:
1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy, wojna domowa,
2) klęski żywiołowe, jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi,
3) nagłe załamania warunków atmosferycznych, pożar, promieniowanie lub skażenie,
4) wybuch epidemii lub pandemii;
5) zamieszki, bunty, niepokoje, strajki generalne lub lokalne, okupacje budowy przez osoby
inne niż pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców,
6) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania
zdarzenia lub okoliczności za siłę wyższą.
5. Siła wyższa uchyla odpowiedzialność za powstałą szkodę i nie pociąga za sobą rozwiązania
umowy. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej lub z powodu następstw
siły wyższej, Zamawiający zaświadczy o tym na piśmie. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy
teren budowy oraz wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za roboty budowlane
dotychczas należycie wykonane.
6. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, określone w ust. 3 niniejszego
paragrafu, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości
wynagrodzenia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zadanie (zrealizowane w ramach jednej umowy-kontraktu) polegające na montażu, remoncie lub modernizacji instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej, o wartości kontraktu min. 60 000,00 zł.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane branży sanitarnej, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych oraz będącą członkiem izby inżynierów budownictwa i posiadającą wymagane aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, która wykona obliczenia oraz dobór zaworów oraz urządzeń
b) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych oraz będącą członkiem izby inżynierów budownictwa i posiadającą wymagane aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W przypadku osoby posiadającej uprawnienia branży sanitarnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dopuszcza się wykonanie obliczeń i pełnienie funkcji kierownika budowy przez tą samą osobę.
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 - zł do oferty należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej,
2) nie zalegają z opłacaniem należnych podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
,,Termomodernizacja - efektywność energetyczna zasobów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "POMOC" w Kraśniku" - wykonanie modernizacji instalacji c.o. w siedmiu budynkach wielorodzinnych
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
Gmina
Kraśnik
Miejscowość
Kraśnik

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-27
Data ostatniej zmiany
2021-07-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena oferty -85% (Za cenę oferty przyjmuje się wartość oferty brutto łącznie z podatkiem VAT).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
okres gwarancji - 15% (okres gwarancji należy podać w miesiącach).

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Łukasz Opaliński
tel.: 81 884 36 57
e-mail: sekretariat@smpomoc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.