Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kunów
Warszawska 45B
27-415 Kunów
powiat: ostrowiecki
+48 412613174, faks +48 412613194
przetargi@kunow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kunów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 412613174, faks
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań: Zad. 1 teren przemysłowy w Kunowie; Zad 2: Ul. Borowska w Janiku; Zad 3 Ul. Partyzantów w Kunowie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań:
Zadanie nr 1: ,,Przebudowa drogi na terenie przemysłowym w Kunowie";
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania.
Szczegółowy zakres usług określają:
Zadanie nr 1: Załącznik nr 1.1 do opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do SWZ).
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją;
71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego;
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie zadania wymienione powyżej lub na jedno z wybranych zadań. Zamawiający nie ogranicza liczby części (zadań), na którą(-e) można udzielić zamówienia jednemu Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań:
Zadanie nr 2: ,,Przebudowa drogi nr 336042T Ul. Borowskiej w Janiku";
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania.
Szczegółowy zakres usług określają:
Zadanie nr 2: Załącznik nr 1.2 do opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do SWZ).
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją;
71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego;
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie zadania wymienione powyżej lub na jedno z wybranych zadań. Zamawiający nie ogranicza liczby części (zadań), na którą(-e) można udzielić zamówienia jednemu Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań:
Zadanie nr 3: ,,Przebudowa drogi nr 336047T Ul. Partyzantów w Kunowie";
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania.
Szczegółowy zakres usług określają:
Zadanie nr 3: Załącznik nr 1.3 do opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do SWZ).
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją;
71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego;
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie zadania wymienione powyżej lub na jedno z wybranych zadań. Zamawiający nie ogranicza liczby części (zadań), na którą(-e) można udzielić zamówienia jednemu Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

CPV: 71320000-7, 71220000-6, 71248000-8, 71322000-1, 71322500-6

Dokument nr: 2021/BZP 00128063, ZP.I.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zam., a Wykonawcami odbywa się drogą elektr. przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Komunikacja w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta) odbywa się elektr. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Form. do komunikacji) lub za pomocą poczty elektr. W korespondencji zw. z post Zam. i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). W przypadku korespondencji przesyłanej za pomocą poczty elektr. uczestnicy postępowania mogą posługiwać się identyfikatorem (ZP.I.271.9.2021). Zam. może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektr. Zam. dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektr., oświadczeń lub elektr. kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektr., na adres email: przetargi@kunow.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. UWAGA: Podpisy: zaufany i osobisty nie są zapewniane przez system.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o danych (dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, z siedzibą przy Ul. Warszawskiej 45B, 27 415 Kunów. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora, e mailem: urzad@kunow.pl, telefonicznie: (41) 261-31-74;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@kunow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale II SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.