Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
4689z ostatnich 7 dni
19577z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku - remont schodów zewnętrznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja budynku - remont schodów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO PUŁAWY
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy
powiat: puławski
bzp@um.pulawy.pl
https://pulawy.ezamawiajacy.pl/pn/pulawy/demand/notice/public/35121/details
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku Urzędu Miasta Puławy - remont schodów zewnętrznych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane na zadaniu pn.: ,,Modernizacja budynku Urzędu Miasta Puławy - remont schodów zewnętrznych".
Adres inwestycji: Ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, działka nr ewid. 634/32.
Ogólny zakres robót do wykonania, objętych zamówieniem:
- remont powierzchni utwardzonych (schody, chodniki) w obszarze podcienia z zastosowaniem rozwiązań dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: rozbiórka płyt granitowych (bez ponownego wykorzystania), ułożenie schodów z bloczków betonowych, przełożenie płyt chodnikowych;
- rozbiórka starego i wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z obowiązującą normą);
- wymiana balustrad, poręczy;
- tynkowanie i malowanie słupów żelbetowych i ścian budynku od strony prowadzonego remontu, renowacja wpustów kanalizacyjnych z naprawą ułożenia płytek w ich obrębie; renowacja rozdzielni elektrycznej;
- wyposażenie przestrzeni podcienia w stojaki na rowery (przy wejściu do UM i przy tylnym wejściu do pomieszczenia Straży Miasta).

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45400000-1, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00128203, BZP.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pulawy.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pulawy.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń oraz środków dowodowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://pulawy.ezamawiajacy.pl.
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres email: bzp@um.pulawy.pl. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu ttps://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie poinformowany o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy trwa do 2 dni roboczych,dlatego zaleca się Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma
Zakupowa Marketplanet +48 22 257 22 23, e-mail: oneplace@marketplanet.pl; Używanie platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo - aplikacyjnych, w tym:
1)Stały dostęp do sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, MAC Os x 10.4, Linux, lub nowsze wersje,
3)Zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0. Rekomendowaną przeglądarką jest: MS Internet Explorer lub Firefox,w wersji wspieranej przez producenta.
4)Włączona obsługa JavaScript.
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia PRM z dnia 27.06.2017r w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,pptx,csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,XMLenc. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg ze szczególnym wskazaniem na pdf. W celu potrzeby kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie rozszerzenia zip lub 7z. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia
określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: a)Plik załączony na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany-format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. b)Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Zamawiający zgodnie z § 4 ww. Rozporządzenia określa dopuszczalny format
podpisu elektronicznego, jako: a)dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu,oddzielny plik z podpisem.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd Miasta Puławy, Ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Modernizacja budynku Urzędu Miasta Puławy - remont schodów zewnętrznych"- znak sprawy: BZP.271.6.2021;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z tego uprawnienia zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
o Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Urząd Miasta prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://pulawy.ezamawiajacy.pl.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pulawy.ezamawiajacy.pl/pn/pulawy/demand/notice/public/35121/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://pulawy.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane na zadaniu pn.: ,,Modernizacja budynku Urzędu Miasta Puławy - remont schodów zewnętrznych".
Adres inwestycji: ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, działka nr ewid. 634/32.
Ogólny zakres robót do wykonania, objętych zamówieniem:
- remont powierzchni utwardzonych (schody, chodniki) w obszarze podcienia z zastosowaniem rozwiązań dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: rozbiórka płyt granitowych (bez ponownego wykorzystania), ułożenie schodów z bloczków betonowych, przełożenie płyt chodnikowych;
- rozbiórka starego i wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z obowiązującą normą);
- wymiana balustrad, poręczy;
- tynkowanie i malowanie słupów żelbetowych i ścian budynku od strony prowadzonego remontu, renowacja wpustów kanalizacyjnych z naprawą ułożenia płytek w ich obrębie; renowacja rozdzielni elektrycznej;
- wyposażenie przestrzeni podcienia w stojaki na rowery (przy wejściu do UM i przy tylnym wejściu do pomieszczenia Straży Miasta).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - waga 60 %
Długość okresu gwarancji jakości - waga 40 %
2. Sposób liczenia LP = C + G
gdzie LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznanych za kryterium ,,Długość okresu gwarancji jakości"
3. Przyznawanie ilości punktów ofertom będzie się odbywać wg poniższej zasady:
1) W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma ilość punktów wynikająca z działania:
C = (Cmin / Cbad) x 60
gdzie:
C - Ilość pkt, jakie otrzyma oferta za kryterium ,,Cena"
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cbad - cena oferty rozpatrywanej
2) W przypadku kryterium ,,Długość okresu gwarancji jakości" oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:
G = (Gbad / Gmax) x 40
gdzie:
G - Ilość pkt, jakie otrzyma oferta za kryterium ,,Gwarancja"
Gmax - najdłuższy oferowany okres gwarancji
Gbad - okres gwarancji podany w ofercie rozpatrywanej
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy od dnia odbioru robót.
