Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61A
10-449 Olsztyn
powiat: Olsztyn
+48 89 521 04 30
p.solminska@mopsolsztyn.pl
https://gminaolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,52648,2b65214e96f46fdbda9864079de008fc.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 89 521 04 30
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego realizacji obowiązków pokontrolnych PSP w budynku DDPS dla Osób Niepełnosprawnych przy Ul. E. Plater 13 w Olsztynie
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego obejmującego wymianę hydrantów oraz obudowanie klatki schodowej drzwiami o klasie ogniowej EI 30S w budynku DDPS dla Osób Niepełnosprawnych przy Ul. E. Plater 13 w Olsztynie
ETAP I
1. Prace przedprojektowe i projektowe:
- wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych
- wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
2. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, opinii (w tym uzyskania opinii rzeczoznawcy ds. ppoż.), uzgodnień branżowych i instytucjonalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
3. Wykonawca złoży w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędne dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Wszelkich uzupełnień, wyjaśnień, uzupełnienia brakujących pozwoleń oraz złożonej dokumentacji będzie dokonywał Wykonawca w imieniu Zamawiającego.
5. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na całym etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Opracowana dokumentacja powinna być zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
7. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i dostarczenia przedmiaru robót - zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV.
Przedmiary robót należy wykonać jako oddzielne opracowanie z podziałem na branże.
8. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i dostarczenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zawierającej zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmującej w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określające zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać jako oddzielne opracowani, w których należy wydzielić tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego, wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
9. W sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić konieczność dostosowania zastanego stanu pomieszczeń do obowiązujących przepisów, w tym przepisów ppoż.
10. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagane przepisami normy i posiadać wszelkie uzgodnienia, opinie, zezwolenia oraz inne dokumenty umożliwiające uzyskanie pozwolenia na realizację prac budowlanych.
11. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z przepisami tj.:
- Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 12)
- Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
- Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.)
12. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót powinny spełniać w szczególności wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczególnego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn.zm):
- projekt budowlano - wykonawczy w zakresie wszystkich branż - 4 egzemplarze
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze
- przedmiar robót i kosztorys ofertowy dla wszystkich branż - 2 egzemplarze
- kosztorys inwestorski dla wszystkich branż i zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egzemplarze
- wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej - 1 egzemplarz
- dokumentacja techniczna wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami na nośniku CD/DVD
- wersja elektroniczna całej dokumentacji - płyta CD/DVD
- nazwy plików powinny odpowiadać zawartości plików
- nazwa pliku wraz ze ścieżką dostępu:
nie może zawierać polskich znaków oraz spacji
nie może mieć więcej znaków niż 128 (wliczając w to separatory)
układ folderów i pod folderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów
- rozszerzenia plików:
a) pliki tekstowe powinny być z rozszerzeniem ,,doc" lub ,,xls"
b) pliki graficzne powinny być wykonane w formatach *dwg, *dxf lub *dgn (do uzgodnienia z zamawiającym)
c) dodatkowo wszystkie dokumenty tekstowe (również wszystkie uzgodnienia, opinie itp.) oraz przygotowane w rozdzielczości 300 dpi albo 150 dpi w przypadku rysunków długości większej niż 150 cm
- forma elektroniczna powinna być tożsama z formą papierową. Każdy rysunek powinien być na oddzielnym arkuszu i w oddzielnym pliku. Każdy wyodrębniony tekst powinien być w oddzielnym pliku.
ETAP II
1. Udzielanie Zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzenia postepowań prowadzących do wyboru Wykonawców robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych Wykonawców w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
ETAP III
1. Pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w w/w dokumentacji projektowej w trakcie trwania prac budowlanych w ramach wynagrodzenia za jej wykonanie
2. Projektant będzie zobowiązany do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym dotyczących możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy
3. Wykonawca będzie zobowiązany do nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany do zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku zmian istotnych - przygotowanie materiałów wymaganych do uzyskania decyzji,
4. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
5. Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie upoważnionego pracownika MOPS
6. W trakcie pełnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie prowadzonych prac budowlanych
7. Przewidywany czas rozpoczęcia prac budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową - 2022 rok.

Dokument nr: Z39/39737

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminaolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,52648,2b65214e96f46fdbda9864079de008fc.html
TERMIN SKŁADANIA:
03- 08- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
02- 08- 2021 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminaolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,52648,2b65214e96f46fdbda9864079de008fc.html

Miejsce i termin realizacji:
5.Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Paulina Solmińska
tel: +48 89 521 04 30
e-mail: p.solminska@mopsolsztyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.