Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika oraz parkingu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa chodnika oraz parkingu

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zawoja
-
34-222 Zawoja
powiat: suski
sekretariat@zawoja.ug.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488625
Województwo: małopolskie
Miasto: Zawoja
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Zawoja Plac Targowy 441081 K
oraz parkingu na działce nr ewid . 1800/15"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewidywane zadanie obejmuje budowę parkingu wraz z jezdnia manewrowa, zjazdami na działkę Inwestora oraz budowę chodnika wzdłuż? projektowanego parkingu na drodze gminnej nr 44108K. Dodatkowo w ramach powyższej inwestycji planuje się wykonanie poszerzenia jezdni
drogi gminnej nr 44108K na długości projektowanego chodnika.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu suskiego.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę chodnika,
od km 0+012.2 do km 0+064.9 (str. prawa) oraz od km 0+009.6 do km 0+019.44 (str. lewa) - wg kilometraża drogi gminnej
- budowę 2 zjazdów publicznych w km 0+021.8 oraz 0+058.3 (str. prawa) - wg kilometraża drogi gminnej
- wykonanie poszerzenia jezdni drogi gminnej po stronie prawej od km 0+012.70 do km 0+059.95 - wg kilometraża drogi gminnej
- budowę przejścia dla pieszych w km 0+013.9 - wg kilometraża drogi gminnej
- budowę jezdni manewrowej parkingu od km 0+000.0 do km 0+110.10 - wg kilometraża parkingu
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych pod katem 45° w ilości 20, 1 miejsca równoległego oraz 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych pod katem 45°
- budowę odwodnienia parkingu wraz z dołączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, w tym:
budowa kolektora kanalizacji deszczowej fi 300 o długości 30,65m
budowa kolektora kanalizacji deszczowej fi 400 o długości 39,87m
budowa 4 studni rewizyjnych fi 1000
budowa przykanalików oraz 6 wpustów wodościekowych
- budowę ścieku z kostki betonowej wzdłuż projektowanej jezdni manewrowej parkingu
Ponadto przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych związanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej:
- budowę slupów telekomunikacyjnych
- podwieszanie kabli miedzianych i montaż kabli
- demontaż nieczynnych odcinków sieci telekomunikacyjnej po przełączeniu na nowe przebiegi
W ramach oświetlenia przewiduje się:
- budowę sieci oświetlenia parkingu i chodnika
- budowę oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych

CPV: 45232400-6, 45111200-0, 45233000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00127764, ZP.271.1.10.2021.AW

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zawoja
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zawoja
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia , w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: "Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA ZAWOJA/2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488625
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 12:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zawoja/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2021.AW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewidywane zadanie obejmuje budowę parkingu wraz z jezdnia manewrowa, zjazdami na działkę Inwestora oraz budowę chodnika wzdłuż? projektowanego parkingu na drodze gminnej nr 44108K. Dodatkowo w ramach powyższej inwestycji planuje się wykonanie poszerzenia jezdni
drogi gminnej nr 44108K na długości projektowanego chodnika.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu suskiego.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę chodnika,
od km 0+012.2 do km 0+064.9 (str. prawa) oraz od km 0+009.6 do km 0+019.44 (str. lewa) - wg kilometraża drogi gminnej
- budowę 2 zjazdów publicznych w km 0+021.8 oraz 0+058.3 (str. prawa) - wg kilometraża drogi gminnej
- wykonanie poszerzenia jezdni drogi gminnej po stronie prawej od km 0+012.70 do km 0+059.95 - wg kilometraża drogi gminnej
- budowę przejścia dla pieszych w km 0+013.9 - wg kilometraża drogi gminnej
- budowę jezdni manewrowej parkingu od km 0+000.0 do km 0+110.10 - wg kilometraża parkingu
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych pod katem 45° w ilości 20, 1 miejsca równoległego oraz 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych pod katem 45°
- budowę odwodnienia parkingu wraz z dołączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, w tym:
budowa kolektora kanalizacji deszczowej fi 300 o długości 30,65m
budowa kolektora kanalizacji deszczowej fi 400 o długości 39,87m
budowa 4 studni rewizyjnych fi 1000
budowa przykanalików oraz 6 wpustów wodościekowych
- budowę ścieku z kostki betonowej wzdłuż projektowanej jezdni manewrowej parkingu
Ponadto przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych związanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej:
- budowę slupów telekomunikacyjnych
- podwieszanie kabli miedzianych i montaż kabli
- demontaż nieczynnych odcinków sieci telekomunikacyjnej po przełączeniu na nowe przebiegi
W ramach oświetlenia przewiduje się:
- budowę sieci oświetlenia parkingu i chodnika
- budowę oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. prac określonych w przedmiarze prac, pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: -
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) - zdolności technicznej lub zawodowej:a)
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym dysponuje minimum 1 osobą posiadającą odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót będących
przedmiotem niniejszego zamówienia. b) Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w
wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w SIWZ powinny być zgodne z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz.
1278). c) Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. d)
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r.
poz. 65)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;2) Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:wykazu
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ;4)
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium wynosi 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w
przypadkach przewidzianych w Umowie, dopuszcza się zmiany postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzania
określono w dokumentach postępowania ( w szczególnośći w porjekcie umowy)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.