Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
4689z ostatnich 7 dni
19577z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
powiat: starachowicki
tel. 041 27 36 130 faks 041 27 36 159
sekretariat@wachock.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wąchock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 041 27 36 130 f
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości poniżej 130000 zł.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów, Ul. Rzeczna".

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia - zakres robót objęty nadzorem:

Przedmiotem zamówienia jest:

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 448, 428/2 położonych przy Ul. Rzecznej w Parszowie Gmina Wąchock,

1.1. zakres sieci wodociągowej obejmuje:

- wodociąg rozdzielczy z rur ciśnieniowych polietylenowych PE ?90 mm, PN10, SDR17, PE100

- długość wodociągu 224,00 m,

- zagłębienie wodociągu 1,5 - 1,6 m'

- hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN EN 14339 - 2 szt,

- skrzynka uliczna hydrantowa - 2 szt.

1.2. zakres sieci kanalizacyjnej obejmuje:

- kolektor sanitarny z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U ?200 mm, klasa S, SN8 o długości 256,6 m,

- studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych ? 1000 mm z włazami żeliwnymi D400 - 11 szt.,

1.3. Wymiana gruntu zgodnie z przedmiarem robót, stopień zagęszczenia 1,0,

1.4. Odtworzenie nawierzchni z kruszywa zgodnie z przedmiarem robót,

1.5. Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, humusowanie, obsianie trawą,

1.6. Próby szczelności,

1.7. Obsługa geodezyjna bieżąca,

1.8. Wykonanie inspekcji telewizyjnej wybudowanego odcinka kanalizacji,

1.9. Wykonanie Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej w 6 egzemplarzach na sekcjach w układzie 2000 w skali 1:500 lub 1:1000 i w wersji elektronicznej w pliku dxf oraz współrzędne pomierzonych punktów zapisane w pliku tekstowym (txt),

2. Szczegółowy zakres określony jest w przedmiarze robót który należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi,

3. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem budowy. Z uwagi na fakt, ze roboty objęte zamówieniem będą realizowane na terenie ogólnodostępnym Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wszelkie uzgodnienia z MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku- Kamiennej Ul. Cicha 8, PWiK sp. z o.o. Ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice oraz innym gestorami sieci i zarządcami dróg w pasie których prowadzone będą roboty budowlane leżą po stronie Wykonawcy.

Wartość robót budowlanych ok. 285800,00 zł.

Specyfikacja:
VI.3.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: gmina.wachock.sisco.info
VI.3.2) Informacje na temat zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, Ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, tel. 41/27-36-136 pok. nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Składanie ofert:
VI.3.3) Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@wachock.pl do dnia 02.08.2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz z okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

W umowie z Wykonawcą ustalono terminy:

- zakończenie realizacji zamówienia i zgłoszenie do odbioru końcowego do 3 miesięcy od dnia podpisanie umowy.

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 84 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze dysponujące osobami które posiadają uprawnienia w specjalności: instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

- osoby te muszą posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji w w/w specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁUW W PTĘPOWANIU;

1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz że spełnia warunki określone przez Zamawiającego

2. Potwierdzoną kopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

VI: PROCEDURA

VI.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena

VI.2) ZMIANA UMOWY dopuszczalna w formie pisemnej

VI.3.) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
VI.3.4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Wąchock: gmina.wachock.sisco.info

VI.3.5) Termin związania ofertą: 14 dni

VI.3.6) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

VI.3.7) Informacja o sposobie porozumiewania się.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres email podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

Kontakt:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres sekretariat@wachock.pl, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.