Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudnik
Kozielska1
47-411 Rudnik
powiat: raciborski
32/410 6428
przetargi@gmina-rudnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 32/410 6428
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Strzybniku przy ul.Parkowej 4
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Strzybniku przy Ul. Parkowej 4 "

Szczegółowy zakres robót (tj. opis przedmiotu zamówienia) oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej (zał.8), specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (zał.9), przedmiarze robót (zał.10),audycie energetycznym (zał.11) opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia .

Funkcja budynku-budynek mieszkalny wielorodzinny o 8 mieszkaniach lokatorskich. Zamawiający oświadcza, że żaden z lokali nie przekracza powierzchni użytkowej 150m? Obiekt nie jest objęty opieką konserwatora zabytków.
2. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy (tj. 5 lat). Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy (tj.5 lat) zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.

3. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum tj. 60 m-cy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku deklaracji okresu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożenia ofert, przyjęte zostanie 84 miesiące, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
4. Okres udzielonej gwarancji stanowi w niniejszym postępowaniu - kryterium oceny ofert. Okres gwarancji należy zadeklarować w miesiącach licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych(tj. 60 m-cy lub 72 m-ce lu 84 m-ce).
5. Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarze robót, stanowiącymi załączniki 8 - 10
6. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces,który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.

7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".

9. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz 1040,1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:
- roboty ogólnobudowlane
1.Wykucie z muru ceglanego ościeżnic drewnianych,
2. Montaż stolarki okiennej z PCV i drzwi stalowych,
3.Murowanie ścianek, zamurowania otworów i przemurowanie przewodów kominowych,
4. Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych,
5. Układanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej,
6.Wykonanie podłóg z płyt OSB,
7.Ręczne rozbieranie powierzchni z betonu,
8.Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 1,50 m.,
9. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z bitumicznych mas uszczelniających,
10. Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego,
11.Skucie tynków, parapetów zewnętrznych,
12.Montaż płyt styropianowych na elewacji budynku,
13.Wykonanie tynków silikonowych,
14. Montaż rynien, rur spustowych, kratek wentylacyjnych i obróbek blacharskich,
15 Montaż i demontaż rusztowań,
16. Montaż studzienek- do świetlaczy okien piwnicznych,
17. Wykonanie warstw odsączających z piasku i pospółki i zagęszczanie ubijakami mechanicznymi,
18. Wykonanie nawierzchni z betonu,
19. Układanie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej
W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu:pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy.

CPV: 45321000-3, 45320000-6, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00127724, ZP.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz poczty elektronicznej przetargi@gmina-rudnik.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie złożenia oferty odbywa się elektronicznie przy użyciu mini Portalu, https://miniportal.uzp.gov.pl/,
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania dokumentów elektronicznych (nie dotyczy ofert) za pomocą (tj. przy użyciu):
a) mini Portalu, https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu , dostępnego pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) poczty elektronicznej : przetargi@gmina-rudnik.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń a także informacji przekazywanych przy użyciu mini Portalu lub e PUAPu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z mini Portalu określone w regulaminie mini portalu oraz zobowiązuje się korzystając z mini Portalu i przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB (tj. po zaszyfrowaniu).
6. Za datę przekazania oferty,wniosków,zawiadomień,dokumentów elektronicznych ,elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej-datą ich przekazania (przesłania) będzie data ich wpłynięcia na pocztę elektroniczną Zamawiającego.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020r. poz.2452).
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Rudnik Ul. Kozielska 1; 47-411 Rudnik, nr tel. 32/4106428, adres e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rudniku jest Pan Bartosz Mendyk, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@drmendyk.pl
3. Zamawiający informuje, iż dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.);
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
6. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2)Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2 Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Strzybniku przy ul. Parkowej 4 "

Szczegółowy zakres robót (tj. opis przedmiotu zamówienia) oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej (zał.8), specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (zał.9), przedmiarze robót (zał.10),audycie energetycznym (zał.11) opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia .

Funkcja budynku-budynek mieszkalny wielorodzinny o 8 mieszkaniach lokatorskich. Zamawiający oświadcza, że żaden z lokali nie przekracza powierzchni użytkowej 150m? Obiekt nie jest objęty opieką konserwatora zabytków.
2. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy (tj. 5 lat). Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy (tj.5 lat) zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.

3. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum tj. 60 m-cy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku deklaracji okresu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożenia ofert, przyjęte zostanie 84 miesiące, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
4. Okres udzielonej gwarancji stanowi w niniejszym postępowaniu - kryterium oceny ofert. Okres gwarancji należy zadeklarować w miesiącach licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych(tj. 60 m-cy lub 72 m-ce lu 84 m-ce).
5. Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiarze robót, stanowiącymi załączniki 8 - 10
6. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces,który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.

7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".

9. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz 1040,1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:
- roboty ogólnobudowlane
1.Wykucie z muru ceglanego ościeżnic drewnianych,
2. Montaż stolarki okiennej z PCV i drzwi stalowych,
3.Murowanie ścianek, zamurowania otworów i przemurowanie przewodów kominowych,
4. Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych,
5. Układanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej,
6.Wykonanie podłóg z płyt OSB,
7.Ręczne rozbieranie powierzchni z betonu,
8.Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 1,50 m.,
9. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z bitumicznych mas uszczelniających,
10. Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego,
11.Skucie tynków, parapetów zewnętrznych,
12.Montaż płyt styropianowych na elewacji budynku,
13.Wykonanie tynków silikonowych,
14. Montaż rynien, rur spustowych, kratek wentylacyjnych i obróbek blacharskich,
15 Montaż i demontaż rusztowań,
16. Montaż studzienek- do świetlaczy okien piwnicznych,
17. Wykonanie warstw odsączających z piasku i pospółki i zagęszczanie ubijakami mechanicznymi,
18. Wykonanie nawierzchni z betonu,
19. Układanie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej
W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu:pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów(100%) ,przy czym 1 pkt = 1%.maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca będzie dysponował: co najmniej jedną osobą,którą skieruje do realizacji zamówienia i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub uprawnienia równoważne, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
Ilekroć Zamawiający wymaga uprawnień budowlanych rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tj. Dz. U z 2020r.poz.1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach ,na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej( t. j .Dz. U z 2020r. poz.220 ze zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U z 2019r. poz.369) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ,albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu, za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ,Zamawiający sam pozyska powyższy dokument.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w rozdz. V B ust 2 ppkt 2.1.1 zastępuję się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

-
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SWZ, spełniających wymagania określone w rozdz. VA ust.2 pkt 2.4 (tj. co najmniej jedną osobę, którą skieruje do realizacji zamówienia i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Do oferty Wykonawca dołącza:
a). oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
b). oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale VB ust.2 ppkt 2.1.1SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,

d)Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V D ust. 3 i 4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy.

e) Podpisany kosztorys ofertowy.

f) Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,oświadczenia o których mowa w rozdziale VB ust 1 pkt 1.2 lita) i b) SWZ składa każdy z Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu udzielenia zamówienia, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a określonych poniżej:
a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej , które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
-opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności,
- przedłużającej się bezczynności tych podmiotów lub organów,
-odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
b) wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:
- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
c) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);
d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,działania wojenne,nagłe załamania warunków atmosferycznych,nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii,
f) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych,pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
g) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty na przyległych terenach;
h) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
i) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem;
j) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje Zamawiający dopuszcza), w szczególności z powodu:
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,
- wad dokumentacji projektowej,
- zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie uznana jako najkorzystniejsza, tj. uzyska w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów(100%) ,przy czym 1 pkt = 1%.maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.