Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompleksowej usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad...

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
zp@zim.krakow.pl
https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zimkrakow/demand/notice/public/35123/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kompleksowej usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn.: "Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz", z podziałem na części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz", z podziałem na części:
Część 1 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - Koordynator.
Zamawiający informuje, że pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/dok_id=141294 dostępna jest dokumentacja opublikowana w postępowaniu na roboty budowlane dla ww. Inwestycji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, tj. w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ oraz załączniku nr 1 do PPU - Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - dla Części nr 1 zamówienia;

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz", z podziałem na części:
Część 2 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Zamawiający informuje, że pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/dok_id=141294 dostępna jest dokumentacja opublikowana w postępowaniu na roboty budowlane dla ww. Inwestycji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, odpowiednio dla danej części zamówienia w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowiącym załącznik nr 1B do SWZ oraz załączniku nr 1 do PPU - Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - dla Części nr 2 zamówienia;

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz", z podziałem na części:
Część 3 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający informuje, że pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/dok_id=141294 dostępna jest dokumentacja opublikowana w postępowaniu na roboty budowlane dla ww. Inwestycji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, tj. w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowiącym załącznik nr 1C do SWZ oraz załączniku nr 1 do PPU - Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - dla Części nr 3 zamówienia.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00128128, ZIM.ZP.262.2.17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl
zp@zim.krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej Marketplanet dostępnej pod następującym adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl.
2. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@zim.krakow.pl, z zastrzeżeniem sekcji XI pkt 2 SWZ, tj. składania ofert. Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem postępowania, tj. ZIM.ZP.262.2.17.2021.
3. ,,Platforma zakupowa" - należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń lub dokumentów oraz innych informacji, zwane dalej ,,Platformą".
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Zadawanie pytań w postępowaniu nie wymaga posiadania konta.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawcy dostępnej pod adresem: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 100 MB, a w przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej zp@zim.krakow.pl wynosi do 20 MB.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawie Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie.
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail
Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zostały opisane w sekcji VIII SWZ.
12. Forma składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń została opisana w sekcji XVI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO (klauzule informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO) zostały opisane w sekcji XXIII SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO (klauzule informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO) zostały opisane w sekcji XXIII SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zimkrakow/demand/notice/public/35123/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:30
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY". 2. Szczegółowy sposób złożenia oferty został opisany w sekcji XI SWZ

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.