Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku

Przedmiot:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Świdnicki
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7
58-100 Świdnica
powiat: świdnicki
748500400
starostwo@powiat.swidnica.pl
https://www.platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings?pageEnded=2&&limitEnded=10&page=1&pageCanceled=1&pageClosed=1&limit=10&query=&search-in=1,2,3,4&negotiationType=1,2,3,11,12&proceedingType=all&company-divisions=
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: 2.500,00 zł
Nr telefonu: 748500400
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku I LO w Świdnicy w ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy Ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 - etap I."
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,, DOSTAWA i montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy Ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy"

Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez: Rawicom Sp. z o.o. Sp. K, Ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn
1.1. Opis prac:
Zakres prac do wykonania obejmuje:
1) budowę instalacji fotowoltaicznej, w tym montaż paneli fotowoltaicznych typu podwójnie przeszklone (glass-glass / double glass) wraz z okablowaniem i systemem monitoringu on-line,
2) budowę przyłącza kablowego niskiego napięcia,
3) modernizację rozdzielni głównej RG,
4) budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 49,8kWp (np. w układzie 107 sztuk paneli o mocy 465 Wp każdy, 1 falownik),
5) montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych,
6) ochronę od porażeń,
7) zgłoszenie instalacji do Zakładu Energetycznego.

Dotyczy pkt 1.1 4) SWZ
Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne w zakresie ilości paneli fotowoltaicznych oraz ich mocy, ilości i mocy inwerterów stosunku do tych, które wynikają z dokumentacji wskazanej w SWZ, pod warunkiem, że rozwiązania zamienne pozwolą na zachowanie lub powiększenie mocy, wydajności i trwałości kompletnej instalacji fotowoltaicznej (moc 49,8 kWp) opisanej ww. dokumentacji.

CPV: 09331200-0, 09332000-5, 45261215-4, 45300000-0, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00128104, WI.272.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".4 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,f. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.ZALECENIA:Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z ,,OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych"1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf2. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip b) .7Z3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu , zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu SHA2 zamiast SHA1.9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.10. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. - klauzula informacyjnaz art. 13 RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 23.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;23.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail - iodo@powiat.swidnica.pl;23.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy Ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30. (I ETAP), nr WI.272.2.2021 prowadzonym w trybie podstawowym;23.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art.19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, dalej ,,ustawa Pzp"; 23.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;23.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 23.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;23.8 posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;23.9 nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings?pageEnded=2&& limitEnded=10&page=1&pageCanceled=1&pageClosed=1&limit=10&query=& search-in=1,2,3,4&negotiationType=1,2,3,11,12&proceedingType=all&company-divisions=
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 23:55
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WI.272.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 242296,84 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,, Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy"

Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez: Rawicom Sp. z o.o. Sp. K, ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn
1.1. Opis prac:
Zakres prac do wykonania obejmuje:
1) budowę instalacji fotowoltaicznej, w tym montaż paneli fotowoltaicznych typu podwójnie przeszklone (glass-glass / double glass) wraz z okablowaniem i systemem monitoringu on-line,
2) budowę przyłącza kablowego niskiego napięcia,
3) modernizację rozdzielni głównej RG,
4) budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 49,8kWp (np. w układzie 107 sztuk paneli o mocy 465 Wp każdy, 1 falownik),
5) montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych,
6) ochronę od porażeń,
7) zgłoszenie instalacji do Zakładu Energetycznego.

Dotyczy pkt 1.1 4) SWZ
Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne w zakresie ilości paneli fotowoltaicznych oraz ich mocy, ilości i mocy inwerterów stosunku do tych, które wynikają z dokumentacji wskazanej w SWZ, pod warunkiem, że rozwiązania zamienne pozwolą na zachowanie lub powiększenie mocy, wydajności i trwałości kompletnej instalacji fotowoltaicznej (moc 49,8 kWp) opisanej ww. dokumentacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu.
7.1 O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:
7.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,

7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,

7.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

7.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) wykaże iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej jedno zadanie polegające na dostawie i montażu (budowie) kompletnej sieciowej instalacji fotowoltaicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł*.
2) wykaże że dysponuje osobami, które będą pełnić funkcje: kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych,
*Jeżeli Wykonawca nie wykonał jednego zadania (jednej roboty budowlanej) na kwotę określoną powyżej, Zamawiający dopuszcza zsumowanie kilku zadań, ale w skali 1 roku kalendarzowego.

7.2 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.2.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy,
7.2.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1,4 ustawy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, KTÓRYCH ZŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.
8.1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu.
8.1.1. oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone art. 125 ust.1 ustawy na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o, których mowa w art. 112 ust. 2 określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ
Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
8.2.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem robót określonych w pkt. 7.1.4, ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wg załącznika nr 4 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
8.2.2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wskazanych w punkcie 7.1.4. W szczególności dotyczy to osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5

8.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności,
o których mowa w art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy pzp
8.3.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
8.3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności,
8.3.3. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
8.5 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym - wg załącznika nr 3 do SWZ (na wezwanie Zamawiającego)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
9.15 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym9.16 Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ, 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:a. wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty wymienione w pkt. 9 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobnow postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,b. oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np. oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie,c. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców,d. wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę"; w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,e. przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
20.3 Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej - aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:
1) realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, dostaw, usług których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub
lub
b. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,
3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4) gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy
o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:
a. zawieszenia robót przez Zamawiającego,
b. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
c. opóźnień w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie,
d. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,
e. działania siły wyższej (na przykład pandemie klęski żywiołowe, katastrofy
i kataklizmy), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
f. takich warunków atmosferycznych, które zgodnie z prawem budowlanym
i przyjętymi technologiami uniemożliwiają prowadzenie robót, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru.
g. zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na terminowość wykonywania robót,
h. podpisania umowy na roboty dodatkowe, o których mowa w 20.3 pkt 1 SWZ,
o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,
i. przestojów i opóźnień spowodowanych wystąpieniem COVID-19, związanych
w szczególności z:
? nieobecnością pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy,
? decyzją wydaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładającym na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
? poleceniem wydanych przez wojewodę lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
20.4. We wszystkich przypadkach określonych w 20.3 pkt 4), termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację prac.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.