Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5032z ostatnich 7 dni
19013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dachu

Przedmiot:

Wykonanie remontu dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec
ul. Ogrodzienieckiej 23
42-440 Ogrodzieniec
powiat: zawierciański
tel. (32) 67 09 728
oferty@ogrodzieniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ogrodzieniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 67 09 728
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Ogrodzieniec, zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn. ,, Wykonanie remontu dachu na budynku starej mleczarni w Ryczowie" - naprawa pobycia dachowego.
I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku starej mleczarni zlokalizowanej w Ryczowie przy Ul. Ogrodzienieckiej 23, 42-440 Ogrodzieniec.
2. Zakres prac obejmuje:
a) przymocowanie łat do istniejącego dachu;
b) wykonanie pokrycia z blachy trapezowej ocynkowanej - 96m2;
c) wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej - 3,6m2;
d) wykonanie poprawek oiynnowania.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: ZP.271.1.163.2021

Składanie ofert:
III. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty na formularzu ofertowym dołączonym do Zaproszenia należy składać do dnia 05.08.2021 r. do godz. 12:00 w formie:
a) elektronicznej (w formie skanów) na e-mail: oferty@ogrodzieniec.pl LUB
1
b) papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, pokój nr 16 (Sekretariat) - decyduje data wpływu do Urzędu. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisem ,,Wykonanie remontu na budynku starej mleczarni w Ryczowie " - naprawa pokrycia dachowego.
2. Zawartość oferty:
a) formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 do Zaproszenia,
b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - o ile dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oiyginałem notarialnie. W przypadku przesyłania dokumentów e-mailem, Zamawiający dopuszcza skan pełnomocnictwa.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 24 września 2021 r.

Wymagania:
II. Kryteria i termin wykonania
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena ofertowa - 100%
2. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT i jej wartości.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.
6. Po przeprowadzeniu porównania ofert, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu konkursu zostanie przesłana do Wykonawców biorących udział w konkursie.
7. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
IV. Inne postanowienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (w formie zlecenia).
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Warunki płatności:
a) płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajdujący się w bazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście", w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
b) podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego,
c) Adresatem i Odbiorcą faktur jest Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec,
d) datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
e) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
f) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT,
g) W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
2
V. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Uwagi:
VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ogrodzieniec.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
3
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl
Załącznik do zaproszenia: Formularz ofertowy.

Kontakt:
Osoba do kontaktów: Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, tel. (32) 67 09 728.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.