Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zadaszenia na rowery

Przedmiot:

Budowa zadaszenia na rowery

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Bieliny
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny
powiat: kielecki
tel. (41) 302 50 94 fax. (41) 302 61 07, tel. (41) 302-50-94 w. 202
inwestycje@bieliny.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Bieliny
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (41) 302 50 94
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa zadaszenia na rowery przy Szkole Podstawowej i Urzędzie Gminy w msc. Bieliny" na dz. ewid. nr 726/7 i 730/6 w msc. Bieliny ( obręb Bieliny Poduchowne).
Zakres robót:
- roboty rozbiórkowe i ziemne
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
- demontaż dwóch stojaków na rowery
- zasypanie wykopów fundamentowych spycharkami lub koparkami z zagęszczeniem mechanicznym
- wykonanie stojaka i zadaszenia
- podkładki betonowe pod podłogi i posadzki
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome i pionowe
- przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
- montaż płyt poliwęglanowych na konstrukcji stalowej
- montaż obróbek z tworzyw sztucznych
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
1. Warunki realizacji zamówienia dla zadania pn. ,,Budowa zadaszenia na rowery przy Szkole Podstawowej i Urzędzie Gminy w msc. Bieliny" na dz. ewid. nr 726/7 i 730/6 w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne)
Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia nad miejscami postojowymi dla 20 rowerów (dwa rzędy stojaków dwustronnych, każdy rząd przeznaczony do parkowania 10 rowerów- po 5 z jednej strony). Teren inwestycji zlokalizowany jest na istniejącym placu przeznaczonym do parkowania rowerów. Celem zamówienia jest wykonanie zadaszenia chroniącego istniejące miejsce do parkowania rowerów przed wpływem czynników atmosferycznych. Konstrukcja wiaty musi spełniać wymagania wszystkich obowiązujących przepisów, w tym wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Nawierzchnię z kostki betonowej należy rozebrać w całości. Rozbiórkę prowadzić w sposób umożliwiający odzysk materiałów z rozbiórki. W trakcie prowadzenia rozbiórki
l
prowadzić segregację materiału pod kątem jego przydatności do dalszego wykorzystania. Po wykonaniu robót związanych z posadowieniem konstrukcji wsporczej zadaszenia-nawierzchnię kostki należy odtworzyć zachowując poziom oraz spadek terenu. Konstrukcję wsporczą zadaszenia należy wykonać z dwóch podpór pionowych w formie ram z profili stalowych zamkniętych. Zadaszenie powinno być wykonane w formie dachu płaskiego o lekkim nachyleniu połaci (8%). Wiaty rowerowe powinny być funkcjonalne, a zarazem bezpieczne. Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania.
Wykonawca będzie składował w sposób bezpieczny wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót, projekt budo wlano-wykonawczy oraz przedmiar, które stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: 33/2021

Składanie ofert:
. Propozycje cenowe prosimy składać pisemnie w zapieczętowanej kopercie z napisem: Propozycja cenowa na: ,,Budowa zadaszenia na rowery przy Szkole Podstawowej i Urzędzie Gminy w msc. Bieliny" na dz. ewid. nr 726/7 i 730/6 w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne). Do dnia 06.08.2021 roku, do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Bieliny, Ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji umowy obejmuje czas od jej zawarcia do dnia 30.09.2021r.

Wymagania:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH NR 33/2021
Zgodnie z obowiązującym u zamawiającego Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto wskazanej w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Gmina Bieliny zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.
W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.
3. Ocena złożonych propozycji cenowych.
Podstawowym kryterium oceny i wyboru propozycji cenowych będzie niniejsza cena zaoferowana przez oferenta.
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej.
Jeżeli zaoferowana cen lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenia ceny.
6. Zaproponowana cena jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania określonego przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym.
7. Wszystkie wydatki poniesione wskutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po stronie oferenta.
8. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nich czynności.
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, które będą pełnić funkcję Kierownika budowy.
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto polegającej na budowie obiektu budowlanego w konstrukcji stalowej.
9. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
a) złożenie oferty na załączonym Formularzu Oferty (załącznik Nr 1)
b) złożenie wykazu robót (załącznik Nr 4)
c) złożenie wykazu osób (załącznik Nr 3)
d) udzielenie rękojmi i gwarancji minimum 60 miesięcy
10. Inne wymagania:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych (dotyczy oferty naj korzystniej szej),
b) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania Ofertowego,
c) Oferta podlega odrzuceni, gdy:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego, gdy cena oferty przewyższ kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
- została złożona po terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym
11.Warunki płatności:
- faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag)
- zapłata faktury wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego

Uwagi:
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Bieliny, 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17;
o administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@abi-net.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa zadaszenia na rowery przy Szkole Podstawowej i Urzędzie Gminy w msc. Bieliny" na dz. ewid. nr 726/7 i 730/6 w msc. Bieliny (obręb Bieliny Poduchowne) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp:
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
- Katarzyna Brzozowska tel. (41) 302-50-94 w. 202, inwestycje@bieliny.pl- procedura

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.