Okres gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Jeżeli Wykonawca zaproponuje długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, to w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert ,,Długość okresu gwarancji jakości".
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, o wartości minimum 200 000, 00 zł brutto, obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub remont nawierzchni zewnętrznych z płyt chodnikowych i/lub kostki brukowej i/lub bloczków schodowych (np. schodów, chodników, podejść, placów, itp.).
(Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) przez ,,budowę" rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; przez ,,przebudowę" rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; przez ,,remont" rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym).
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i/lub drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Uwaga: Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). Osoby biorące udział w realizacji zamówienia, posiadające odpowiednie uprawnienia mają obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa, przez cały okres realizacji zamówienia (art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U.2019, poz. 1117 t.j.).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie VII ust. 2. pkt 4 lit.a SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2) Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie VII ust. 2. pkt 4 lit.b SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zamawiający wymaga przedłożenia: 1) pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę -jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty), 2) pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej do reprezentowania - w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów, 4) oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 5)oświadczenia i/lub dokumentów na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
Ponadto Zamawiający wymaga przedłożenia:
1) kosztorysu szczegółowego - przed podpisaniem umowy. Kosztorysy mają charakter pomocniczy, ich zadaniem jest ułatwienie wykonawcy rozpoznania zakresu umowy i skalkulowania na własną odpowiedzialność i ryzyko - ceny oferty; 2) harmonogramu rzeczowo-finansowego - w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 3) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób - w terminie 6 dni od daty podpisania umowy; 4) polisy OC na kwotę nie mniejszą niż zaoferowana za
wykonanie zamówienia oraz dokumentu potwierdzającego jej opłacenie (na czas trwania umowy) - przed przekazaniem placu budowy; 5) opłaconej polisy ubezpieczenia prac i robót montażowo-budowlanych wraz z całym sprzętem i narzędziami od wszystkich ryzyk (umowa CAR/EAR) z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartości umowy brutto i okresem ubezpieczenia na pełny okres realizacji robót budowlano-montażowych (tj. od dnia zawarcia umowy do ostatniego dnia miesiąca następującego po umownym terminie realizacji robót) (okres ubezpieczenia ww. polisy powinien obejmować cały okres wykonywania robót, ich odbioru i usunięcia wszelkich wad) - przed przekazaniem placu budowy; 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców - przed podpisaniem umowy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - waga 60 %
Długość okresu gwarancji jakości - waga 40 %
2. Sposób liczenia LP = C + G
gdzie LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznanych za kryterium ,,Długość okresu gwarancji jakości"
3. Przyznawanie ilości punktów ofertom będzie się odbywać wg poniższej zasady:
1) W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma ilość punktów wynikająca z działania:
C = (Cmin / Cbad) x 60
gdzie:
C - Ilość pkt, jakie otrzyma oferta za kryterium ,,Cena"
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cbad - cena oferty rozpatrywanej
2) W przypadku kryterium ,,Długość okresu gwarancji jakości" oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:
G = (Gbad / Gmax) x 40
gdzie:
G - Ilość pkt, jakie otrzyma oferta za kryterium ,,Gwarancja"
Gmax - najdłuższy oferowany okres gwarancji
Gbad - okres gwarancji podany w ofercie rozpatrywanej
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy od dnia odbioru robót.
Okres gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Jeżeli Wykonawca zaproponuje długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, to w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert ,,Długość okresu gwarancji jakości".
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.