Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
pzdgorlice@pzdgorlice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej 1391K Ciężkowice (ul.1000-lecia) - Staszkówka - Moszczenica w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy odwodnienia w km 14+408 - 14+663,54
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na przebudowie drogi powiatowej
1391K Ciężkowice (ul.1000-lecia) - Staszkówka - Moszczenica w zakresie budowy chodnika
oraz przebudowy odwodnienia w km 14+408 - 14+663,54 w miejscowości Moszczenica.

CPV: 45233140-2, 45110000-1, 45231100-6, 45233120-6, 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00128081, PZD.272.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzdgorlice.pl/zamowienia-publiczne-w-trybie-ustawy-pzp/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdgorlice.pl/zamowienia-publiczne-w-trybie-ustawy-pzp/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Renata Żegleń tel. 18 352 40 02 email: pzdgorlice@pzdgorlice.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do
komunikacji".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
7. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul.
Michalusa 18, 38 -300 Gorlice;
c) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Gorlicach jest
Joanna Kijek, kijekjoanna@pzdgorlice.pl, 604 123 144;
d) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych ).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 10.09.2021 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
PEKAO Bank Pekao S.A. O/Gorlice, numer rachunku: 93 1240 4748 1111 0000 4871 5418.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub
poręczeniu musi być Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.272.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na przebudowie drogi powiatowej
1391K Ciężkowice (ul.1000-lecia) - Staszkówka - Moszczenica w zakresie budowy chodnika
oraz przebudowy odwodnienia w km 14+408 - 14+663,54 w miejscowości Moszczenica.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
- nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika
to z odrębnych przepisów;
- nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli:
a) wykona z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej
jednego zamówienia, odpowiadającego robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia tj. budowie /przebudowie/ remoncie chodnika o wartości minimum 250 tys. zł brutto.
b) dysponowanie przez wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia niezbędnymi do
realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
- minimum jedną osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SWZ)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca dołącza do oferty Oświadczenie (Zał. nr 2 do SWZ)o:
a) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
b)spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
c) korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z podmiotów
udostępniających zasoby,
d) korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców.
zastępujący podmiotowe środki dowodowe.
Do oferty wykonawca załącza również: (jeżeli dotyczy)
a) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
c) Wadium
d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych ).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 10.09.2021 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
PEKAO Bank Pekao S.A. O/Gorlice, numer rachunku: 93 1240 4748 1111 0000 4871 5418.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub
poręczeniu musi być Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
o Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
o Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
o Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
o Jeżeli dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
o Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa wyżej w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania wykonawcy dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.
o Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany wysokości ceny
1) nieznaczne zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim
ograniczone roboty budowlane pozostają do całości robót.
2) zmiany stawki podatku VAT - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
2.Termin realizacji
1)wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością
dotrzymania terminu realizacji,
2)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu
materiałów lub urządzeń);
3)zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego;
4)wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów;
5)konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy;
6)wystąpienie siły wyższej;
7)nie przekazania przez zamawiającego placu budowy w terminie kreślonym w umowie;
8)niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji
robót;
9)wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących
po stronie wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru
zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę).
10)zmiany zasad lub warunków dofinansowania zadania, podziału realizacji przedmiotu umowy
na etapy.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu
nie dłużej niż o czas trwania uzasadniających taką zmianę okoliczności.
3.Rozwiązania techniczne
1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji,
dopuszcza się zmiany technologii wykonywanych robót tylko w przypadku gdy rozwiązanie jest
równorzędne lub funkcjonalnie lepsze od założonego w dokumentacji projektowej, a Wykonawca
nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia umownego.
2)W przypadku gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałaby
wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej.
4.W zakresie zmiany zakresu robót w przypadku:
1)Nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturą towarzyszącą, robotami prowadzonymi przez inne
podmioty bądź w innych nieprzewidzianych przypadkach dopuszcza się zmiany polegające na
zmianie sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu zamówienia, zmianę materiałów lub ich
parametrów, zmianę technologii, lokalizacji urządzeń lub innych wbudowywanych materiałów.
2)Zamawiający przewiduje możliwość podziału realizacji zadania na etapy, w takim przypadku
płatność należnego wynagrodzenia również podzielona zostanie na etapy, zgodnie z założonymi
etapami i ich realizacją.
5.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi
oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego
rozwiązania przez wykonawcę.
6.Podwykonawcy
wprowadzenia nowego podwykonawcy,
rezygnacji podwykonawcy,
zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.
7.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
zakresie sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku:
1)podziału przedmiotu umowy na etapy,
2)zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy,
3)wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej.
8.Zmiana kierownika budowy, kierowników robót inspektorów nadzoru
1)śmierć, choroba, rezygnacja, zwolnienie pracownika lub innych zdarzeń losowych
2)zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji
3)Nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.