Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
244z dziś
4720z ostatnich 7 dni
18700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami

Przedmiot:

Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rutki
Ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
powiat: zambrowski
Tel.: 86 276 31 61 Faks: 86 276 31 60, tel. 862763177, tel. 862763170.
sekretariat@gminarutki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Rutki-Kossaki
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 86 276 31 61 F
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1) Przedmiotem zamówienia będzie usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej na działkach nr
79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304 , w miejscowości Grądy-Woniecko, gm.
Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej"- zwana dalej także
Nadzorem.
3) Czas pełnienia nadzoru będzie tożsamy z czasem realizacji robót przez Wykonawcę
robót, łącznie z czasem przewidzianym na wprowadzenie na teren robót i ich końcowym
odbiorem.
2. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186, ze zm.).
3. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Wykonawca nadzoru zapewnił, co
najmniej 3 (trzy) osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia
budowlane pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako inspektor
nadzoru inwestorskiego:
1) 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub posiadającej uprawnienia
równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych przepisów albo
przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej funkcję inspektora nadzoru
branży drogowej i będącej koordynatorem inspektorów wszystkich branż;
2) 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie
odpowiednich wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym,
sprawującej funkcję inspektora nadzoru branży elektroenergetycznej;
3) 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub
posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich
wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej
funkcję inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej;
4. Zakres czynności związanych z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
obejmuje:
1) reprezentowania Zamawiającego na etapie wykonawczym przez sprawowanie kontroli
zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) ustanowienia koordynujących inspektorów branżowych w branżach:
- w specjalności drogowej,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
3) kontroli zgodności robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, normami aktualnie obowiązującymi;
4) współpracą z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w
dokumentacji projektowej;
5) bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robót;
6) podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, a w przypadku
zagrożenia terminu wcześniejszego informowania Zamawiającego o tym fakcie;
7) przeprowadzania kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia
pomiarowe i sprzęt Wykonawcy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm;
8) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z
warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;
9) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów
potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
10)sprawdzania i dokonywania odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń
technicznych;
11)wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub
badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
12)żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót;
13)kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót;
14)kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania
robót;
15)uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów technicznych, częściowych i końcowych inwestycji;
16)przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie
dokumentacji powykonawczej, sporządzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej do
rozliczenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych;
17)sprawdzania faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;
18)sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;
19)dokonania odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji;
20)składania sprawozdań miesięcznych z postępu robót;
21)informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu postępu prac niezależnie od sprawozdań
inspektorów nadzoru;
22)nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru;
23)uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach gwarancyjnych i
pogwarancyjnych wykonanych robót, przy czym czynności te wykonywane będą w ramach
wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie przysługuje w tym zakresie inne, dodatkowe
wynagrodzenie.
5. Dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia.
1) Szczegółowy zakres Inwestycji określa dokumentacja projektowa dostępny do wglądu w
siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Rutki, Ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki lub na
stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl
2) Szczegółowy zakres obowiązków został określony we wzorze umowy stanowiącej załącznik
nr 2 niniejszego zapytania ofertowego;

CPV: 71247000-1

Dokument nr: ZW.271.21.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Rutki, Ul. 11 Listopada 7, 18-312
Rutki-Kossaki, pok. 112 w dniu 3.08.2021 r. o godz. 12:30.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rutki, Ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok.
207.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 3.08.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji Zamówienia przez Wykonawcę nadzoru od dnia zawarcia umowy do
protokolarnego odbioru robót budowlanych.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty
130000 zł do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19
dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których
funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

6. Przepisy związane:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186, ze zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz.
1065).
III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY
UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz
wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę
pisemną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i poczty
elektronicznej (w formacie pdf.) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez
zamawiającego.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez
zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien spełniać następujące warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, to jest:
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Wykonawca nadzoru zapewnił, co najmniej
3 (trzy) osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane
pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako inspektor nadzoru
inwestorskiego:
1) 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub posiadającej uprawnienia
równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych przepisów albo
przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej funkcję inspektora nadzoru
branży drogowej i będącej koordynatorem inspektorów wszystkich branż;
2) 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie
odpowiednich wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym,
sprawującej funkcję inspektora nadzoru branży elektroenergetycznej;
3) 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub
posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich
wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej
funkcję inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej;
Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku udziału w
postępowaniu należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
W celu złożenia prawidłowej oferty wykonawca powinien zapoznać się z całością zapytania
ofertowego, którego integralną część stanowią załączniki. Wykonawca, składając ofertę przedłoży
następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie udziału w postępowaniu - według załącznika
nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - według załącznika nr 3
do zapytania ofertowego.
4. Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 4 do zapytania
ofertowego.
5. Uprawnienia budowlane.
6. Aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego.
7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe:
1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
2) Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być
konieczne do przygotowania oferty.
3) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
1. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, należy ją sporządzić na
maszynie do pisania, na komputerze lub nieścieralnym atramentem.
2) Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w zaproszeniu
zostaną odrzucone.
3) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub
osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy konieczne są dwie lub więcej osób) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy.
4) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
5) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY (pieczęć)
,,ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
OFERTA NA- NADZÓR INWESTORSKI
,,Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 19/282, 79/288, 79/299, 79/304 , w
miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budową i przebudową infrastruktury
towarzyszącej".
6) Oferta musi być złożona w formie papierowej w jednym egzemplarzu z zgodnie z wymaganiami
opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający dokona
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%.

Kontakt:
Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na
adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.
5. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 862763160.
6. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: sekretariat@gminarutki.pl.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Paweł Dębnicki- tel.
862763177, Justyna Rykaczewska - tel. 862763170.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.