Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
12 20 10 240
przetargi@pzzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 12 20 10 240
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji i modernizacji zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji i modernizacji zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie oraz dworskiego Parku Wadów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.70.21.UK.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku B do SWZ obejmującym w szczególności:
1.2.1 zakres rzeczowy zamówienia - Załącznik B.1,
1.2.2 mapę z lokalizacją obszaru przedmiotu zamówienia obejmującą dz. Nr 118, obr. NH-16 jedn. ewid. Nowa Huta, 31-990 Kraków - Załącznik B.2,
1.2.3 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "WADÓW - WĘGRZYNOWICE" zgodnie z Uchwałą Nr CXV/1552/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 654, poz. 5421 z dnia 8 grudnia 2010r. - Załącznik B.3,
1.2.4 zarządzenie nr 2282/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.09.2019r. w sprawie określenia kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 - 2030 - Załącznik B.4,
1.2.5 uchwałę nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Załącznik B.5,
1.2.6 wzory protokołów, tabel elementów wytworzonych i tabel elementów likwidowanych - Załącznik B.6,
1.2.7 szablony i wytyczne do inwentaryzacji dendrologicznej i zagospodarowania terenu, kompatybilnej z programem Greenspaces dostępne są pod linkiem https://zzm.krakow.pl/r3trees.html i/lub https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacjie.html
1.2.8 inne niezbędne warunki, wymagania i opisy.
1.3 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcy rękojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, przy czym w ramach i w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3, 71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71250000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00127827, NP.26.2.70.21.UK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:01

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.soldea.pl/epz/epz/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
pkt 8) SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ:Ochrona danych osobowych -
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy EPZ https://www.soldea.pl/epz/epz/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NP.26.2.70.21.UK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji i modernizacji zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie oraz dworskiego Parku Wadów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.70.21.UK.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku B do SWZ obejmującym w szczególności:
1.2.1 zakres rzeczowy zamówienia - Załącznik B.1,
1.2.2 mapę z lokalizacją obszaru przedmiotu zamówienia obejmującą dz. Nr 118, obr. NH-16 jedn. ewid. Nowa Huta, 31-990 Kraków - Załącznik B.2,
1.2.3 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "WADÓW - WĘGRZYNOWICE" zgodnie z Uchwałą Nr CXV/1552/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 654, poz. 5421 z dnia 8 grudnia 2010r. - Załącznik B.3,
1.2.4 zarządzenie nr 2282/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.09.2019r. w sprawie określenia kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 - 2030 - Załącznik B.4,
1.2.5 uchwałę nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Załącznik B.5,
1.2.6 wzory protokołów, tabel elementów wytworzonych i tabel elementów likwidowanych - Załącznik B.6,
1.2.7 szablony i wytyczne do inwentaryzacji dendrologicznej i zagospodarowania terenu, kompatybilnej z programem Greenspaces dostępne są pod linkiem https://zzm.krakow.pl/r3trees.html i/lub https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacjie.html
1.2.8 inne niezbędne warunki, wymagania i opisy.
1.3 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcy rękojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, przy czym w ramach i w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71421000-5 - Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, ewentualnie udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług projektowych, jak również wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie, w tym również planowane lub przygotowywane do realizacji inwestycji), do 90% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizuje lub realizował usługi projektowe w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług projektowych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług, odpowiednio w branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wspólne doświadczenie zespołu projektowego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 15) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto),
2.3.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:
2.4.1.1 osobą przeznaczoną na funkcję głównego projektanta branży architektonicznej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej, każda z wskazanych dokumentacji obejmująca powierzchnię minimum 0,5 ha i każda objęta wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wraz z uzyskaniem pozwoleń konserwatorskich i decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla wykazanych dwóch dokumentacji w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch projektów konstrukcji budynków w przestrzeni publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.3 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch projektów zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.4 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch projektów zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.5 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania, a także posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch projektów zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.6 osobą przeznaczoną na funkcję Architekta Krajobrazu, posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo lub Sztuka Ogrodowa, a także posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch projektów zieleni w przestrzeni publicznej dla terenu objętego wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie odpowiadającym posiadanej specjalności,
2.4.1.7 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania decyzji o nadaniu uprawnień w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.8 osobą przeznaczoną na funkcję autora operatu dendrologicznego i gospodarką drzewostanem legitymującą się dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu zawierającego w swych ramach programowych zajęcia praktyczne z oceny VTA (np. CID, ETW, ETT lub inne równoważne), oraz posiadającą doświadczenie polegające na opracowaniu lub współopracowaniu co najmniej trzech inwentaryzacji i operatów dendrologicznych wraz z gospodarką drzewostanem na terenie o powierzchni minimum 0,5 ha każda, w tym co najmniej jednej z wykorzystaniem metody VTA.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 6 do SWZ.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji wyżej wymienionych osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach, w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji.
2.4.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej, każda z wykazanych dokumentacji obejmująca powierzchnię minimum 0,5 ha i każda objęta wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wraz z uzyskaniem pozwoleń konserwatorskich i decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla wykazanych dwóch dokumentacji.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 6 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
1.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie lun nadzorowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.3 wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
1.4 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
1.5 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia - odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3.3 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
3.4 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),
3.5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Zgodnie z zapisami ujętymi SWZ: w pkt 29) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z zapisami pkt. 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
określa treść projektowanych postanowień umowy, w szczególności § 15, przedstawionych w pkt 7) SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wspólne doświadczenie zespołu projektowego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.